Sametinget klager også på Kringelen-vedtak

Kort tid etter at det ble klart at Fylkesmannen i Trøndelag klager på at formannskapet har fornyet Kringelen-dispensasjonen, er det nå klart at også Sametinget klager.

Steinbruddet i Kringelen.  Foto: Sanna Drogset Børstad

Sortland

Tidligere i mars omtalte VOL at Fylkesmannen i Trøndelag klager på formannskapets vedtak om å gi Kringelen masseuttak dispensasjon fra arealplanens krav om reguleringsplan.

Sametinget har helt siden arbeidet med arealplanen startet opp, krevd at Kringelen-uttaket må pålegges restriksjoner i kalvingstida for rein, blant annet, og i trekkperioder. Begrunnelsen er at det pågår reindrift i området. Arild Inga er eneste reineier i Sortland kommune, og eneste med tamrein i nærheten av det aktuelle området.


Vil ikke uttale seg om Fylkesmannen-klage

Sortland kommune ønsker foreløpig ikke å si noe om Fylkesmannnens klage på formannskapets vedtak om å gi Kringelen ny dispensasjon.

 

Sametinget mener at dispenasjonen viser «manglende hensyn og utredning for samisk natur og kulturgrunnlag. Dette har bakgrunn i at masseuttaket befinner seg i minimumsbeite for reindrift og berører flyttlei. Reindriften i området er en sentral bærer for samisk språk og kultur og tilgang på vinterbeite er av vesentlig betydning for deres mulighet for fortsatt regningssvarende drift. [...] Vi viser for øvrig til at Sametinget har vært i dialog med kommunen og reinbeitedistriktet i forbindelse med behandling av arealplanen. Dette for å imøtekomme bestemmelser knyttet til drift av masseuttaket som både sikrer at reindriften kan oppholde seg der på vinterstid og gir mulighet for fortsatt drift av masseuttaket,» skriver de i klagen.


Kringelen-saken

Kringelen masseuttak har drevet siden 70-tallet. De henter altså stein fra fjellet og gjør det om til masser, som kan brukes til f. eks. veiarbeid.

På 80-tallet kom det krav om meldeplikt for slike tiltak. På 90-tallet kom det krav om søknad. Siden disse ikke hadde tilbakevirkende kraft, gjaldt det kun nye tiltak.

I 2005 ble det laget en arealplan for området hvor Kringelen ligger. Området ble der ikke definert som til næringsvirksomhet, og det ble ikke laget noen reguleringsplan for uttaket. Siden arealplanen kom på plass, har Kringelen drevet på dispensasjon fra denne.

Da det skulle lages ny arealplan for Sortland, innstilte kommunens saksbehandlere på at drifta i uttaket må tilpasse seg reindrifta og stanses i kalvingssesongen. Dette ble avvist av kommunestyret, som i stedet valgte å videreføre Kringelens dispensasjon fra planen.

Sametinget klaget inn avgjørelsen, og fikk medhold av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, som anbefalte å oppheve dispensasjonsvedtaket. I stedet ble vedtaket opprettholdt av formannskapet. Dette klagde Fylkesmannen i Nord-Trøndelag på. Saken gikk da videre til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. De fulgte Nord-Trøndelag og opphevet vedtaket fra formannskapet.

I januar vedtok formannskapet på nytt dispensasjon:

«Formannskapet opprettholder dispensasjon fra plankrav (reguleringsplan) i kommunedelplan for de spredtbygde områdene 2005-217 og pbl. § 12-1 tredje ledd frem til 01.07.2019. Hjemmel: Pbl. § 19-2 Følgende vilkår gjelder for dispensasjon: 1. Uttak skal skje iht. formålsgrense i kommunedelplan for spredtbygde områder 2005-2017 og innenfor de rammer som følger av godkjent driftsplan. 2. Støyende virksomhet skal primært utføres mellom kl. 0700 og kl. 1700 på hverdager. 3. Nødvendige sikringstiltak må gjennomføres under driftsperioden.»

Fylkesmannen i Trøndelag (de to trøndelagsfylkene ble slått sammen fra nyttår) reagerte på at kommunen igjen har gitt dispensasjon, og påklagde det siste vedtaket. Også Sametinget klaget på vedtaket igjen.

Formannskapet endte i april med å oppheve sitt tidligere vedtak. Det ble samtidig klart at de ikke kom til å følge opp Kringelen med krav om reguleringsplan.

 

De påpeker også at Fylkesmannen i Møre og Romsdals avgjørelse i saken, som formannskapet altså overså da de ga ny dispensasjon, var endelig.

«Sametinget påklager med dette formannskapet sitt vedtak av 01.02.2018 om videre drift i masseuttaket som fraviker kravet om at regulering. Sametinget anmoder kommunen å følge Fylkesmannen i Møre og Romsdal sitt endelige klagevedtak av 19.12.2017 om at det innføres driftsstans inntil at regulering for masseuttak på Kringelneset er gjennomført,» skriver de.

Kommunen er i disse dager i dialog med Fylkesmannen i Trøndelag for å se om det er mulig å finne en løsning på konflikten.