Hålogalandsveien:

– Nå må vi få hele inn i Nasjonal transportplan

– Nå må vi få hele prosjektet inn på Nasjonal transportplan. Det blir det viktigste fremover, sier prosjektleder for Hålogalandsveien, Reidar Johansen, i Statens vegvesen.

Prosjektleder for Hålogalandsveien Reidar Johansen i Statens vegvesen. 

Sortland

Tirsdag kveld holdt Statens vegvesen et av flere informasjonsmøter om Hålogalandsveien. Første kommune ut var Sortland, der flere involverte orienterte de frammøtte om prosjektet. 

Hålogalandsveien består av en ny E10 mellom Snubba i Evenes og Gullesfjordbotn, ny riksveg 83 mellom Tjeldsund bru og Harstad, og ny riksveg 85 mellom Gullesfjordbotn og Sigerfjordkrysset.

OPS-prosjekt

Strekningen E10/Rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt foreslått prioritert som et OPS-prosjekt i kommende NTP 2018-2029. Prosjektet behandles i Stortinget i egen proposisjon og er derfor ikke med på investeringslista, men det er satt av 100 millioner kroner til forberedende arbeider 2018-2021.

Slik blir Hålogalandsveien

Se ny animasjonsvideo av veiprosjektet.

Beregnet kostnad for OPS-strekningen (E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt ) er 8 milliarder kroner, og det er forutsatt delvis bompengefinansiering.

Vil ha alt inn

Selv om det i utgangspunktet er en forholdsvis kort strekning som er en del av Hålogalandsprosjektet for Sortlands vedkommende, understreket prosjektleder Johansen at det blir avgjørende å få de såkalte endestrekningene inn på Nasjonal Transportplan, som legges frem til våren og vil være gjeldende for tidsrommet 2018-2029.

- Vi håper det blir mer enn 200 meter vei i Sortland. Det håpet inkluderer gang- og sykkelvei på Strand og over Sortlandsbrua, som er forskuttert fra kommunens side. Det gjelder også reguleringsplanen fra Sigerfjordtunnelen til Sigerfjordkrysset, sier Johansen.


Hålogalandsvegen:

Tror på byggestart tidligst i 2019

Ting vil ta tid med Hålogalandsvegen, tror regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.

Men fordi disse strekningene ikke er med i det såkalte OPS (offentlig og privat samarbeid) i Hålogalandsprosjektet, vil det ikke bli statlig finansiert om regjeringen går for å finansiere vegprosjektet.

– Jeg er optimistisk og har håp om at vi får inn de siste strekningene på transportplanen, sier Johansen.

Prosjektlederen tror det kan bli ekstra tungt å gå i gang med det omfattende veiprosjektet dersom det ikke blir inkludert på Nasjonal Transportplan som starter neste år.

- Veien blir bygt den, spørsmålet er når. Kommer ikke prosjektet med denne gangen, kan det bli tungt å arbeide videre med det dersom man må vente i helt til 2029, sier Johansen.

Massedeponi

Etter orienteringen ble det åpnet opp for spørsmål fra salen. Høyrepolitiker Beate Bø Nilsen uttrykte tilfredshet med det foreløpige tempoet som Hålogalandsveiprosjektet har hatt. Hun ville vite hva som skjer med massene i forbindelse med veiutbyggingen.


E10-planen ut på høring:

– Nær norsk rekord

– Når man ser reguleringsplanens størrelse, 160 km lang, så må dette være det nærmeste en kan komme norsk rekord i effektiv veiplanlegging.

-  Det kommer til å bli et masseoverskudd i forbindelse med prosjektet. En stor del av dette reguleres inn i deponier som ligger langs veien, og i sjøen i Fiskefjorden. Samtidig har vi ikke mulighet til å gi fra oss massene. Vi må derimot følge reglene og enten selge til private eller offentlige, fortalte Johansen.

Skal kjempe

Sortlandsordfører, Tove Mette Bjørkmo, uttalte blant annet at Hålogalandsveiprosjektet er et godt, men stort prosjekt. Nå håper hun at Sortland får mer enn de foreløpig 200 vegmetrene de er tildelt.

- Vi håper at vi får inkludert endestrekningene også, og vil kjempe for at regjeringen skal finansiere disse strekningene etter hver, sa hun.

17 parseller

Hålogalandsveien, som skal strekke seg fra Sigerfjorden til Tjeldsund, når den etter planen står ferdig i 2025, vil til sammen være 150 kilometer lang, fra Sigerfjordkrysset til Tjeldsund. Når alt er ferdigstilt vil beregnet reisetid fra Sortland til Harstad være på 45 minutter.

Vegstrekningen er delt inn i 17 såkalte parseller, der hver av dem er på en mil. I Sortland er det planlagt en parsell. Trafikksikkerhet vil være en gjennomgående faktor i forbindelse med byggingen. I så måte skal det legges in kurver, gjøre veiene best mulig oversiktlige, i tillegg til at det kommer sikkerhetstiltak som skal hindre påkjørsel av vilt.

Bedre fremkommelighet

Hensikten med Hålogalandsprosjektet er å bedre fremkommeligheten og redusere reisetiden på E10/rv. 85/rv. 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes. Hålogalandsvegen skal knytte regionen tett sammen, og gi gode forutsetninger for næringsutvikling og regional utvikling.

Prislappen mangedoblet

Hålogalandsveien har en høyere prislapp en først antatt. Fra en prislapp på 3,1 milliarder kroner i 2012, har den økt til 11,2 milliarder kroner i 2016, grunnet nye krav til veistandarder, nye tunnelforskrifter og innføring av 90-soner flere steder.

Regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens Vegvesen har tidligere sagt at han tror det blir krevende å få finansiert hele veistrekningen.

- NTP (Nasjonal transportplan red.anm.), som setter rammene for alle samferdselsprosjekt i Norge, kommer i løpet av våren 2017. Denne vil si noe om endelig prioritering og eventuelle oppstartstidspunkt for deler eller hele Hålogalandsvegen, har vegvesenet tidligere uttalt.