Nordland Fylkes Fiskarlag:

Frykter reduksjon i investeringer til fiskerihavner

Nordland Fylkes Fiskarlag kommer med flere innspill til Kystverkets handlingsprogram.
Sortland

Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag avholdt møte nylig og fattet slikt vedtak i forbindelse med til Kystverkets handlingsprogram:

"Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til at Kystverket har sendt på høring et utkast til handlingsprogram for 2018 – 2029.

Kystverket har hatt, og har mange viktige oppgaver i forhold til miljø og ferdsel på havet. Dette mener Arbeidsutvalget i stor grad kommer frem i handlingsprogrammet. Bl. a kan en bekrefte at det er et stort etterslep når det gjelder vedlikehold av ulike navigasjonsinnretninger og det er positivt at det er en målsetting om å ta inn dette etterslepet i løpet av noen få år. Norskekysten er lang og vanskelig tilgjengelig og derfor er dette svært viktig.

At også maritim sektor har fokus på miljø bidrar til å ansvarliggjøre denne sektoren. Dette mener Arbeidsutvalget også gjenspeiles i handlingsprogrammet bl. a ved at det søkes å få flyttet transport av gods fra vei til sjø. Det samme gjelder at Kystverket foreslår tilskudds-ordninger for å utvikle mer effektive og miljøvennlige havner. Bl. a vil Arbeidsutvalget peke på at det også innenfor fiskerinæringen arbeides med å satse på delvis el-drevne fiskefartøy og dermed er det viktig at det er el-anlegg tilgjengelig som kan bidra til effektiv lading av disse fartøyene.

Det er anbefalt at det skal etableres en statlig dispergeringsberedskap som kan benyttes ved oljesøl. Arbeidsutvalget vil vise til at det har vært gjort en del forskning på konsekvensene på bruk av dispergeringsmidler, men det foreligger ikke entydige resultater fra dette arbeidet. Det er derfor ikke usannsynlig at dispergering av olje bidrar til økt miljøbelastning ved at oljedråper kommer i nær kontakt med marine organismer i vannmassene. Arbeidsutvalget ber derfor om at det inntas i handlingsprogrammet at enhver bruk av dispergeringsmidler skal avklares med Havforskningsinstituttet. 

Arbeidsutvalget viser videre til planleggingen av gjennomføring av miljøtiltak i forbindelse med ubåten U-864. Arbeidsutvalget hadde helst sett at hele vraket ble tatt opp og at en rensket opp evt. forurensning i området rundt. Imidlertid er det positivt at vraket er med i handlings-programmet og at det tas sikte på å gjøre grep for å forhindre at kvikksølv skal spres ut i vannmassene.

Arbeidsutvalget vil minne om at dette ikke er det eneste ubåtvraket som ligger slik til at det kan skape forurensning. I innløpet til Murmanskfjorden ligger den russiske atomdrevne ubåten K-159 som sank i 2003. Vraket inneholder ca 800 kilo brukt atombrensel og representerer den største potensielle kilden for radioaktiv forurensning i arktiske farvann. Det er bare et tidsspørsmål før denne begynner å avgi radioaktivitet.

Selv om denne ubåten ligger i russisk farvann mener Arbeidsutvalget at Norge må bistå Russland med å få fjernet det radioaktive avfallet.

Arbeidsutvalget har selvsagt registrert Stortingets beslutning om at Kystverket fra 2020 ikke lenger skal ha ansvaret for utbygging av fiskerihavneanlegg, men at dette ansvaret skal overføres til fylkeskommunene. For å kunne ta dette ansvaret vil de samme fylkeskommunene få tilført økonomi til gjennomføringen som frie inntekter gjennom rammetilskudd. Dette vil, slik Arbeidsutvalget forstår det føre til at utbygging av fiskerihavneanlegg vil måtte konkurrere med andre "gode tiltak" noe som en frykter vil føre til at investeringene i fiskeri-havneanlegg vil bli betydelig redusert.

Arbeidsutvalget krever derfor at de økonomiske rammene som fylkeskommunene tilføres som følge av denne nye ordningen gis som øremerkede tilskudd.

For øvrig har en ingen kommentarer til Kystverkets handlingsprogram."