Demensplasser på Håløygtunet i Sortland:

Vedtok å legge rehabilitering på is - utreder nybygg

Administrasjonen mener den planlagte utvidelsen av Håløygtunet vil gjøre det vanskelig med ytterligere utbygging. De vil derfor utsette utvidelsen av demensplassene. Nå skal det utredes nybygg.

Arkitekt Espen Andersen la frem alternativene for formannskapet. 

Sortland

Etter ei endring i forslag til vedtak gikk planen for utbygging av Håløygtunet gjennom med fem mot fire stemmer.

Prosessen rundt demensplassene på Håløygtunet har vært lang og smertefull for mange. Prosjektet har vært på to anbudsrunder, men prisen på prosjektet, som Rojo arkitekter vant anbudet på, viser seg å bli høyere enn forventet.

Det er i dag seks demensplasser på Håløygtunet, etter at Høyre og Frp vedtok å legge ned sju plasser i budsjettet for 2015. Dagens seks plasser tilfredsstiller ikke behovet. Det er samtidig gjort en liten inndekning ved å leie en leilighet ved Lamarktunet, som rommer to plasser.

Rådmannen foreslår nå å gjenopprette seks av demensplassene som Høyre og Frp la ned vinteren 2015 midlertidig, i påvente av nybygg på Håløygtunet.

Skeptiske til konsulentforslag

Konsulentfirmaet Rambøl har sett på hvilke alternativer som er

Endret

I det originale forslaget het det:

  1. Formannskapet vedtar at det planlagte byggearbeidet med utvidelse av Håløygtunet med 6 plasser ikke igangsettes nå.
  2. Formannskapet ber rådmannen sette i gang arbeidet med et skisseprosjekt som ser på en helhetlig og langsiktig utvikling av Håløygtunet Sykehjem med sikte på å etablere totalt 52 nye demensplasser i en trinnvis utbygging.
  3. Skisseprosjektet skal peke på hvor første utbyggingstrinn skal være. Arbeidet meddetaljprosjektering av første byggetrinn skal igangsettes så snart skisseprosjektet ervedtatt.
  4. Det skal settes i gang forhandlinger med Sortland Boligstiftelse med sikte på kjøp av Håløygtunet sykehjem. Det tas også kontakt med aktuelle grunneiere for erverv avnødvendige omkringliggende eiendommer.(Ut)

Etter å ha fått henvendelser om å se på planene på nytt ble følgende forslag lagt frem torsdag.

  1. Formannskapet vedtar at det planlagte byggearbeidet med utvidelse av Håløygtunetmed 6 plasser ikke igangsettes nå.
  2. Det skal vurderes nye tomter som alternativ til Håløygtunet. Det tas kontakt med aktuelle grunneiere for erverv av nødvendige eiendommer (Nytt)
  3. Formannskapet ber Rådmannen sette i gang arbeidet med et skisseprosjekt som ser på en helhetlig og langsiktig utvikling av Håløygtunet Sykehjem med sikte på å etablere totalt 52 nye demensplasser i en trinnvis utbygging.
  4. Skisseprosjektet skal peke på hvor første utbyggingstrinn skal være. Arbeidet meddetaljprosjektering av første byggetrinn skal igangsettes så snart skisse prosjektet er vedtatt.

Arkitekt Eirik Andersen i Norconsult fortalte at kostnadsmessig ville det være bedre å bygge nytt i stedet for bygge et tilbygg på det gamle.

- På lang sikt blir dette mer økonomisk, sa han.

Han mente at den gamle delen, for å ivareta behovene og drift av seks plasser, kunne brukes i en overgangsperiode mens det nye bygget settes opp. Da vil det bli et merforbruk i drift på sikt, men han mente dette var det mest hensiktsmessige.

På sikt ville det da være hensiktsmessig å rive eksisterende bygg på sikt, når nytt bygg er på plass.

Oddmund Enoksen (Sp) spurte i møtet om hvorfor kostnaden med påbygg ble så stort.

- Det har nok en sammenheng med uforutsette kostnader med oppgradering på den gamle delen av bygget, fortalte Andersen.

Slik blir det nye Håløygtunet

Etter nyttår restartet planleggingen av nye Håløygtunet for fullt. Nå venter helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen på byggestart etter sommeren.

- Blir svett

Christoffer Ellingsen i Sortland Rødt ble svett.

- Jeg blir svett av hele saken, men skal ikke spre svetten på andre nå. Det får komme senere. Jeg forstår ikke at det går an å få en annen løsning på bygget enn den langstrakte som er foreslått. Kan det være mulig å få til en annen tomt for bygging og rasjonell drift og god kvalitet.

Andersen fortalte.

- Rojo sin løsning med utbygging og 58 plasser og Norconsult sin vurdering viser at en kan få opp mot 72 plasser ut fra å bruke tomten så mye som mulig. For differansen av 18 plasser kan vise seg å ha betydning om 20 år. Det å finne en tomt som gir like stor frihet som Håløygtomta blir vanskelig. En skal se på andre tomter, men spørs om det fins bedre i dag. Å få så mange plasser inn på tomta. I forhold til effektivitet er det ikke ideelt med ei lang tomt og ei lang bygg. Men det er ikke slik at en ansatt skal gå gjennom hele bygget. Her vil det være flere avdelinger. I forhold til renhold, vask av tøy og lignende, blir det en utfordring.

Andersen fortalte at hans selskap bygde sykehjem i flere etasjer. Dette var bra for en kortet ned avstander og kunne med hjelp av heis få beboere og ansatte raskt inn i nye avdelinger. At dette ikke var noe Sortland ønsket.

- Med en annen tomt vil en kunne få en annend drift av sykehjemmet. En kan kunne bygge flere etasjer. Men en skal ikke se bort fra fordelene med Håløygtunet - nemlig at en kan bygge enetasjersbygg. Det er noe Sortland ønsker og tomta tillater det, sa han.

Det kom spørsmål fra Marte Jacobsen om hvorfor dette hadde tatt så lang tid. Til det svarte han at det i grunn ikke hadde det. At ut fra bestillingen så ville det måtte ta den tiden det tok.

Debatt

Tove Mette Bjørkmo var fornøyd med rådmannens forslag til vedtak.

- Jeg er glad rådmannen legger frem ei innstilling som gjør at en kan se på flere alternativer.

Beate Bø Nilsen var kritisk til prosessen.

- Jeg skal ikke si jeg er sjokkert. Men her kommer en i en formannskap og får ny informasjon i forhold til dette av erverv av nye tomter. Hvor er seriøsiteten i kommunen? Det preges av ad hoc. Jeg husker valgkampen og angrepene fra opposisjon mot de som satt i posisjon da (H og FrP). Da var kritikken enorm. I dag sies det ikke noe. Det er ren valgbløff, sa hun og fortsette.

- Vi kan ikke gå med på dette. Vi vil gå inn for å gå for anbudet slik som det ligger. En kan få oppstart på rehabiliteringen i januar. Så vil vi at en skal se på Håløygtunet og utbygging på sikt. Her går det på Sortland kommune sin seriøsitet. Her har en hatt en anbudskonkurranse som blir stoppet opp. Her går det på hvordan en behandler næringslivet, sa hun.

Aps Sigurd Jacobsen svarte.

- Blir ikke rent lite forbauset over påstanden. Posisjonen satt da tross flere advarsler om å utrede før en valgte å legge ned. det har ført til at er i posisjonen. Vi må nå rydde opp etter den jobben som er gjort. Det å påstå å gå for anbudet som det ligger nå, blir å stikke hodet i sanden. Vi får glemme det som er gjort. Vi får ikke gjort noe med det vedtaket som er gjort, men nå må vi gjøre dette ordentlig.

Beate Bø Nilsen repliserte.

- Vi har en posisjon som har sitte ved makta nå lenge uten å gjøre noe med det.

Oddmund Enoksen var litt mer fattet enn sin posisjonspartner.

- En kunne selvsagt ønsket seg at kostnaden for rehabilitering ville blitt mye lavere enn det nå er. Når vedtaket ble gjort i 2015 så var forutsetningen at prisene skulle bli annerledes. Jeg syns det er rett at når en ser kostandene blir større enn å bygge nytt, er det fornuftig å ta en pause og se om en skal fortsette med det, eller ta andre valg. Jeg synes ut fra en helhetsvurdering at det er riktig å gå for rådmannens forslag. Vi kan ikke binde oss til masta og seile videre. Det er uheldig at det tar lengre tid, men det må vi ta med oss. Det var ikke en fornuftig løsning. Da må vi ta ei løsning som er den beste økonomisk og resultatmessig.

Christoffer Ellingsen hev deg på koret.

- At angrep er det beste forsvaret kommer tydelig frem av forslaget til Nilsen. Vedtaket om å legge ned plassene var dårlig utredet. Det var et rent sparingstiltak fra administrasjonen som daværende posisjon hev seg på og siden har klamret sege fast til, sa Ellingsen.

Sps Karl Erling Nordlund var enig med sine posisjonspartnere.

- Målsetningen er jo å tilfredstille behovet i 2030 med 52 plasser. Jeg syns det er rett å ta konsekvens å ta hensyn til nye opplysninger. Hva tilsier de nye opplysningene at vi må gjøre? Nå kan vi rykke tilbake til start. Det har vi tid til ut fra at vi har alternativer for å dekke behovet i dag. Vi har ikke tid til å somle, men kan ta den tiden vi må. Ved å gjøre som innstillingen sier kan vi få et godt og sikkert bygg og vi får en effektiv drift.

Nilsen ville ha sine innsigelser protokollført.

- For Høyre er det viktig at det her er mange tall. Det er vanskelig å gå inn for rådmannens innstilling som den ligger. Det går for usikkerheten som ligger i tallene. Om det er slik at det får flertall, vill jeg få protokollerført tilføyelser som går på økonomien i prosjektet.

Ellingsen var forbauset.

- Jeg skjønner ikke logikken at en vil gå for det forrige vedtaket. Det vil blokkere for ei god utbygging og det vil være bortkastete penger. Det er å kaste penger ut i ingenting.

Nilsen repliserte.

- For oss er grunnen til at vi ikke vil gå for rådmannens innstilling er at vi vil sette igang bygging av de nye plassene nå og at en skal se på ei skisse for trinnvis utvidelse etter rehabiliteringen.

Dette var et forslag som ble lagt frem til votering og falt med fire mot fem stemmer.

Planleggingen restarter i januar

Ti måneder etter at demensplassene på Håløygtunet ble lagt ned for ombygging, restarter planlegginga av oppbygging av nye plasser.

Stort fremtidig behov

Fremskrevet utvikling viser at Sortland vil ha behov for 52 plasser i 2030. Nå stiller kommunen spørsmål ved om det er mer hensiktsmessig å utsette den planlagte utvidelsen med seks plasser, og heller se på en trinnvis utbyggingsprosess som tar høyde for at sykehjemmet til slutt skal fungere som én enhet, med innvendig adkomst mellom alle avdelinger.

Tomta rundt Håløygtunet er langstrakt, med stor høydeforskjell. Et av funksjonskravene til ferdig sykehjem er at alle byggene skal være i én etasje. Det skaper dermed utfordringer for utbygginga.

Arkitekten fra Norconsult ønsket i utgangspunktet å bygge i flere etasjer for at den daglige driften ville bli lettere. Han pekte likevel på at forbildet var demenslandsbyer i Nederland, men at det her var vanskelig å sammenligne da det var snø i Norge, ikke i Nederland. Han pekte også på at i demenslandsbyer var behovene til beboerne viktigere enn effektiviteten.

- Dette er en lite effektiv måte å bygge på for den daglige driften, men opplevelsen for beboerne vil være en mer utadrettet og positiv opplevelse enn i et fleretasjesbygg, fortalte Andersen.

Rambøll har utført en mulighetsstudie for hele området, med totalt 52 plasser, for Sortland kommune. Tanken var en trinnvis utbygging, med utgangspunkt i prosjekteringen utført av Rojo arkitekter, som vant anbudet med å utvide fra seks til tolv plasser.

– Mulighetsstudien konkluderte med at ytterligere utvidelser ikke ville bli optimal dersom den prosjekterte løsningen ble gjennomført, heter det i sakspapirene til formannskapsmøtet.

Helse- og omsorgsjef fortalte at om vedtaket fra administrasjonen ikke ble vedtatt, så hadde man alternativer for demensplasser fra høsten av. Han poengterte også at det hadde vært oppe å se på andre alternativer da saken var oppe første gang, men at dette ikke var utredet andre alternativer.

Behovet i Sortland er ifølge Jacobsen at Sortland trenger 40 nye plasser. Dette ifølge en framskriving. Dette kan bli annerledes da framskriving ikke er sikkert, fortalte Jacobsen.

Håløygtunets demensplasser:

Regner med innflytting sommeren 2016


To målsetninger

Utbyggingen som var foreslått fra Rojo ble stoppet i høst, og Norconsult ble så engasjert for å se på mulig utvikling av hele området, uten at de måtte ta utgangspunkt i Rojos prosjektering.

– Dersom man så bort ifra det prosjekterte byggetrinn 1 ville det gi mulighet til en høyere utnyttelse av tomta, slik at man kan få opp til 76 beboerplasser, skriver rådmannen i sakspapirene.

Sortland kommune har nå to målsetninger. Den første er å løse behovet for seks nye beboerplasser for pasienter med demens så raskt som mulig. Den andre er å tilrettelegge for trinnvis utbygging.

Slik rådmannen ser det, er det to alternativer til løsning for å nå disse målene. Det første er rehabilitering av eksisterende beboerplasser, slik at man får 12 plasser, i tillegg til et påbygg til fellesfunksjoner. Det andre alternativet er nybygg. Da vil rådmannen beholde de seks plassene slik de er i dag, i tillegg til å gjenopprette de seks demensplassene som ble lagt ned, i eksisterende bygg som i dag står tomt. Samtidig vil det da settes i gang en helhetlig plan for området.

Analysene viser at det vil være billigere å bygge nytt, enn å rehabilitere. Kvaliteten på rommene, samt byggets varighet, vil også være bedre ved nybygg. Derfor anbefaler rådmannen at det etableres seks nye plasser fra 1. september neste år, og at detaljprosjekt for nybygg startes så snart som mulig.


Sortlandspolitikerne vedtok budsjettet:

Kommunestyret legger ned sykehjemsplasserDette er saken:

1. I mars 2015 bestemte Høyre og Frp å legge ned sju av 13 demensplasser på Håløygtunet, for å pusse opp og rehabilitere sykehjemmet. De mente standarden var for dårlig.

Venstresiden i politikken kritiserte nedleggingen, og mente at det var viktig å opprettholde plassene, i alle fall frem til utbygginga var i gang.

2. I august 2015 sa helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen til formannskapet at de nye demensplassene kunne stå ferdig allerede før sommeren 2016. Deretter kom det frem at de rammene som først var lyst ut på anbud, var for knappe. Prosjektet måtte dermed ut på en ny anbudsrunde, med de forsinkelser det innebærer.

3. Samtidig hadde Sortland den hittil største krisen i eldreomsorgen på ti år, sommeren og tidlig høst 2015. Kommunen hadde ikke kapasitet til å ta imot folk fra syke.

huset, som igjen førte til stor belastning på hjemmetjenesten. I september i fjor ble det besluttet å åpne to sykehjemsplasser ved Lamarktunet, for å ta unna en del av presset.

4. I valgkampen høsten 2015 gikk Arbeiderpartiet, SV og Rødt hardt ut i avisspaltene, og krevde å få gjenopprettet plassene raskt.

5. I januar 2016 restartet planleggingen, og rammesøknad ble sendt til bygningsmyndigheten i kommunen i vår. I april i år sa Jacobsen til VOL og SortlandsAvisa at byggestart skulle være i slutten av august i år, og at bygget skulle kunne stå ferdig i 2017.

6. Rojo arkitekter vant anbudet, og fikk oppdraget med å prosjektere en utvidelse fra seks til tolv plasser. De ble ikke bedt om å se på helheten. Innkomne priser på anbudet ble 31 millioner kroner, langt høyere enn forventet.

7. I august i år orienterte Jacobsen formannskapet om saken, og både helse- og omsorgssjefen og formannskapet sa seg den gang enig i at man i denne saken enten burde fortsette med dagens utbygging, men forlate dette området for en framtidig større utbygging, ved å realisere nytt, større sykehjem på en annen lokasjon, eller å fortsette den planlagte utbyggingen, men med andre premisser til grunn.

8. Nå skal saken igjen opp for formannskapet, og rådmannen anbefaler at utbygginga utsettes. De siste 1,5 årene har Sortland hatt langt færre demensplasser enn behovet tilsier, uten at ny utbygging har kommet noen vei.