Anbefaler ny rundkjøring i Vesterålsgata

I forslag til reguleringsplan for Kjempenhøy blir det foreslått bygging av ny rundkjøring i Vesterålsgata.

Multiconsults forslag til utforming av rundkjøring.  

Sortland

Multiconsult har på bestilling fra Sortland kommune utabeidet en detaljreguleringsplan for Kjempenhøy, rett sør for Sortland sentrum.

Det er planlagt store utbygginger i området, både ny brannstasjon, boligblokk og en andre etasje i Sortland senter, og det er derfor behov for å legge til rette for økt trafikkmengde.

Lavere ulykkesrisiko

Reguleringen gjøres blant annet for å få på plass et nytt kryss i møtet mellom Kjempenhøy og Vesterålsgata. Mye trafikk og dårlig sikt i krysset bidrar i dag til dårlig trafikkflyt i Vesterålsgata. Både T-kryss og rundkjøring er vurdert som løsning. Planen, som nå er ferdig fra Multiconsults side, anbefaler etablering av rundkjøring i krysset.

– Ulykkesrisikoen er generelt lavere både for kjørende og myke trafikanter i rundkjøringer enn i T‐kryss, også om sistnevnte signalreguleres. Pga. høyere fartsnivå på hovedveien i et T‐kryss, samt at utformingen gir mindre gode kryssløsninger for gående og syklister, anbefaler vi at krysset Kjempenhøy x Vesterålsgata blir regulert som rundkjøring, heter det i rapporten.

– Dette framstår som en samfunnsmessig god løsning som hensyntar trafikkutviklingen på Sortland, og fokuserer på trafikksikkerhet for myke trafikanter.

Det skal etableres nye fortau og fotgjengeroverganger.

Kritiske naboer

Flere naboer har ytret seg kritisk til planene, både med tanke på eiendommer som blir berørt, samt støy og støv.

Advokat Stian Paulsen i Advokatfirmaet Wold skriver på vegne av én av naobene at fortau og grøft ut fra foreliggende forslag vil komme helt inn i husveggen på boligen. Mer støy og støvplager mener de også vil føre til forringelse av eiendommen.

– Slik situasjonen er i dag vil de ikke kunne selge boligen til markedspris, om den i det hele tatt er salgbar i markedet. Både selgerne og megler vil måtte opplyse om reguleringsarbeidet og det vil sannsynligvis medføre at eiendommen ikke er salgbar, skriver Paulsen og ber om et møte med kommunen.

Planen skal nå til politisk behandling.