Posisjonen vil ha gratis halleie, demensplasser og mer gatelys

Posisjonen la i torsdagens formannskap frem forslag til endringer i rådmannens budsjettforslag for 2018.

Formannskapet i Sortland møttes torsdag 30. november.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Sortland

Karl Erling Nordlund la frem tre endringer fra Ap, Sp, Rødt og SV.

  • De foreslår en økning av driftsugifter til gratis halleie med at årsbudsjettet for gratis halleie til og med 16 år økes med 1,2 millioner kroner.
  • De foreslo også at det i budsjettet for 2018 bevilges 2,8 millioner kroner til gjenåpning og drift av sju sykehjemsplasser ved Håløygtunet Sykehjem. Til samme formål setter de av 3,4 millioner kroner i økonomiplanen 2019-2021.

Rådmannen har i sitt forslag lagt opp til at plassene blir lagt inn i budsjettregulering to for 2018.


– Når vi må prioritere så hardt, må vi prioritere noe

Rådmann Randi Gregersen synes det er greit å få synliggjort alt det som det ikke er plass på budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021.

 
  • Posisjonen vil også ha mer vedlikehold av gatelys. De foreslår å øke den totale bevilgninga til vedlikehold av gatelys med 500.000 kroner.

Slik ska de tjene det inn

Når man øker rammen med 4,5 millioner kroner, som posisjonen her foreslår, må de finne pengene et sted.

  • Poisjonen foreslår derfor å øke inntektene fra eiendomsskatt med 400.000 kroner. Dette i økt skattefundament ved inntekter fra flere eiendommer.
  • De mener også inntekter fra overtakelse av skatteinnkreverfunksjon for Ibestad kommune vil øke inntektene med 250.000 kroner.
  • Inntekter fra aksjeutbytte økes med 1 million kroner, inntekter fra skatt økes med 1,3 millioner kroner, utgifter til lånerenter reduseres med 500.000 kroner.

Her er rådmannens kuttliste innen helse og omsorg i Sortland

Ikke medtatte tiltak i rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021, fordelt på tjenesteområder er et dokument som strekker seg over 16 sider. Det er ei lang kuttliste.

 
  • I tillegg foreslår de å redusere utgifter til lønn med 800.000 kroner gjennom stillingsvakanser. De foreslår også å redusere overføringer til Kulturfabrikken KF med 200.000 kroner.

– Skal se på det

Silvia Ovik Marhaug (H) fortalte at de ikke skulle legge frem eget forslag i møtet på torsdag, men ville komme tilbake til det i behandlinga av saka i kommunestyret.

– Men vi er glad for at posisjonen har lagt opp til at vi kan samarbeide på enkeltsaker. Det skal vi prøve å gjøre når vi har fått utarbeidet vårt forslag. Vi er ikke i mål enda, siden vi fikk budsjettet fra rådmannen seint. Når vi har vårt forslag klart, vil vi sende det til opposisjonen og søke samarbeid der det er mulig, sa Ovik.

Spesielt ett punkt var viktig for henne og resten av opposisjonen.

– Vi mener det er viktig å videreføre gratis halleie. Dette er et viktig tiltak vi mener må videreføres.

Dette fikk hun støtte i fra posisjonen i det som kanskje var den mest siviliserte budsjettdebatten i et formannskap som har vært i Sortland på flere år.


Høyres wessel-olsen om busjettet

Roar Wessel-Olsen (H) er skeptisk til rådmannens forslag om å bruke disposisjonsfond. – Vi er nødt til å ta ned drifta i kommunen, mener han.

 

Ovik fortalte at Høyre og Frp vil møtes neste uke og sluttføre deres fellesforslag til budsjett for 2018.

Må utredes

Diskusjonen i formannskapet gikk videre på det at driften over tid må tas ned. Rådmannen foreslo derfor ei sak på et prosjekt hvor en kunne se på dette, slik at kommunen unngår å fortsette å styre mot ROBEK, som man gjør med dagens kurs.

Dette fikk hun positive signaler på fra begge hold.

– Hvordan kan vi få den tjenesten vi ønsker ut fra de rammene vi har. Det er en jobb som gjør at en politisk nivå kan forstå mer av drifta i Sortland kommune og bedre gå inn i talla. I løpet av 2018 må vi få en bedre forståelse av hvordan vi skal styre for å få balanse, sa Karl Erling Nordlund (Sp).

Også Silvia Ovik (H) sa at det var tvingende nødvendig å få balanse og oversikt for politikerne på en bedre måte enn det de har i dag i løpet av 2018.

Mer debatt i vente

Det som er sikkert er at debatten på mange måter ble utsatt til kommunestyret om to uker. Da vil også alternativt budsjett være klart fra opposisjonen. Så blir det spennende å se om posisjon og opposisjon kan finne felles mark på noen av forslagene denne gangen.

Under voteringen kom rådmannens forslag opp. Dette ble enstemmig vedtatt. Tillegget fra posisjonen gikk så gjennom mot fire stemmer.

Endelig behandling er altså i kommunestyret om 14 dager.