Vil ikke uttale seg om Fylkesmannen-klage

Sortland kommune ønsker foreløpig ikke å si noe om Fylkesmannnens klage på formannskapets vedtak om å gi Kringelen ny dispensasjon.

Teknisk sjef Torgeir Tobiassen vil foreløpig ikke si noe særlig om at Fylkesmannen har påklaget formannskapets vedtak.  Foto: Sanna Drogset Børstad

Sortland

Masseuttaket har drevet siden 80-tallet. Den gang var det ikke påkrevd med hverken meldeplikt eller søknadsplikt for slike tiltak, men det har blitt det i ettertid. I 2005 ble det vedtatt et plan for området, hvor Kringelen ikke var inkludert. Noe av uenigheten om uttaket er hvorvidt det da kreves reguleringsplan, eller om det blir å gi loven tilbakevirkende kraft.

Løsninga har blitt at politikerne i flere omganger har gitt dispensasjon for kravet om reguleringsplan. Nå sist i februar.

Det skjedde etter at Fylkesmannen i Møre og Romsdal hadde erklært dispensasjonen ulovlig. Se hele saksgangen i faktaboksen under.


Kringelen-saken

Kringelen masseuttak har drevet siden 70-tallet. De henter altså stein fra fjellet og gjør det om til masser, som kan brukes til f. eks. veiarbeid.

På 80-tallet kom det krav om meldeplikt for slike tiltak. På 90-tallet kom det krav om søknad. Siden disse ikke hadde tilbakevirkende kraft, gjaldt det kun nye tiltak.

I 2005 ble det laget en arealplan for området hvor Kringelen ligger. Området ble der ikke definert som til næringsvirksomhet, og det ble ikke laget noen reguleringsplan for uttaket. Siden arealplanen kom på plass, har Kringelen drevet på dispensasjon fra denne.

Da det skulle lages ny arealplan for Sortland, innstilte kommunens saksbehandlere på at drifta i uttaket må tilpasse seg reindrifta og stanses i kalvingssesongen. Dette ble avvist av kommunestyret, som i stedet valgte å videreføre Kringelens dispensasjon fra planen.

Sametinget klaget inn avgjørelsen, og fikk medhold av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, som anbefalte å oppheve dispensasjonsvedtaket. I stedet ble vedtaket opprettholdt av formannskapet. Dette klagde Fylkesmannen i Nord-Trøndelag på. Saken gikk da videre til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. De fulgte Nord-Trøndelag og opphevet vedtaket fra formannskapet.

I januar vedtok formannskapet på nytt dispensasjon:

«Formannskapet opprettholder dispensasjon fra plankrav (reguleringsplan) i kommunedelplan for de spredtbygde områdene 2005-217 og pbl. § 12-1 tredje ledd frem til 01.07.2019. Hjemmel: Pbl. § 19-2 Følgende vilkår gjelder for dispensasjon: 1. Uttak skal skje iht. formålsgrense i kommunedelplan for spredtbygde områder 2005-2017 og innenfor de rammer som følger av godkjent driftsplan. 2. Støyende virksomhet skal primært utføres mellom kl. 0700 og kl. 1700 på hverdager. 3. Nødvendige sikringstiltak må gjennomføres under driftsperioden.»

Fylkesmannen i Trøndelag (de to trøndelagsfylkene ble slått sammen fra nyttår) reagerte på at kommunen igjen har gitt dispensasjon, og påklagde det siste vedtaket. Også Sametinget klaget på vedtaket igjen.

Formannskapet endte i april med å oppheve sitt tidligere vedtak. Det ble samtidig klart at de ikke kom til å følge opp Kringelen med krav om reguleringsplan.


Fylkesmannen i Trøndelag har påklaget det siste vedtaket fra formannskapet. De mener formannskapet ikke har anledning til å overprøve avgjørelsen fra Fylkesmannen, som er endelig. Dette er hva kommunen har å si til klagen (alle svar kommer fra kommunalsjef for teknisk avdeling, Torgeir Tobiassen):

Hvordan forholder kommunen seg til denne klagen?

SK forholder seg til klagen slik regelverket tilsier og behandler klagen.

Anser dere formannskapets vedtak som gyldig?

Er det aktuelt for administrasjonen å komme med forslag til nytt vedtak, sett i lys av klagen?

Det vil bli vurdert under klagebehandlingen.


Har bedt om møte med kommunen:

Fylkesmannen klager på nytt Kringelen-vedtak

Fylkesmannen i Trøndelag er ikke fornøyd med at formannskapet i Sortland valgte å overse deres anbefaling om masseuttaket på Kringelen, og i stedet ga ny dispensasjon. Nå klager de på vedtaket.

 

Ønsker dere noe møte med Fylkesmannen, slik de ber om?

Det er alltid aktuelt og ønskelig å benytte seg av Fylkesmannens veiledningsplikt. I denne sak vil vi benytte oss av Fylkesmannens veiledningsplikt.

Hva ser dere som potensielle løsninger her?

For tidlig å uttale seg om. Vil være et resultat av framtidig saksbehandling.