Ordføreren svarer på interpellasjon fra Rødts Ellingsen:

Avviser overkjøring av kommunestyret i Kringelen-sak

Ordfører Tove Mette Bjørkmo mener formannskapet hverken har overkjørt kommunestyret eller hatt til hensikt å gjøre det i saken om Kringelen masseuttak.

Kringelen masseuttak. Ordføreren mener kommunen ikke har rett til å stille krav om reguleringsplan.  Foto: Sanna Drogset Børstad

Sortland

Christoffer Ellingsen i Rødt på Sortland sendte i slutten av september ut en interpellasjon til kommunestyret angående masseuttaket på Kringelen (se faktaboks).


Rødts Christoffer Ellingsen med interpellasjon til kommunestyret:

– Vedtak om at Kringelen slipper reguleringsplan kan være ulovlig

Rødts Christoffer Ellingsen har sendt en interpellasjon til kommunestyret der han ber ordføreren vurdere hvorvidt formannskapet kan oppheve vedtak gjort i kommunestyret. Det er den betente striden rundt Kringelen som er årsaken.

 

Han mener formannskapets siste vedtak fra september (se faktaboks), der man opphevet et tidligere vedtak om dispensasjon fra arealplanen og samtidig vedtok at man mente uttaket ikke trenger reguleringsplan i det hele tatt, kan være ulovlig. Begrunnelsen er at den gjeldede arealplanen, som stiller krav om reguleringsplan, er fra 2005 og den er dessuten vedtatt i kommunestyret.


Innstillinger og vedtak fra formannskapet i Kringelen-saken:

Innstillingen som kom fra Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, og som ble vedtatt under møtet i september, er i sin helhet følgende:

  1. Det er ikke kommet nye momenter i saken.
  2. Formannskapet opphevet sitt tidligere vedtak om å gi midlertidig dispensasjon fra kravet om reguleringsplan i arealplan for 2005. Det er bare enkeltvedtak som kan påklages jf. Plan- og byggningsloven §1-9 og Forvaltningsloven § 28 første ledd. Det påklagde vedtaket er ikke et enkeltvedtak.
  3. Formannskapet opprettholder sitt vedtak 042/18.

Cristoffer Ellingsen (R) støttet rådmannens innstilling, men ønsket å legge til et punkt. Dermed var rådmannens innstilling, med rødts tillagte punkt 1:

  1. Formannskapet anser videre drift av Kringelen masseuttak uten reguleringsplan eller dispensasjon som ulovlig. Dette er i samsvar med vedtak fra Kommunedelplan for spredtbygde områder 2005 – 2017.
  2. Formannskapet ber rådmannen følger opp saka som et ulovlig tiltak etter plan- og bygningslovens kapittel 32, med varsel om pålegg om stans av driften inntil vedtak av reguleringsplan legger føringer for eventuell videre drift. Dersom driften ikke stanses innen 3 uker, følges saken opp med pålegg om stans og eventuell tvangsmulkt dersom pålegget ikke etterkommes.

Avviser overstyring

Ordfører Tove Mette Bjørkmo har svart på Ellingsens interpellasjon. Svaret er datert 27. september. Svaret hennes er følgende.

  1. Ut fra den gjennomgangen jeg har hatt for kommunestyret mener jeg at formannskapet ikke har overprøvd kommunestyret
  2. Jeg føler meg helt sikker på at det ikke har vært hensikten til formannskapet å overprøve kommunestyrets vedtak og det er heller ikke ordførers intensjon
  3. Det er et tverrpolitisk formannskap som har fattet vedtaket om opphevelse av dispensasjon og som nevnt i saken så har heller ikke fylkesmannen påklaget det

Bjørkmo begrunner dette med at også arealplanen vedtatt i 2005, må anses å gjelde for framtidige tiltak, ikke for ting som allerede eksisterer.


Kringelen-saken

Kringelen masseuttak har drevet siden 70-tallet. De henter altså stein fra fjellet og gjør det om til masser, som kan brukes til f. eks. veiarbeid.

På 80-tallet kom det krav om meldeplikt for slike tiltak. På 90-tallet kom det krav om søknad. Siden disse ikke hadde tilbakevirkende kraft, gjaldt det kun nye tiltak.

I 2005 ble det laget en arealplan for området hvor Kringelen ligger. Området ble der ikke definert som til næringsvirksomhet, og det ble ikke laget noen reguleringsplan for uttaket. Siden arealplanen kom på plass, har Kringelen drevet på dispensasjon fra denne.

Da det skulle lages ny arealplan for Sortland, innstilte kommunens saksbehandlere på at drifta i uttaket må tilpasse seg reindrifta og stanses i kalvingssesongen. Dette ble avvist av kommunestyret, som i stedet valgte å videreføre Kringelens dispensasjon fra planen.

Sametinget klaget inn avgjørelsen, og fikk medhold av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, som anbefalte å oppheve dispensasjonsvedtaket. I stedet ble vedtaket opprettholdt av formannskapet. Dette klagde Fylkesmannen i Nord-Trøndelag på. Saken gikk da videre til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. De fulgte Nord-Trøndelag og opphevet vedtaket fra formannskapet.

2018

I januar vedtok formannskapet på nytt dispensasjon:

«Formannskapet opprettholder dispensasjon fra plankrav (reguleringsplan) i kommunedelplan for de spredtbygde områdene 2005-217 og pbl. § 12-1 tredje ledd frem til 01.07.2019. Hjemmel: Pbl. § 19-2 Følgende vilkår gjelder for dispensasjon: 1. Uttak skal skje iht. formålsgrense i kommunedelplan for spredtbygde områder 2005-2017 og innenfor de rammer som følger av godkjent driftsplan. 2. Støyende virksomhet skal primært utføres mellom kl. 0700 og kl. 1700 på hverdager. 3. Nødvendige sikringstiltak må gjennomføres under driftsperioden.»

Fylkesmannen i Trøndelag (de to trøndelagsfylkene ble slått sammen fra nyttår) reagerte på at kommunen igjen har gitt dispensasjon, og påklagde det siste vedtaket. Også Sametinget klaget på vedtaket igjen.

Formannskapet endte i april med å oppheve sitt tidligere vedtak. Det ble samtidig klart at de ikke kom til å følge opp Kringelen med krav om reguleringsplan.

I formannskapet i september 2018, vedtok flertallet å opprettholde sitt tidligere vedtak om å unnlate ulovlighetsoppfølging av Kringelen masseuttak.

Samme måned ble det gjennomført en mekling mellom Sortland kommune, Fylkesmannen, Statens vegvesen, sametinget og Nordland fylkeskommune. Der ønsket de å komme til enighet om den delen av kommuneplanens arealdel 2017-2029 som omfatter Kvassneset, Kvalsaukan, Vidbukt og Kringelen.

2019

I kommunestyremøtet i februar, behandlet kommunestyret utfallet av meklingen.  De vedtok at arealplanen unntas rettsvirkning for R13 Kringelen og SB79 Kvalsaukan. Denne delen av planen oversendes til departementet for videre behandling.


Vedtaket fra 2005 var følgende:

«I områder avsatt til råstoffutvinning kan ikke søknadspliktige tiltak settes i verk før området inngår i reguleringsplan. Jf. plan- og bygningsloven § 20-4, 2. ledd pkt. a.

Eksisterende massetak:

M4.1 Bø, gnr. 13 bnr. 43

M5.1 Bjørnrå

M6.1 Kringelen

Videre uttak kan ikke igangsettes før godkjent reguleringsplan foreligger.

Reguleringsplanen skal gi bestemmelser om omfang, uttaksretning, eventuell etappevis drift, tidsperspektiv, deponier samt avslutning/etterbruk/revegetering av massetaket. Det skal også utarbeides støysonekart.»

Uenige om tolkning

Bjørkmo mener altså at man ikke kan tolke formuleringa om «videre uttak» som at all stein som tas ut i masseuttaket fra det tidspunktet må regnes som reguleringspliktig. Det ville i så fall vært et urettmessig vedtak av kommunen, er hennes syn:

«Hvis man med det bare meinte fortsatt drift av masseuttaket, kan kravet om reguleringsplan ha vært et krav som kommunen ikke hadde lovlig adgang til å stille. Men hvis man med «videre uttak» sikta til et heilt nytt masseuttak på Kringelen, kunne det være grunnlag for å kreve reguleringsplan.»


Vedtok å opprettholde sitt vedtak

Under dagens formannskapsmøte i Sortland vedtok flertallet å opprettholde sitt tidligere vedtak om å unnlate ulovlighetsoppfølging av Kringlen masseuttak.

 

Hun erkjenner dog i sitt svar at kommunestyret da de gjorde vedtaket i 2005 KAN ha ment at det skulle stilles krav om reguleringsplan for videre drift, og trodd de hadde rett til dette. Vedtaket er åpent for tolkninger, mener ordføreren.

Konklusjonen hennes blir at uansett hva intensjonen var i 2005, er det ikke i praksis mulig å vedta eller gjennomføre noe slikt krav:

«Et krav om reguleringsplan for et tiltak som allerede var etablert før arealplanen ble vedtatt, er å anse som en «nullitet», dvs. noe som tiltakshaveren – i dette tilfelle eier/driver av masseuttaket – ikke trenger å følge eller forholde seg til. Det er heller ikke et krav som kommunen vil kunne håndheve i form av pålegg om stans eller andre inngrep fra kommunens side.»


Ny konfliktsak om Kringelen hos fylkesmannen:

– Mistenker omkamp fra fylkesmannen om reguleringsplan

Fylkesmannen i Trøndelag har bedt Kringelen masseuttak levere et meldingsskjema som vanligvis er forbeholdt nye uttak. Rolf Lossius i Alpha Konsulent mener det i realiteten er en omkamp om reguleringsplan.

 

Allerede ivaretatt

Ordføreren mener dessuten at intensjonene bak krav om reguleringsplan, altså det en slik plan var ment å ivareta - «som omfang, uttaksretning, eventuell etappevis drift, tidsperspektiv, deponier mv.» - alt ER ivaretatt gjennom godkjent driftsplan fra 2014. Denne planen er godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning.

Bjørkmo skriver for øvrig i sitt svar at hun mener det bør tillegges vekt at Fylkesmannen ikke har klaget på at kommunen har valgt å opprettholde sitt eget vedtak om å oppheve dispensasjonen. I begrunnelsen for vedtaket fastslås det altså at masseuttaket ikke trenger reguleringsplan for å drive videre.

Ordføreren skriver også i sitt svar at hva som skal være gjeldende rammebetingelser for Kringelen nå er opp til departementet. Når denne avgjørelsen er tatt vil hun komme tilbake til formannskapet og kommunestyret for endelig behandling.


Kommunestyrets finte kan ha fungert i Kringelen-saken:

– Sitter langt inne for Fylkesmannen å drive lovlighetskontroll

Kommunestyret tok tilbake dispensasjonen de hadde gitt Kringelen masseuttak - men konkluderte samtidig med at uttaket kan drive uten reguleringsplan. Fylkesmannen vil etter alt å dømme ikke påklage vedtaket.