Vil opprette brukerutvalg i helsesektoren

Sortland kommune vil styrke brukermedvirkningen i helse- og omsorgstjenestene i kommunen.
Sortland

Saken er tidligere drøftet i driftsutvalget, samt orientert om i eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede, høsten 2016.

Det har blitt anbefalt at kommunen legger seg på en modell der brukerutvalgene etableres nært der tjenestene ytes. Saken har vært ute på høring i vinter, og alle de seks innspillene som kom inn støtter vedtaket om etablering av brukerutvalg.

Administrasjonen i kommunen anbefaler nå at brukerutvalg etableres på enhetsnivå for hjemmetjenesten, miljøtjenesten, institusjon (Håløygtunet og Lamarktunet) samt for avdeling for psykisk helse og rus.

– Etablering av brukerutvalg etter denne organiseringen vil sikre reell brukermedvirkning på tjenestenivå med god nærhet til tjenestene, heter det i sakspapirene til driftsutvalget.

Driftsutvalget møtes torsdag 27. april.