Rødt avholder åpent møte om PALS-systemet:

– Vi håper folk som er uenige med oss også kommer

Partiet Rødt arrangerer torsdag åpent møte om adferdprogrammet PALS, hvor blant annet en førsteamanuensis fra Bergen kommer for å innlede. De håper lærere, foreldre og folk som mener systemet er et godt tiltak også kommer.

Kamilla Ravn Fossem og Lars Liset, Rødt Sortland.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Ungdomsarbeider Lars Liset skrev forrige uke et innlegg om adferdssytemet PALS, som er planlagt innført i sortlandsskolen. Han er kritisk til innføringen av dette, som han mener kun fører til mer papirarbeid for lærerne, samt belønner overfladisk god oppførsel.

Liset fikk svar av oppvekstsjef Erik Strand, som argumenterte for at systemet vil føre til forutsigbarhet for lærere og elever. Han påpekte også at programmet er valgt ut som det faglig beste av et utvalg som skulle se på saken.


Oppvekstsjef i Sortland, Erik Strand, kjenner seg ikke igjen i Liset sin beskrivelse av PALS:

– PALS vil skapeforutsigbarhet for lærere og elever

Oppvekstsjef i Sortland, Erik Strand, kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av hverken måten PALS blir implementert eller måten man har kommet frem til at programmet er rett for Sortlandsskolen.Dette er PALS

Kilde: Nasjonalt Utviklingssenter for barn og unge:

PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd. Tiltakene bidrar til å redusere antall elever med atferdssproblemer og fremmer god sosial og skolefaglig læring.


Tilpasset av Arnesen & Meek-Hansen, 2008 etter: Walker, Covin & Ramsey, 1995; Horner & Sugai 2007

Elever som ikke nyttiggjør seg universelle forebyggende tiltak, blir tidlig identifisert slik at de raskt kan få tilpassede støttetiltak. Ofte er det bare noe få elever som står for en stor andel av skolens atferdsproblemer. Likevel kan disse påvirke hele skolens læringsmiljø negativt.


PALS vurdert av UngSinn

UngSinnpanelet klassifiserer PALS som «et funksjonelt virksomt tiltak på evidensnivå 3». UngSinn finner at PALS er «godt beskrevet gjennom flere norske og internasjonale fagartikler, i en egen fagbok og i bokkapitler i tillegg til at det er mye litteratur om den amerikanske PBIS». En finner videre at «det er en logisk sammenheng mellom målsettinger, metodevalg og målgruppe», og at «mekanismene man i PALS antar fører til mindre atferdsproblemer, positive atferdsmønstre og et godt læringsmiljø er forankret i psykologisk og pedagogisk teori og empiri».

Les klassifiseringen og vurderingen fra UngSinn:

PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og sammhandling

Miljø for god læring

Skjerper innsatsen mot mobbing og trakassering
 

 

Ønsker uenighet

Liset er også medlem i Rødt, og torsdag avholder partiet et åpent møte om saken på Kulturfabrikken i Sortland. Der kommer blant annet Helge Holgersen fra Universitetet i Bergen for å snakke om hvordan han ser på programmet. Holgersen er barnepsykolog og har også jobba med PALS-systemet tidligere. Liset understreker likevel at de ikke ønsker at møtet torsdag skal bli noe menighetsmøte.

– Vi har et håp om at ikke bare de som er enige med oss kommer, men at også de som er positive deltar. Det er interessant å få belyst dette fra flere sider, sier han.


– Det vi ønsker, er en god diskusjon. Vi vil spesielt høre hva lærere i skolen, og foreldrene, mener. Og selvsagt politikerne. Skal vi som sitter som folkevalgte ha noe godt grunnlag, må saken diskuteres ordentlig, legger Kamilla Ravn Fossem til.

– Det er Rødt som arrangerer møtet, men dette bør være interessant for flere. Det handler ikke om parti, det handler om sak, og det handler om barna våre, sier Liset. Han sier han har fått mange tilbakemeldinger etter at innlegget hans var på trykk, som tyder på at det er stort engasjement hos folk, tror han. Samtidig påpeker Fossem at respons på sosiale medier ikke nødvendigvis er representativ, og at de derfor håper å få fram flere syn på møtet.

– Bare mer måling

Liset mener Strand og utvalget som har valgt ut PALS-programmet, bare har gjort jobben sin, men han er skeptisk til å innføre noe adferdsprogram i skolen i det hele tatt.

– Her prøver man å fikse noe som ikke er ødelagt. Det er en adferdsregulering av absolutt alle barna. I stedet kunne vi brukt disse ressursene på barna som virkelig trenger det, mener han.

– Er det ikke bra å ha et felles system for alle skolene, heller enn at hvordan barna vurderes kan være påvirket av trynefaktor?

– Vi har allerede en læreplan, og et stortingsvedtak hvor det står at lærerne skal ha metodefrihet. Dette innskrenker den metodefriheten. Jeg har snakka med to professorer om saken, og de stiller seg undrende til at Sortland skal innføre dette nå. Det må være en god prosess, lærerne må komme på banen og uttrykke hva de syns, sier Liset.


Kritisk til innføringen av PALS i Sortlandsskolen:

– Dersom vi begynner å fokusere på hva barn gjør, og ikke hvem de er, tror jeg det fort kan bære galt av sted

Lars Liseth er kritisk til en innføring av et belønningssystem kalt PALS i Sortlandsskolen.

 

Han kritiserer også systemet for å være svært rigid, og for å være en tidstyv for lærerne.

– Jeg sammenligner det litt med new public management, det er bare enda mer måling. Det blir mer papirarbeid på lærerne. Det står nedfestet i retningslinjene for programmet at lærerne skal bruke et visst antall timer på dette i uka. Hvor skal de timene tas fra?

Driftsutvalget avviste

Fossem er kommunestyrerepresentant for Rødt, og sitter også i driftsutvalget. Driftsutvalget hadde innføring av PALS-programmet på sin saksliste under møtet 6. september.

– Driftsutvalget sendte saken tilbake til rådmannen fordi de mente den var for dårlig utredet. Det kom innspill fra utvalget om at man i større grad burde høre med foreldrene og ansatte, sier hun. Fossem er også svært skeptisk til programmet.

– Ungene er noen av de viktigste ressursene vi har. Vi må ta dem på alvor, sier hun. Det mener hun og Liset at man ikke gjør med PALS-systemet.

– Er det ikke en del av skolens oppdragende funksjon å også lære barn hva som er rett og galt, og akseptabel oppførsel?

– Dette handler ikke om å ikke lære barn hva som er rett og galt, men om hvordan man møter barna. Her legger man kun voksnes forventninger til grunn. Man kan ikke bare dømme folk ut fra adferd, uten å se på årsakene bak. Ville vi som voksne ha likt å bli møtt slik?, spør Liset.