Slik kan Kjempenhøy-prosjektet bli:

94 leiligheter, sju etasjer og havpromenade

Arkitektfirmaet Narud Stokke Wiig har kommet med nye tegninger til det såkalte Kjempenhøy-prosjektet på Sortland.
Sortland

Det var i 2014 Ulv-Eirik Steinsvik lanserte prosjektet som er tre bygninger som skal romme 80 boenheter i det som nå er havet nedenfor Kiwi.

Et revidert planforslag ble levert Sortland kommune 16. januar i år.

I planbeskrivelsen fra Narud Stokke Wiig kommer det frem at området reguleres med sikte på å tilrettelegge for leilighetsbygg med inntil sju etasjer. Endringer i forhold til eksisterende reguleringsplan vil være bygghøyde og endring av et område i sjøen.

Antallet leiligheter er også oppgradert fra 2014. Nå skal det bli cirka 94 leiligheter.

Lanserer storprosjekt i fjæra

Kjempenhøy er navnet på de nye leilighetskompleksene i Sortland som Steinsvik Hus & Entreprenør AS straks starter grunnarbeidet for.

Endringer

Gjeldende reguleringsplan for Kjempenhøy boligområde ble vedtatt av kommunen13. juni 2013. I ettertid er overordnet kommunedelplan Byplan Sortland vedtatt (03. september 2015) og eiendommen for det planlagte tiltaket er overtatt av Steinsvik Hus & Entreprenør AS/Kjempenhøy Boliger AS.

Ny eier ønsker et endret prosjekt i forhold til det som tidligere var planlagt og har tatt initiativ til å utarbeide en ny reguleringsplan for området. Endret byggehøyde og formål i sjø i forhold til gjeldendeområdereguleringsplan utløser krav om reguleringsendring.

Planforslaget

Opprinnelig planlagt prosjekt som var bakgrunnen for gjeldende reguleringsplan bestod av tre boliglameller hvor to var plassert på egne fyllinger ut i sundet, samt en en-etasjes parkeringsgarasje med felles oppholdsareal/lek på taket.

Området mellom boligblokkene var planlagt til en sammenhengende offentlig strand/havnepromenade. Det var planlagt mellom 60 og 70 leiligheter, fordelt på tre lameller i fem og seks etasjer, i utbyggingsområdet.

Ifølge planpapirene var intensjonen i gjeldende reguleringsplan, om å legge til rette for utfylling og fortetting ved etablering av boligblokker med tilhørende parkering og gode sjønære uteområder, skal videreføres i ny plan.

«Planen skal sikre gode atkomstforhold og trafikale løsninger, samt legge til rette for havnepromenade gjennom området.», heter det i papirene.

Målet med de nye planene er ifølge arkitektene å redusere fyllingen ut i sundet, samtidig som bo- og oppholdskvaliteten i området ikke blir forringet.

Innsigelser

Det er kommet inn ti uttalelser og merknader til prosjektet. Sametinget, Nordland fylkeskommune, Kystverket, Tromsø Museum, Vesterålskraft har alle kun oppfordringer.

Norges Vassdrags- og energidirektorat opplyser på sin side at det må utføres geotekniske vurdering av området i forkant av godkjenning av planen. Narud Stokke Wiig opplyser på sin side at Multiconsult har foretatt grunnundersøkelser som viser at det er tilfredsstillende grunnforhold for tiltaket.

Lykkentreff Barnehage ber på sin side om en bedre regulering rent trafikalt av området. Til dette svares det at trafikksikkerhetstiltak er ivaretatt i planen i samarbeid med Statens Vegvesen.

Ferra Utvikling planlegger en utvidelse vis-a-vis Kjempenhøy av Sortland Senter.

Ferra Utvikling ber om at kommunen vurderer følgende før det gis fyllingstillatelse og innarbeider følgende i en ny varslet reguleringsplan:

  • Forlengelse av gaten Kjempenhøy ned til sjøfronten
  • Hvordan skal stien langs sjøen ivaretas i det planlagte boligprosjektet?
  • Hvordan skal stien langs sjøen forbedres, slik at stien får en bedre trasé enn dagens trasé? Dagens løsning går gjennom porten i Lykkentreff omsorgsboliger og er ikke optimal. Pkt. 3 vil kunne ivaretas ved en utskillelse av Sortland Senter men de mener dette bør ses sammen med et nytt planforslag.

Til disse punktene svarer forslagsstiller:

«Gangforbindelse langs sjøen er ivaretatt i form av gangforbindelse gjennom planområdet. Gangforbindelse/gatetun, samt felles uteareal/lek i planområdet skal møbleres med utemøbler, lekeapparater, beplantning og lys. Det legges videre til rette for trapp til sjøen for bading, kajakk m.m. Alle disse anleggene vil være åpne for allmenn ferdsel og bruk. Utformingen av anleggene rettet mot sjøen skal være i henhold til retningslinjer for sjøfronten.», heter det i planpapirene.

Statens Vegvesen mener at en mulig konsekvens vil være at en må utbedre kryss i området for å takle mer trafikk. Vegvesenets innsigelser og kommentarer er innarbeidet i planforslaget.

Fylkesmannen i Nordland har kommentert at anlegget må tilpasses med lekeplasser og god adkomst for barn og unge. Dette skal også være innarbeidet i planen slik den nå er presentert.

Prosjektet må nå godkjennes politisk.