Konklusjon: næringshensyn viktigst

Rådmannen ber politikerne gå inn for oppdrett på Holand

Torsdag skal politikerne på Sortland stemme over hvorvidt de ønsker å tillate oppdrettsanlegg ved Holand. Rådmannens anbefaling er at de sier ja.

Rådmannen anbefaler formannskapet å si ja til oppdrett utenfor Holand.  Foto: Kallestad, Gorm

Sortland

Saken om oppdrettsanlegg utafor Holand skal behandles på torsdagens formannskapsmøte. Rådmannen går i sin innstilling inn for å tillate anlegget. Innstillinga vil trolig få flertall, ettersom Rødt er det eneste partiet som hittil har uttrykt utvedtydig skepsis til etableringa. De har stilt et motstridende forslag som også skal behandles under møtet.

Uansett hva kommunen lander på, er Sortlands rolle i dette kun å være høringsinstans. Det er fylkeskommunen som skal si ja eller nei til søknaden fra Eidsfjord sjøfarm.

Regional utvikling

Rådmannen skriver i sin innstilling at området er avsatt til akvakultur i arealplanen og at oppdrettsnæringa er viktig for regionens utvikling:

«Havbruk er en viktig næring i Vesterålen og ut fra beliggenhet og beskaffenhet på regionens havområder gir det store vekstmuligheter. Tilgang til gode oppdrettslokaliteter er avgjørende for videre vekst og det er viktig at det avsettes tilstrekkelig områder, slik at oppdrettere settes i stand til å drive på en god måte», står det.


Bygdemøte på Holand 22. august 2018

– Fiskeoppdrettslokalitet utafor Holand – merknad

Bygdemøtet på Holand 22. august har kommet med en uttalelse om den foreslåtte oppdrettsaktiviteten utenfor Holand.

 

Konklusjonen er at oppdrettsanlegget bør tillates. Rådmannen understreker at det totale produksjonsvolumet ikke økes, og dette virker å være sentralt for vurderinga.

Når det gjelder tilbakemeldingene fra folkemøtet på Kleiva og innkomne merknader fra naboer, skriver rådmannen:

«Det er klart at etablering av oppdrettsanlegg i sjøen utenfor Holand vil gi negative konsekvenser for beboerne der. Det er imidlertid ikke et inngrepsfritt område fra før; båtleia går rett forbi, rett over fjorden ser man Gullkista steinbrudd, arealene på Holand bærer preg av at det har vært drevet landbruk i århundrer, store fjøs, utslipp fra landbruket føres til bekker og vassdrag, planting av skog, det er gjort store inngrep ved etablering av båthavner osv., tiltakene er mange og med forskjellig innvirkning på miljø og samfunn. Det er skapt et kulturlandskap.»


Fiskarlaget i Nordland ga tommel opp til oppdrettsanlegg ved Holand:

– Vi har ikke vært klar over at området brukes til fiske

Nordland fylkes fiskarlag har i en uttalelse til Sortland kommune konkludert med at det ikke er fiskerinteresser i området på Holand, der Eidsfjord sjøfarm planlegger nytt oppdrettsanlegg. De fikk ingen tilbakemelding fra fiskarlaget i Sortland, ifølge fylkeslederen.

 

Næring går foran

Avsettinga av havområdet til havbruksnæringa er gjort gjennom demokratiske politiske prosesser, står det i sakskapirene:

«Etableringen av et oppdrettsanlegg er et stort inngrep og store arealer blir gjort utilgjengelige for bygdas befolkning i perioder, noe som naturlig nok fører til protester. Arealet er imidlertid avsatt i overordnet arealplan, gjennom en demokratisk prosess, på samme måte som kommuneplanens arealdel utvikles i andre kommuner i landet. I dette tilfellet viser overordnet plan at hensynet til at næringslivet skal ha gode vilkår har overskygget de negative konsekvensene for innbyggere, fauna og miljø for øvrig.»


Har sendt inn søknad:

Eidsfjord vil ha nytt oppdrettsanlegg på Holand

Eidsfjord sjøfarm har søkt om å opprette en ny havbrukslokasjon på Holand i Sortland. Sortland videregående avdeling Kleiva søker om samlokasjon.


Rådmannen skriver i sin innstilling at det er uvisst hvorvidt anlegget vil føre til at kommunen får tildelt mer penger gjennom havbruksfondet, ettersom det totale produksjonsvolumet ikke øker. Anlegget er planlagt brukt som avlasting for Brokløysaanlegget så kapasiteten blir god nok.

I sakspapirene kommer det for øvrig fram at planen om samlokalisering med Kleiva videregående skole er tatt ut.