– Et overgrep mot Holandsbygda

Torsdag morgen var formannskapet i Sortland på befaring på Holand, hvor det er planlagt et oppdrettsanlegg. Her møtte flere beboere opp for å vise sin motstand.
Sortland

Saken om oppdrettsanlegg utafor Holand skal behandles på torsdagens formannskapsmøte. Rådmannen går i sin innstilling inn for å tillate anlegget. Innstillinga vil trolig få flertall, ettersom Rødt er det eneste partiet som hittil har uttrykt utvedtydig skepsis til etableringa. De har stilt et motstridende forslag som også skal behandles under møtet.

Uansett hva kommunen lander på, er Sortlands rolle i dette kun å være høringsinstans. Det er fylkeskommunen som skal si ja eller nei til søknaden fra Eidsfjord sjøfarm.


Konklusjon: næringshensyn viktigst

Rådmannen ber politikerne gå inn for oppdrett på Holand

Torsdag skal politikerne på Sortland stemme over hvorvidt de ønsker å tillate oppdrettsanlegg ved Holand. Rådmannens anbefaling er at de sier ja.

 

Under befaringen på Holand, som var initiert av Høyress Marthe Hov Jakobsen, var Rødt eneste parti med kritiske bemerkninger.

– Er rådmannen trygg på at man har gjort en god nok faglig jobb i forberedelsene til innstillingen?, spurte Christoffer Ellingsen.

– Vi har fulgt lovverket og gjort det vi skal, sa rådmann Randi Gregersen.


Dette søker Eidsfjord Sjøfarm om

Selskapet søker om en ny lokasjon, altså oppdrettsanlegg, for laks på Holand i Sortland kommune, utafor Holandsneset. Tanken er å bruke lokasjonen sammen med lokasjone i Innerbrokløysa for å få nok kapasitet i utsettsområdet i Sortlandssundet, skriver selskapet i søknaden.

Volumet de søker om, er 3900 tonn. De skriver at anlegget skal plasseres ca 2,5 kilometer unna nærmeste trafikkerte farled eller areal, og at det er over fem kilometer til nærmeste lakseførende vassdrag og nærmeste utslipp.

 

Her skal etter planen anlegget ligge.   Foto: Espen Mowinckel Pettersson

 

Uenige

Dette er ikke beboerne enige i.

– Da vi var på folkemøtet tidligere i år, var det ikke snakk om arealplan og at det var avsatt til akvakultur der, sier Herlaug Nyland, som bor rett ved der det er planlagt oppdrettsanlegg.


Bygdemøte på Holand 22. august 2018

– Fiskeoppdrettslokalitet utafor Holand – merknad

Bygdemøtet på Holand 22. august har kommet med en uttalelse om den foreslåtte oppdrettsaktiviteten utenfor Holand.

 

På spørsmål om hvorfor de er mot at det etableres oppdrettsanlegg, forteller beboerne at de tenker både på miljø og trivsel. De forteller at det å ha et anlegg med et aggregat som «står og går døgnet rundt», vil forringe deres livskvalitet.

Frøydis Finseth, beboer på Holand, trakk det enda lengre.

– Dette er et overgrep mot Holandsbygda. Den mangelfulle prosessen som er kjørt. Med ett er vi blitt et industriområde. Fra et jordbruksområde til industri, sier hun og legger til:

– Befaringen var ikke mye å skryte av heller. De dro til havna og kjørte kun forbi området hvor anlegget skal ligge. De burde gått ut av bilen og sett på området.

Det var lite diskusjon på befaringen, som tok omlag ti minutter.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

 

Lite diskusjon

Under befaringen var det lite diskusjon. Politikerne fikk se hvor det planlagte anlegget eventuelt blir plassert.

Før møtet er det kun Rødt som har sagt klart nei til planene. Også Sosialistisk Venstreparti har vært skeptiske. De sitter ikke i formannskapet.

Rødt Sortland fremmet et alternativt forslag i formannskapet.


Alternativ innstilling fra Rødt:

Sortland formannskap gir følgende uttalelse til Nordland Fylkeskommune i forbindelse med Eidsfjord Sjøfarm AS sin søknad om etablering av ny lokalitet for laks, ørret og regnbueørret til kommersiell matfisk utenfor Holand.

1                  Sortland formannskap erkjenner at høringsprosessen før endelig vedtak av arealplanen som åpner for mulig etablering av oppdrettsanlegg utenfor Holand, A 21, ikke i tilstrekkelig grad la til rette for brei medvirkning. Det aktuelle området ble lagt inn etter innkomne høringssvar og ble ikke tema på bygdemøtet i forkant av høringsfristen.

2                  Det er flere forhold knytta til en mulig lokaliteten utafor Holand som ikke i tilstrekkelig grad er utreda. Det gjelder blant annet hensynet til villaksen i de to vassdragene Holandselvas nedre del og Riseelva/-vannet.

3                  Det er satt i gang en prosess for utarbeidelse av en regional kystsoneplan for Vesterålen i regi av Vesterålen regionråd. Lokaliteten ved Holand ligger tett opp til grensen til Hadsel kommune. Sortland formannskap ser det som uheldig at det under denne prosessen i et samarbeid med nabokommunene etableres et aktivt oppdrettsanlegg i dette område. En kystsoneplan vil se dette i en større sammenheng over kommunegrensene.

4                  Sortland formannskap anbefaler ikke at søknaden om å etablere oppdrettsanlegg utafor Holand på nåværende tidspunkt godkjennes. Sortland formannskap går inn for å se den avsatte lokaliteten i en regional sammenheng og gjøre nye vurderinger i den forbindelse.   


Innstillinga går ut på at saken ikke er blitt godt nok utredet og at Sortland kommune sier nei til søknaden.

Saken skal behandles litt senere i dag i formannskapet. VOL følger saken videre.


Bygdemøte på Holand 22. august 2018

– Fiskeoppdrettslokalitet utafor Holand – merknad

Bygdemøtet på Holand 22. august har kommet med en uttalelse om den foreslåtte oppdrettsaktiviteten utenfor Holand.

 Fiskarlaget i Nordland ga tommel opp til oppdrettsanlegg ved Holand:

– Vi har ikke vært klar over at området brukes til fiske

Nordland fylkes fiskarlag har i en uttalelse til Sortland kommune konkludert med at det ikke er fiskerinteresser i området på Holand, der Eidsfjord sjøfarm planlegger nytt oppdrettsanlegg. De fikk ingen tilbakemelding fra fiskarlaget i Sortland, ifølge fylkeslederen.

Har sendt inn søknad:

Eidsfjord vil ha nytt oppdrettsanlegg på Holand

Eidsfjord sjøfarm har søkt om å opprette en ny havbrukslokasjon på Holand i Sortland. Sortland videregående avdeling Kleiva søker om samlokasjon.