Fylkestinget vedtok å legge ned Smines som anløpssted og redusere ruta Melbu-Fiskebøl

I tillegg vurderes det om Skjellfjord kai skal legges ned som anløpssted.
Sortland

Etter en flere timers debatt i fylkestinget onsdag var det duket for avstemming blant de 45 representantene.

Komiteens innstilling ble vedtatt mot 19 stemmer.


Ordfører inviterer til åpent møte om hurtigbåtkutt

For to uker siden ble det klart at fylkesråden for samferdsel vil kutte i hurtigbåtetilbudet i Øksnes. Nå inviterer ordfører Karianne Bråthen til dialogmøte.

 

Legger ned Smines

Det innebærer at anløpsstedet Smines på hurtigbåtruta Myre-Øksnes Vestbygd legges ned.

Det skal i tillegg vurderes om ruta skal endres, slik at Myre blir eneste fastlandshavn – med busskorrespondanse til Sortland.

Det vil som kjent si at Skjellfjord kai legges ned som anløpssted.


– For oss er det krise om Skjerfjord-anløpet legges ned

Torgrim Rørtveit i Fiskeværet Skipnes sier en nedlegging av Skjerfjord-anløpet vil få store konsekvenser for dem.

 

Reduserer avganger til Lofoten

På grunn av liten trafikk blir også åpningstiden i fergeruta Melbu-Fiskebøl redusert.

Siste rundtur i dagens rute tas ut av ruta, lørdag tas også nest siste rundtur ut, og det blir en senere oppstart lørdag og søndag.

– Melbu-Fiskebøl har omkjøringsmulighet. For reisende fra Sortland representerer omkjøring om Gullesfjordbotn liten eller ingen ulempe, mens ulempen for befolkningen på Melbu er betydelig med 1 time og 20 minutter lengre reisetid, heter det i sakspapirene.


Øksnes:

Fylket vil legge ned Smines som anløpssted

Båtruten i Øksnes Vestbygd skal i fremtiden ikke lengre gjøre stopp på Smines, foreslår samferdselsråd Svein Eggesvik i Nordland.

 

Gjennomføringen av de ny fergerutene skal foregå stegvis og justeres etter anbudskontrakter. Det kommer ikke frem i vedtaket når det spesifikt blir gjennomført endringer i rutene Melbu-Fiksebøl og Myre-Øksnes Vestbygd.

Se hele saksfremlegget her.

Vedtaket:

«1. Fylkestinget ber fylkesrådet om å gjennomføre endringer i hurtigbåt- og fylkesvegferjetilbudet som skissert i saksforelegget. Dette omfatter justering av eksisterende ruter samt opprettelse og nedlegging av ruter.

2. Fylkestinget ber fylkesrådet gjennomføre tiltakene i tråd med beskrivelsene i saken og innarbeide de økonomiske konsekvensene av endringene i økonomiplan og budsjett.

3. Fylkestinget ber fylkesrådet gjennomføre dette med følgende endringer:

a. Det gis helårstilbud i Nex2 Svolvær-Bodø-Svolvær med ankomst Bodø som skissert i saken. Det etableres en tur midt på dagen Bodø-Skutvik-Bodø i korrespondanse med ferja Skutvik-Skrova-Svolvær i 3 mnd. om sommeren. Det gis et lørdagstilbud i 3 mnd. om sommeren. I vinterperioden (9 mnd.) kjøres det 2 t/r Bodø-Helnessund på dagtid, hvorav fredag er den ene. Hurtigbåttakstene til Skrova og Svolvær fastsettes etter utkjørt distanse.

b. Helgelandspendelen anløper Stokkvågen i tillegg til anløpsstedene som omtalt i saken. Dette delfinansieres ved at Nex1 anløper Stokkvågen i stedet for Onøy. Avgangstidene fra Sandnessjøen og Bodø blir om lag som skissert i saken.

c. Fylkestinget ber fylkesrådet raskt gå i aktiv dialog med kommunene for å bidra til at kommunen kan organisere nødvendig transport, mat, post, medisiner o.l. for de fastboende på veiløse steder som mister rutetilbudet. Tilbudet som etableres vil ikke være fast, men utføres etter behov og vil bli tatt bort dersom det ikke er fastboende på stedene. Dette omfatter også Sauren, som får et tilbud for persontransport med hurtigbåtruta Rørøy-Brønnøysund. Behovet for enkelte transporter av kjøretøyer skal vurderes i dialog med kommunen. Det beskrevne tilbudet til Aldra og eventuelle utfordringer knyttet til arbeidsreiser drøftes i dialog med kommunen.

d. For noen ferjestrekninger legges det opp til noe redusert åpningstid. Fylkestinget ber fylkesrådet føre en dialog med kommunene om den endelige løsningen og om alternative ruteendringer som kan gi samme økonomiske effekt.

e. Fylkestinget legger til grunn at det etableres en god rabattordning/ periodekort for pendlere på ruta Kjeldebotn-Evenes.

f. Fylkestinget ber fylkesrådet opprettholde Selsøyvik og Gjerøy som anløpssteder for Nex1. Nordværnes nedlegges.»

– Skapt stor misnøye og frustrasjon

Per Gunnar Skotåm fra Rødt fremmet et fellesforslag fra partiene Rødt, Venstre og MDG i fylkestinget onsdag.

Forslaget fikk bare fem stemmer og falt.

De tre partiene hadde følgende avslag:

«Ferge- og hurtigbåttilbudet langs Nordlandskysten er det viktigste kollektivtilbudet næringsliv og befolkningen har.

Det er derfor viktig at det utformes på en slik måte at det ivaretar fylkets mål når det gjelder miljø, bo- og næringsutvikling. Manglende høring på de foreslåtte ruteendringer har skapt stor misnøye og frustrasjon, og fylkestinget forutsetter derfor at det legges opp til bred høring før endringene vedtas. Det har i tillegg kommet fram betydelig differanse mellom innrapporterte reisende gjennom billettsystemet og opptalte reisende av ekspeditører.»

De tre partiene ønsker at fylkestinget gjorde følgende vedtak:

«1. Fylkestinget ber fylkesrådet gjennomføre følgende endringer på Nordlandsekspressen:

· Nex1 Sandnessjøen-Bodø effektiviseres for å oppnå kortere reisetid. Avgang Sandnessjøen bør også tilpasses, med mål om ankomst Bodø før kl 11. Anløpsstedene Våg, Sør-Fugløy, Gjerøy, Selsøyvik, Nordværnes, Handnesøya, Løkta og Bjørn legges ned. Støtt og Sør-Arnøy blir faste anløp.

· Nex2 endres slik at ruta starter tidligere fra Svolvær, med mål om ankomst før kl 09 i Bodø. Holkestad og Kvig legges ned som anløpssted. Nordskot og Skrova blir faste anløp.

2. Fylkestinget ber fylkesrådet legge fram ny sak når høringsinnspillene på øvrige ruter har kommet inn. Fylkestinget forutsetter at eventuelle differanser mellom innrapporterte reisende gjennom billettsystemet og opptalte reisende av ekspeditører klargjøres i ny sak. Fylkestinget forutsetter at forvaltningsrevisjonen på behandlingen av samferdselsutredinga er klar før ny sak legges.»

– Prosessen har vært mangelfull

Marianne Dobak Kvensjø fra Høyre fremmet også et fellesforslag, på vegne av Høyre og Frp.

Følgende forslag fikk kun 14 stemmer og falt:

«Fylkestinget mener prosessen i utarbeidelse av fremtidig ferje- og hurtigbåttilbud har vært mangelfull og kritikkverdig. Fylkestinget mener målet med prosessen er utydelig, at virkningen med hensyn til økonomi og klima er uklare, og at konsekvensene av fylkesrådets forslag til tiltak ikke er tilstrekkelig utredet og belyst. Fylkestinget kan ikke fatte beslutning om endringer i ferje- og hurtigbåttilbudet, basert på fylkesrådets forslag. Med bakgrunnen i dette ber fylkestinget fylkesrådet om:

Mål

1. Å styrke samferdselstilbudet i Nordland for å utvikle regionene, skape nye arbeidsplasser og styrke verdiskapningen i fylket.

Prosess

1. Å utarbeide en regional plan for ferje- og hurtigbåttilbudet, etter plan- og bygningslovens bestemmelser, med konsekvensutredning.

2. Planarbeidet skal særlig vektlegge reell medvirkning av kystsamfunnene.

Økonomi

1. Planen skal bygge på korrekte økonomiske forutsetninger og riktige passasjerstatistikker.

2. Planen skal bygge på en komplett flåteplan, herunder status og forslag til fornying av fartøy og andre endringer inkludert økonomiske effekter av foreslåtte plan.

3. Fylkestinget ber derfor fylkesrådet om å se tiltakene i planen, i sammenheng med den øvrige driften av fylkeskommunen

4. Planen skal bygge på økonomiske beregninger som viser gevinster ved den todelte anbudsmodellen, dette for å bedre et eventuelt beslutningsgrunnlag om å eie alle fartøyer selv.

5. Utrede opprettelse av fylkeskommunalt selskap for innkjøp av båt og fergetransport.

Videreføring av eksisterende tilbud

1. Fylkestinget legger til grunn at eksisterende ferje- og hurtigbåttilbud videreføres, inntil regional plan er vedtatt og kan iverksettes.

2. Fylkestinget ber fylkesrådet lyse ut nye kortsiktige anbud for de samband hvor kontraktene løper ut, og ikke kan prolongeres.

3. De økonomiske konsekvensene av eventuelle nye kontrakter, innarbeides i budsjett og økonomiplanen.»