Her kan det bli et helt nytt boligfelt

Tre-bo AS er utbygger i det planlagte boligfeltet Sørlia i Sortland. Administrasjonen og politikerne er positive til planene, men er bekymret for trafikksikkerheten.

Raina Kristensen i Sortland kommune viste formannskapet området hvor det nye boligfeltet er planlagt.  Foto: Gaute Bergsli

Sortland

Tre-bo ønsker å bygge ut området med en variert boligstruktur, bestående av både eneboliger og mer konsentrert bebyggelse. Området ligger på sørvestsiden av Lamarka skole, og like nord for Prestelva.

Bolig i byplanen

Området er avsatt til boligbygging i Byplan Sortland, med adkomst via Sørliveien til Bjørklundveien og fylkesveien.

Det anslås 41 boenheter i området.

– Området er konsekvensutredet og det er konkludert med at en videre utbygging i Lamarka vil gi sentrale og gode boligområder med korte avstander til daglige behov, samtidig som området er trygt å bo i, heter det i sakspapirene til torsdagens formannskapsmøte.

Utnytte arealet

I dag består planområdet av 8,3 dekar fulldyrka jord som ikke er i drift. I tillegg er det 3,8 dekar åpen fastmark, 1 dekar boligtomt, 0,3 dekar veiareal, samt 9,2 dekar bar- og lauvskog. Totalt er området på omtrent 23 dekar.

Administrasjonen i kommunen vurderer at området er svært godt egnet til utbygging.

– En utbygger som har konkret fremdrift i sitt prosjekt er svært viktig for både byggebransjen og boligsituasjonen i kommunen. Den varierte byggestrukturen gjør det mulig å utnytte arealet på en god måte, og gi boliger til flere kategorier boligtrengende, heter det i sakspapirene.

Skal gi råd

Utbygger hadde oppstartsmøte med Sortland kommune 31. mars. Nå har politikerne fått saken på bordet, kun for å gi råd til utbygger. I innstillingen fra administrasjonen ber de politikerne stille seg positiv til planene om regulering og utbygging av Sørlia boligfelt.

De ber videre politikerne gi råd om at arealet forventes å utnyttes med en variert bebyggelse, der det legges til rette for god bokvalitet gjennom blant annet god utsikt og solforhold for den enkelte boenhet.

– Må følge bedre opp krav om uteareal

Flere medlemmer i formannskapet ønsket at trafikksikkerhet og tilgang til lekeplass skulle prioriteres i byggingen av et nytt boligfelt.

– Det med lekeplasser kan man jo diskutere mye, men det er en ting å sitte her og bestemme hvordan et skal være, men det følges ikke opp. Vi har utbyggere som har lagd en firkantet, grønn plen og sagt de er ferdig med utomhusarbeidet. Vi må ha noen systemer for at kravene følges bedre opp, sa ordfører Tove Mette Bjørkmo.

Bekymret for trafikksikkerheten

Høyre hadde fra før trukket inn trafikksikkerhet som punkt i forslaget, og Rødts Christoffer Ellingsen er bekymret for trafikken i Sørliveien.

– I Sørliveien står husene tett i tett, og det er ikke fortau. Her kan det bli snakk om ganske stor trafikk. Vi kan ha en formulering om de i planarbeidet skal ha med hva de tenker om trafikkskikkerhet i Sørliveien og mot Bjørklundveien.

– Dette er veldig positiv sak, og planleggingen av en ny bydel viser at vi er en by vekst. Men vi politikere må ta ansvar for de myke trafikantene og alle barna som har skoleveien sin der, la Høyres Silvia Ovik til.

Siden et enstemmig formannskap stiller seg positive til prosjektet, kan utbygger nå varsle oppstart.