Sortlandsbudsjettet vedtatt etter intens debatt

Etter noen timers debatt torsdag, ble sortlandsbudsjettet vedtatt. Posisjonens budsjettforslag ble vedtatt.

Kommunestyremøtet 14. desember. Frps og Høyres grupper. Helt foran sees to av Aps representanter.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Raskere oppstart av midlertidige sykehjemsplasser på Håløygtunet, fortsatt gratis halleie, kutt til spesialundervisning og økte avgifter og gebyrer er blant vedtakene i sortlandsbudsjettet for 2017. Demensplassene på Håløygtunet skal opprettes innen 1. mars 2018, for å bøte på den akutte mangelen for plasser. Rådmannen ønsket opprinnelig at iverksettinga av disse midlertidige plassene skulle utsettes til 2019.

Etter flere timers debatt, tok selve avstemninga knapt et minutt. Posisjonens forslag gikk gjennom, med innleverte verbalforslag som har kommet inn i etterkant av formannskapsmøtet 30. november. Samtlige av opposisjonens forslag falt. Flere representanter fra posisjonen, blant annet Christoffer Ellingsen (R) og Arild Inga (Ap), mente at flere av Høyres og Frps forslag var gode, og anbefalte dem å ta dem opp i formannskapet.

Begge sider beskyldte hverandre for å ikke ha reell inndekning for budsjettet, og å overlate kutt til rådmannen. Debatten bar likevel preg av at det meste var avgjort på forhånd.

Budsjettramma for kommunen er på noe under en milliard kroner. En stor, og økende, andel går til helse- og omsorgstjenester.

Her kan du lese budsjettdokumentene som ble vedtatt:

Budsjettvedtak fra formannskapet

Økonomiplan for 2018-2021

Verbalforslag fra Rødt, vedtatt:

Henviser til formannskapets innstilling pkt 3 f) Satsen for helpensjon bokollektiv økes med kr 607 fra 4.563,- til kr 5.170,-
endres slik:
 Satsen for helpensjon bokollektiv økes med kr 300 pr. mnd fra 4.563,- til kr 4.863,-  redusert inntekt kr 44.000 dekkes innafor ramma til enheten. - vedtatt

Til budsjettet til Kulturfabrikken 
Kulturfabrikken bes vurdere å tilby utvidet tilgang på treningtider i Sortlandshallen i helgene med sikte på å optimalisere utnytting av anlegget. – enstemmig vedtatt

Felles verbalforslag fra Ap, Sv, Sp og Rødt til KS sak 71/17 Budsjett 2018 – Økonomiplan 2108-2021, vedtatt:

  1. Barnehage

Kommunestyret viser til vedtak i sak 71/15 som slå fast at «I arbeidet med å bygge ut barnehagetilbudet i Sortland skal det prioriteres å bygge en større kommunal barnehage i eller nær sentrum i Sortland».

  1. Kommunestyret ber rådmannen konkretisere eventuelle behov for å kunne videreføre planlegging av ny kommunal barnehage i sentrum eller sentrumsområdet. Dette følges opp av formannskapet.

2. Idrettshall og skolekvartalet

Kommunestyret har startet en prosess for å avklare ulike framtidige forhold knyttet til skolekvartalet og idrettshall-/svømmehall. Arbeidet med Kommunedelplan for skolestruktur Sortland er en del av dette.  Det samme er Mulighetsstudie av Sortland barneskole og Sortlandshallen som ble framlagt for formannskapet 23.mars 2017. Gjennom oppgraderingstiltak, investeringer og vedlikehold gis byggene en mulig funksjonstid fram til 2028.

1.         Kommunestyret vil vurdere eventuelt nye haller og kapasitetsøkning for tilgang til idrettshall, svømmehall og varmtvannsbasseng også i sammenheng med plan om helsehus og annen infrastruktur i kommunen. Brukere, organisasjoner og andre interesser skal inviteres til deltakelse i utvikling av anleggssituasjonen i Sortland.

2.         En del av en prosess med avklaringer av vedlikehold og/eller nybygg av idretts/svømmehaller i Sortland innebærer at rådmannen bes starte en dialog med Nordland fylkeskommune og Kystvakta om deres framtidige behov for bruk av idretts-/svømmehaller.

3          Rådmannen bes om å vurdere muligheten for å avhjelpe mangel på idrettshallkapasitet gjennom oppsett av en enkel midlertidig hall. Kostnader, størrelse, plassering, drift og mulig samarbeid med lag og foreninger avklares innen 1.kvartal 2018.

4          Formannskapet holdes orientert om status og framdrift.

3. Rekruttering av sykepleiere og lærere

Kommunestyret støtter innspill fra Administrasjonsutvalget om at rådmannen innen 1. halvår 2018 utarbeider en handlingsplan for rekruttering av sykepleiere og lærere.

4. Norturatomta – framtidige planer

Kommunestyret ber rådmannen utrede alternativer for framtidig bruk av Nortura-tomta. Dette bes gjort med utgangspunkt i byplanen og det igangsatte arbeidet med by- og regionsenterutvikling. Rådmannen bes legge fram sak for formannskapet innen juni 2018.