Håper å starte utbygging av Håløygtunet i 2019

Sortland kommune har laget en fremdriftsplan for utbygging av Håløygtunet og håper på byggestart i 2019.

Helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen og prosjektleder Inge Ovesen.  Foto: Espen M. Pettersson

Sortland

I 2015 ble sju demensplasser ved Håløygtunet lagt ned. Kommunen har over lang tid arbeidet med å få på plass seks nye institusjonsplasser for personer med demens som erstatning for disse.


Dette er saken
  • I mars 2015 bestemte Høyre og Frp å legge ned sju av 13 demensplasser på Håløygtunet, for å pusse opp og rehabilitere sykehjemmet. De mente standarden var for dårlig. Venstresiden i politikken kritiserte nedleggingen, og mente at det var viktig å opprettholde plassene, i alle fall frem til utbygginga var i gang.
  • I august 2015 sa helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen til formannskapet at de nye demensplassene kunne stå ferdig allerede før sommeren 2016. Deretter kom det frem at de rammene som først var lyst ut på anbud, var for knappe. Prosjektet måtte dermed ut på en ny anbudsrunde, med de forsinkelser det innebærer.
  • Samtidig hadde Sortland den hittil største krisen i eldreomsorgen på ti år, sommeren og tidlig høst 2015. Kommunen hadde ikke kapasitet til å ta imot folk fra sykehuset, som igjen førte til stor belastning på hjemmetjenesten. I september i fjor ble det besluttet å åpne to sykehjemsplasser ved Lamarktunet, for å ta unna en del av presset.
  • I valgkampen høsten 2015 gikk Arbeiderpartiet, SV og Rødt hardt ut i avisspaltene, og krevde å få gjenopprettet plassene raskt.
  • I januar 2016 restartet planleggingen, og rammesøknad ble sendt til bygningsmyndigheten i kommunen i vår. I april i år sa Jacobsen til VOL og SortlandsAvisa at byggestart skulle være i slutten av august i år, og at bygget skulle kunne stå ferdig i 2017.
  • Rojo arkitekter vant anbudet, og fikk oppdraget med å prosjektere en utvidelse fra seks til tolv plasser. De ble ikke bedt om å se på helheten. Innkomne priser på anbudet ble 31 millioner kroner, langt høyere enn forventet.
  • I august i fjor orienterte Jacobsen formannskapet om saken, og både helse- og omsorgssjefen og formannskapet sa seg den gang enig i at man i denne saken enten burde fortsette med dagens utbygging, men forlate dette området for en framtidig større utbygging, ved å realisere nytt, større sykehjem på en annen lokasjon, eller å fortsette den planlagte utbyggingen, men med andre premisser til grunn.
  • I desember 2016 vedtok formannskapet i Sortland å stoppe det planlagte byggearbeidet med utvidelse av Håløygtunet med seks plasser, for heller å vurdere nye tomter som alternativ til Håløygtunet. Dette jobbes det nå med i administrasjonen. De siste 1,5 årene har Sortland hatt langt færre demensplasser enn behovet tilsier, uten at ny utbygging har kommet noen vei.
  • Mars 2017: åpningen av fire nye demensplasser fremskyndes fra 1. september til mai 2017.
 

Under torsdagens formannskap ble den nytilsatte prosjektlederen Inge Ovesen presentert. Han skal ha kontroll på ballen under utbyggingen ved Håløygtunet. Han presenterte en fremdriftsplan for utbyggingen for formannskapet på torsdag.

Her kom det frem at kommunen i dag jobber med å finne ut hvilke tomter de ønsker å kjøpe i forbindelse med utbyggingen.

– Vi jobber intenst med å få på plass tomtevalgene. Vi jobber hardt for å få på plass en sak på tomtekjøp til formannskapet 19. oktober. Det er helt avgjørende for at fremdriften blir som vi skisserer, fortalte Ovesen.


Rådmannen i Sortland vil utvide dagtilbudet for personer med demens:

– Helt nødvendig å iverksette tiltak

Det har over tid vært store utfordringer i demensomsorgen i Sortland. Nå sier rådmannen at det er helt nødvendig å sette inn tiltak, og foreslår at dagtilbudet for personer med demens utvides.


Flere valg

Tomtevalgsmessig står man mellom tomter for utbygging på Håløygtunet, men også nybygg på ei ny tomt. Hvor man ender opp vil avgjøre fremdriften i saken. Om kommunen ikke får problemer rundt valg av tomt og erverv av disse, vil 2018 stort sett gå til prosjektering, men så kan en sette spaden i jorda 2. januar 2019.

– Det er et ugunstig tidspunkt å starte bygging på, men den datoen kan endres. Datoen er foreløpig, så vi håper at det kan skje tidligere, fortalte Ovesen.


Rådmannen om utarbeiding av planer for demensplasser:

– Vi prioriterer dette meget høyt

Å utarbeide skisseprosjekt, velge tomt og igangsette detaljprosjektering er høy prioritet for Sortland kommune, på grunn av stort kapasitetsbehov for demensplasser.


Midlertidig alternativ

Formannskapet fikk forespeilet at de nye plassene ikke var klare før tidligst i 2020. Det fikk blant annet Høyre til å stille spørsmål ved hva man gjør i mellomtida.

– Det vi kan gjøre er å reåpne de plassene som ble stengt for noen år siden midlertidig. Det er ikke ideelt, men kan være ei løsning, fortalte Helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen