36 grunneiere i Sigerfjord uenige med kommunen om gang- og sykkelvei i Sigerfjord:

– På rådhuset mener man å vite mer om våre eiendommer enn vi som faktisk bor her

36 grunneiere i Sigerfjord går i et leserbrev til angrep på Sortland kommune for det de mener er arroganse og manglende evne til å lytte til grunneierne når løsning for gang- og sykkelvei i Sigerfjord skal bestemmes.

Her fra befaringen i Sigerfjord i fjor.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Trepinnen nede til venstre viser hvor langt inn gang- og sykkelveien vil gå. 

Sortland

I forslaget til reguleringsplan som formannskapet vedtok 19. oktober, ligger det inne en gang- og sykkelvei fra YX til Langbakkeveien i Sigerfjord. 

36 grunneiere har nå sendt et felles brev til Sortland kommune og pressen hvor de mener planene vil i for stor grad gå utover deres eiendommer. De ønsker at kommunen går for en smalere modell som i mindre grad vil ramme deres eiendommer.

Les innlegget i sin helhet her.
 

– Vi synes det er flott at kommunen vil legge til rette for bedre trafikksikkerhet langs Sigerfjordveien, men vi forlanger å bli hørt, når vi mener at gang- og sykkelvei med den planlagte bredden vil ødelegge våre eiendommer. Vi ønsker å få etablert et fortau/nærføring langs hele veien, men fysiske skiller mot veien. I saksfremlegget trekkes det i tvil om hva vi mener. Administrasjonen mener at vi tar feil, når vi sier at våre eiendommer blir forringet med gang- og sykkelvei. Dette illustrerer kanskje hvorfor vi ikke har nådd gjennom med vårt syn i denne saken. På rådhuset mener man å vite mer om våre eiendommer enn vi som faktisk bor her, heter det i brevet.


Nå legges veien ut på høring

Kommunen vil legge planen for gang- og sykkelveien fra Rv85 til Sigerfjord skole ut til offentlig ettersyn.

 

Pinner viser vei

VOL var i fjor tilstede under befaring i Sigerfjord sammen med Sortland kommune. Da fikk beboerne komme med sine meninger. Allerede da kom dette opp som tema. Teknisk sjef i kommunen, Torgeir Tobiassen, var det klar på at kommunen ville lytte, men at man ikke kunne etterkomme alles ønsker.

Det er satt opp pinner fra kommunen, som viser hvor langt inn på eiendommene gang- og sykkelveien vil gå. Ved å se på pinnens plassering i forhold til resten av tomten, får man et klart bilde av hvor mye av eiendommene som vil bli beslaglagt.

– I tillegg til å beslaglegge store areal fra oss grunneiere, er det foreslått stenging av en rekke avkjørsler. Vi har prøvd å få til en dialog med kommunen om å få vurdert konsekvensene av disse stengingene, uten å bli hørt. Vi ser kommunens behov for å redusere antall avkjørsler, men da må de også lytte på de som faktisk blir berørt. Hvis forslaget blir vedtatt slik det foreligger, vil det blant annet gå ut over næringsvirksomhet som ved en av tomtene, og en annen vil miste sin eneste adkomst uten at det foreligger løsning på hvor ny adkomst skal komme fra, heter det i brevet.


– Vi ønsker gang- og sykkelvei velkommen, men ønsker medbestemmelse

Mandag og tirsdag hadde Sortland kommune befaring i Sigerfjorden i forkant av prosjektering av ny gang- og sykkelvei. Det var et tiltak med bredt oppmøte fra beboerne langs Sigerfjordveien.

 

Merkostnader

Ansvaret for å opparbeide ny adkomst til eiendommene som blir berørt, vil være kommunen sitt, heter det i bretvet.

– På spørsmål til kommunen, får vi bekreftet at disse kostnadene ikke er tatt med i kostnadsoverslaget. Dette vil nok påføre kommunen store merkostnader, som ikke ligger i kostnadsestimatet på ca 50 millioner kroner. Med de øvrige investeringene som kommunen står overfor, vil kommunen båndlegge våre tomter over lang tid, uten at etableringen av gang- og sykkelveien kommer i gang.

Smalt

I brevet sies det at gang- og sykkelveien ved Sigerfjord barnehage er i dag så smal i grøfta, at det har vist seg vanskelig å få slått gresset.

– I tillegg observerer vi barn som bruker grøften som ”BMX-grøft», hvor de kjører ned og opp på veien. Dette har utilsiktet ført til farlige situasjoner i trafikken. En nærføring med fysisk skille mot veibanen vil være mye tryggere for alle brukere av Sigerfjordveien.

– Hvor er analysene?

Beboerne etterlyser også analyser.

– I alle planer som kommunen ellers behandler, kreves det mange ulike analyser. I denne planen, er det ikke gjort noen trafikkanalyser som er lagt til grunn på tross av at tiltaket får stor innvirkning på de berørte. Er det på grunn av at det er kommunen selv, at man ikke har lagt inn et krav om trafikkanalyse i denne planen? Skal man stille de samme krav til standard langs Sigerfjordveien som Statens Vegvesen stiller til tiltak langs fylkesveien? Trafikkbildet er noe helt annet langs Sigerfjordveien enn langs fylkesveiene.

– Kraftig berørt

Beboerne mener at man ved å vedta planen slik den foreligger, vil få eiendommer som i for stor grad blir berørt. Derfor ønsker de at man går for en smalere løsning, nemlig et fortau.

– Dersom man går for et fortau isteden, vil kommunen spare svært mye på å erverve grunn fra grunneierne. Alle ønsker et fortau, og grunnavståelse for et slikt tiltak vil stort sett gå greit. Hvis man skal sikre grunnen for en gang- og sykkelvei, må man erverve minimum 2 meter bredere langs hele veien en hva et fortau vil kreve. Dette vil koste mye, og prosessen vil ta lengre tid. Når vi ikke er enig i tiltakets omfang, vil det kreve at kommune må ekspropriere grunn. Dette er både tid og ressurskrevende. Er det slik kommunen ønsker å bruke sine knappe ressurser?, spør beboerne i brevet.

De viser også til tidligere tilfeller hvor man har gått fra gang- og sykkelvei til fortau.

– Når reguleringen av sammenføyningen Bjørklundveien – Vestervegen ble vedtatt, var hensynet til beboerne som ble rammet ivaretatt. Der avvek man fra de faglige føringene fra vegbøkene til Statens Vegvesen, og gjorde vei og fortau smalere for å skjerme eiendommene mest mulig. Hvorfor er det så vanskelig å få til i Sigerfjord, spørres det.

Fortau med fysisk skille

Beboerne avslutter med en liten bønn.

– Vi ber om at kommunestyret vedtar at det skal legges fortau med fysisk skille mot veibanen. Dette kan gjøres, da det er innenfor reguleringsplanens planavgrensning. I tillegg vil vi anbefale kommunestyret om å vedta at man før prosjektering, må sikre enighet med grunneierne om hvilke avkjørsler som skal stenges, og hvordan alternativ adkomst skal opparbeides.

Saken skal opp i kommunestyret i Sortland 2. november.

VOL har sendt innlegget til Sortland kommune og invitert de til å komme med et eventuelt tilsvar, om de så ønsker.