Hålogalandsveien:

Ferdig med reguleringsplanen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet varsler at reguleringsplanen for Hålogalandsveien er klar.
Sortland

Planen omfatter 150 kilometer vei i Harstad, Sortland, Evenes, Skånland, Tjeldsund, Kvæfjord og Lødingen. I Vesterålen omfatter planen området fra «Lofast-krysset» til Tjeldsund. «Arma» Sortland-«Lofast-krysset er med i reguleringsplanen, men kun strekningen Lofast-krysset - Sigerfjordtunnelen er prioritert i Nasjonal Transportplan.  I tillegg til oppgradering av eksisterende vei, omfatter planen 30 kilometer tunnel og 30 kilometer ny vei.

– Når prosjektet er ferdig, reduseres reisetiden mellom Harstad og Sortland med 44 minutter, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Beskyldt for bløff om Hålogalandsveien

Ministeren er svært fornøyd med at det har tatt så kort tid å få reguleringsplanen på plass. Veiprosjektet er budsjettert å koste 8,2 milliarder kroner, og skal prioriteres i første del av Nasjonal Transportplan (2018-2029) med oppstart i 2019.

Usikkert på Evenes

Sanner peker at alle kommuner som er berørt av planene har vært positive til at staten har laget reguleringsplanen. Usikkerhet omkring Forsvarets behov ved Evenes flyplass gjør at parsellen forbi Evenes ikke er omfattet av planen. Dette utgjør 1 av i alt 17 parseller.

Rekordrask planprosess

– Med bakgrunn i Stortingets vedtak om ny langtidsplan for Forsvaret, skal den militære aktiviteten ved Evenes gjenopptas. På grunn av dette skal det utarbeides ny reguleringsplan for flyplassområdet, som også gjøres ved bruk av statlig plan. Dette arbeidet vil gi nødvendige avklaringer for fullføring av planarbeidet for E10, og vil ikke påvirke gjennomføringen av øvrige deler av reguleringsplanen, uttaler Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Ordfører Bjørkmo er svært fornøyd.

Han peker på at planforslaget har negative virkninger for reinbeitenæringen, som i deler av planområdet er under press. Avbøtende tiltak er innarbeidet i dialog med næringen.

Hplogalandsveien blir et svært stort prosjekt.