Sortland i pluss i 2016

Sortland hadde overskudd i 2016.

  Foto: Silje Helene Nilsen

Sortland

Det var på 16,5 millioner kroner.

Rådmannen ved økonomisjef Johnny Kvalø la i torsdagens formannskapsmøte i Sortland fram regnskap og årsrapport for 2016. Driftsregnskapet viser et overskudd på 16,5 millioner kroner. Dett skyldes blant annet en nettoøkning i skatt og rammetilskudd på 7,3 millioner kroner, en merinntekt på eiendomsskatt på 700.000 kroner, økt netto finans på 3,8 millioner kroner og lavere utgifter til planlegging av Håløytunet enn budsjettert.

Netto driftsresultat for Sortland ble 1,7 prosent, noe som tilsvarer 15,5 millioner kroner. Dette er en økning på 6,7 millioner kroner fra i fjor.


Settes på fond

Rådmannens forslag var å avsette hele overskuddet til fond.

– Siden «overskuddet» i hovedsak både tilskrives til mindre utgifter på lønns- og pensjonsområdet, «engangseffekter» av økt skatteinngang og

renteutgifter/renteinntekter, foreslås at disse respektive fondene styrkes.

Av hensyn til generell styrking av fremtidig økonomi, bør mindreforbruk

i stor grad tilbakeføres til fond, slik at en sikrer en god økonomibuffer. Kommunen har store økonomiske forpliktelser knyttet til høy gjeld og et stort akkumulert premieavvik, heter det i rådmannens saksframlegg.

Politikerne var fornøyde med det som ble lagt frem. 

– Det er positivt at man har kommet ut med et stå bra resultat – men som nevnt er det forhold som ikke vi har kontroll over som vi kan takke for det resultatet. Men det har også vært drevet godt i kommunen, og man har hatt god budsjettkontroll. Jeg er enig i at midlene bør overføres til fond, så får vi komme tilbake i senere budsjettbehandlinger om disponering av disse. Jeg tror det er lurt å ha is i magen. Det er en del skyer i horisonten, både med tanke på inntektssystem og renteutvikling. Med den store lånebelastningen vi har, bør vi kanskje legge opp til en raskere nedbetaling enn det vi har i dag, sa SVs Oddmund Enoksen.


Lag flere unger!

Ordfører Tove Mette Bjørkmo ytret bekymring over at innbyggertallet blant de laveste aldersgruppene går ned. Hun hadde en klar oppfordring til sortlendingene:

– Det er bekymringsfullt at det blir stadig mindre unge folk, som er de som skal bære Sortland videre. Vi trenger flere barn. Det er dagens oppfordring til hele Sortland befolkning, sa Bjørkmo.


Rødts Christoffer Ellingsen var ikke helt enig.

– Jeg skal ikke være noen festbrems i at folk skal få kose seg, men i det store bildet så er det et større problem at vi blir stadig flere på koden enn at befolkninga blir eldre. Dette er ikke bærekraftig. Kos dere, men med måte, sa Ellingsen.

Et enstemmig formannskap gikk inn for rådmannens forslag om å sette av overskuddet på fond. Disse fordeles slik:

• 2 millioner kroner settes på næringsfond

• 5,1 millioner kroner avsettes på disposisjonsfond

• 4,7 millioner kroner settes på pensjonsfond

• 4,7 millioner kroner settes på rentereguleringsfond