Rådmannen i Sortland vil utvide dagtilbudet for personer med demens:

– Helt nødvendig å iverksette tiltak

Det har over tid vært store utfordringer i demensomsorgen i Sortland. Nå sier rådmannen at det er helt nødvendig å sette inn tiltak, og foreslår at dagtilbudet for personer med demens utvides.

Helse- og omsorgssjef i Sortland, Sture Jacobsen.  

Sortland

Gjenåpner fire plasser på Håløygtunet

Politikerne vil løse det prekære behovet for demensplasser i Sortland ved å fremskynde åpningen av fire plasser på Håløygtunet fra 1. mai.

I 2015 ble sju demensplasser ved Håløygtunet lagt ned. Kommunen har over lang tid arbeidet med å få på plass seks nye institusjonsplasser for personer med demens som erstatning for disse. I slutten av mai ble seks plasser i avlastingsboligen, nabobygningen til Håløygtunet, tatt i bruk.

Men det er fortsatt et udekket behov, og situasjonen har over tid vært ufordrende.

– Utfordringene i demensomsorgen i Sortland er så store at det anses helt nødvendig å iverksette tiltak, skriver rådmannen i sitt saksfremlegg til torsdagens formannskapsmøte i Sortland.

Rådmannen beskriver situasjonen i uke 35 slik:

Ingen utskrivningsklare pasienter på sykehuset.
Én pasient med langtidsvedtak som ikke er kommet inn på sykehjem.
Syv pasienter med vedtak om korttidsplass som ikke er kommet inn (har fått melding om dato for innkomst).
Én person som venter på plass i omsorgsbolig med heldøgns omsorg og 13 langtidspasienter på de 18 korttidsplassene som er ved Kårstua. Tre av disse 13 har diagnosen demens.


Utvider dagtilbudet

Å opprette flere midlertidige døgnplasser anser rådmannen som umulig på grunn av mangel på bygg og til dels mangel på kompetent arbeidskraft.

Som et tiltak har administrasjonen nå foreslått å utvide dagtilbudet for personer med demens til også å gjelde ettermiddager og annenhver lørdag.

– I løpet av sommeren er det sett på muligheten for å øke kapasiteten på dagtilbudet for personer med demens. I forhold til lokalenes størrelse er det ikke mulig å øke antallet som gis tilbud til innenfor normal åpningstid. Skal tilbudet økes må en gi tilbud utover ordinær åpningstid. Lokalene egner seg utmerket til det, og et tilbud som gis også på ettermiddag og helg kan være av vesentlig verdi, særlig som avlastningstiltak, skriver rådmannen i saksfremlegget.


Rådmannen om utarbeiding av planer for demensplasser:

– Vi prioriterer dette meget høyt

Å utarbeide skisseprosjekt, velge tomt og igangsette detaljprosjektering er høy prioritet for Sortland kommune, på grunn av stort kapasitetsbehov for demensplasser.

 

Bedre avlastningstilbud

Forslaget til administrasjonen er å øke dagtilbudet med fem plasser mandag til fredag, og med fem plasser annenhver lørdag formiddag.

– Ingen har behov, eller mulighet, til å ta imot tilbudet hver dag, så tilbudet vil kunne mottas av langt flere personer enn det er plasser. En slik økning vil kunne bety en betydelig forbedring av avlastningstilbudet og kan i tillegg påvirke situasjonen når det gjelder utskrivningsklare pasienter og langtidspasienter på korttidsplass, skriver rådmannen.

Permanent

Total årskostnad for utvidelsen vil komme på 1,6 millioner kroner, med en månedskostnad på 134.000 kroner. Dersom kommunestyret gir tommel opp i slutten av september, vil tilbudet kunne være oppe og gå i oktober. Rådmannen vil ha en gradvis innfasing og legger opp til halv drift i oktober og november. Hun ber derfor politikerne ta en utgift på 270.000 kroner inn i budsjettregulering for 2017.

– Tiltaket må ikke anses som midlertidig. Det må forventes at en slik økning av dagtilbudet vil måtte bestå i årene fremover, da behovet i demensomsorgen som kjent er økende, skriver rådmannen.

Dette er saken:

• I mars 2015 bestemte Høyre og Frp å legge ned sju av 13 demensplasser på Håløygtunet, for å pusse opp og rehabilitere sykehjemmet. De mente standarden var for dårlig. Venstresiden i politikken kritiserte nedleggingen, og mente at det var viktig å opprettholde plassene, i alle fall frem til utbygginga var i gang.

• I august 2015 sa helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen til formannskapet at de nye demensplassene kunne stå ferdig allerede før sommeren 2016. Deretter kom det frem at de rammene som først var lyst ut på anbud, var for knappe. Prosjektet måtte dermed ut på en ny anbudsrunde, med de forsinkelser det innebærer.

• Samtidig hadde Sortland den hittil største krisen i eldreomsorgen på ti år, sommeren og tidlig høst 2015. Kommunen hadde ikke kapasitet til å ta imot folk fra sykehuset, som igjen førte til stor belastning på hjemmetjenesten. I september i fjor ble det besluttet å åpne to sykehjemsplasser ved Lamarktunet, for å ta unna en del av presset.

• I valgkampen høsten 2015 gikk Arbeiderpartiet, SV og Rødt hardt ut i avisspaltene, og krevde å få gjenopprettet plassene raskt.

• I januar 2016 restartet planleggingen, og rammesøknad ble sendt til bygningsmyndigheten i kommunen i vår. I april i år sa Jacobsen til VOL og SortlandsAvisa at byggestart skulle være i slutten av august i år, og at bygget skulle kunne stå ferdig i 2017.

• Rojo arkitekter vant anbudet, og fikk oppdraget med å prosjektere en utvidelse fra seks til tolv plasser. De ble ikke bedt om å se på helheten. Innkomne priser på anbudet ble 31 millioner kroner, langt høyere enn forventet.

• I august i fjor orienterte Jacobsen formannskapet om saken, og både helse- og omsorgssjefen og formannskapet sa seg den gang enig i at man i denne saken enten burde fortsette med dagens utbygging, men forlate dette området for en framtidig større utbygging, ved å realisere nytt, større sykehjem på en annen lokasjon, eller å fortsette den planlagte utbyggingen, men med andre premisser til grunn.

• I desember 2016 vedtok formannskapet i Sortland å stoppe det planlagte byggearbeidet med utvidelse av Håløygtunet med seks plasser, for heller å vurdere nye tomter som alternativ til Håløygtunet. Dette jobbes det nå med i administrasjonen.