Statens vegvesen:

Gir ny innsigelse på kommuneplanens arealdel til Sortland kommune

I forslag til kommuneplanens arealdel for Sortland legges det opp til boligbygging i ytterkantene av kommunen. Dette vil potensielt gi store og kostbare trafikale utfordringer og er i strid med nasjonale retningslinjer for arealplanlegging.

Geir Jørgensen.  Foto: Thomas Rolland

Sortland

- Dette er andre gangen planforslaget er ute på høring, og i den første runden ga vi blant annet en innsigelse til havneområdet på Bygdneset, rett nord for Sortland sentrum. Etter den første runden har Sortland kommune gjort tilstrekkelige med endringer i planforslaget slik at vi trekker alle tidligere innsigelser, sier Geir Jørgensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, vegavdeling Midtre Hålogaland i en pressemelding.
 

Trekker tidligere innsigelser – gir en ny

Men samtidig som Statens vegvesen trekker alle de tidligere innsigelsene, så har kommunen i det nye forslaget gjort endringer som gjør at Vegvesenet blir nødt til å komme med en ny innsigelse.

- Det nye planforslaget fra Sortland kommune vil legge til rette for boligutbygging utenfor tettstedene, og legger opp til langt flere tomter enn det kommunen har behov for. Dette vil igjen kunne føre til mer bilbasert transport, og gjøre det nødvendig å etablere store og kostbare løsninger for gående og syklende, sier Jørgensen i pressemeldingen.

Han peker videre på at det i tillegg er dårlig eller ingen kollektivdekning i disse områdene, og at det heller ikke er noen tilbud for gående og syklende langs fylkesvegnettet i disse områdene.

- Dette betyr at forslaget kan føre til økte utfordringer med tanke på trafikksikkerhet for barn og unge, og dette strider mot rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, sier Jørgensen.

Skal fortette og samle

Grunnprinsippene i moderne arealplanlegging tilsier at når kommunene lager nye arealplaner så skal de jobbe for fortetting av arealer beregnet for boligformål og næringsområder.

En av grunnene til dette er nettopp at det skal være mulig å legge til rette for gode og sikre trafikkløsninger for myke trafikanter og legge til rette for miljøvennlige transportformer. 

- Vi skal huske at det er svært kostbart å etablere nye trafikale løsninger. Som sektormyndighet har vi på vegne av storsamfunnet et ansvar for å sikre at de statlige føringene blir ivaretatt og at ulike planer bidrar til at man bruker samfunnets midler på en rasjonell måte, sier Jørgensen.

Bør vurdere å endre formål

I den første høringsrunden av denne planen var det lagt opp til at de aktuelle områdene skulle være LNFR-område (landbruks-, natur- og friluftsområder).

- Selv om hovedformålet er landbruk, natur og friluftsliv så åpner denne typen arealformål opp for at en kommune til en viss grad kan tillate spredt fritidsboligbebyggelse i området. En slik klassifisering kan vi akseptere her, da dette ikke vil føre til et stort behov for nye trafikale løsninger, sier Jørgensen i pressemeldingen.

Har gått vekk fra planen
 

I den nye utgaven av planen har kommunen derimot valgt å gå bort fra denne klassifiseringen, og har i stedet endret det til rent boligformål. Dette betyr at det kan startes en relativt stor boligbygging i disse områdene.


- Dette er uheldig siden det vil kunne utløse helt andre krav til hva som må bygges av trafikale løsninger i tilknytting til disse områdene. Da mener vi det er bedre om kommunen vurderer å følge den opprinnelige planen de hadde med å definere dette som et LNFR-område, sier Jørgensen. 

Mange ubebygde tomter

I tillegg peker Statens vegvesen i sin innsigelse på at kommunen allerede har flere eksisterende boligområder som ikke er utbygd fra forrige planperiode, og at kommunen derfor har en stor boligtomtreserve.

- Kommunen har allerede en stor mengde ubebygde tomter, og i det nye planforslaget ser vi at det i tillegg avsettes nye boligområder ved siden av disse boligområdene. Denne utbyggingsstrategien medfører en unødvendig økning i behovet for offentlig infrastruktur, slår Jørgensen fast i pressemeldingen.