Vedtok å gå videre med Kjempenhøy-rundkjøring

Enstemmig gikk formannskapet i Sortland videre med arbeidet med den såkalte Kjempenhøy-rundkjøringen.

Høyres Roar Wessel Olsen med Svein Robert Vestå fra Ap og Christoffer Ellingsen med ryggen mot.   Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Sortland

Formannskapet i Sortland vedtok enstemmig å gå videre med arbeidet med å regulere ei rundkjøring i Kjempenhøy-krysset.

Saken gjelder vedtak av forslag til reguleringsplan for rundkjøring i krysset Kjempenhøy i Vesterålsgata. Reguleringen skal tilrettelegge arealer for bygging av ny rundkjøring i Vesterålsgata-Kjempenhøyveien, med tilhørende trafikksikkerhetstiltak.

Forslaget til reguleringsplan følger opp føringer i overordnet plan (byplan). Dette betyr blant annet at grunneiendommene nordøst for rundkjøringen reguleres til sentrumsformål. Dette kommer frem fra rådmannens innstilling til vedtak i saken.

Planene har møtt motstand i høringsrunden, blant annet fra grunneierne som vil bli berørt. I de foreløpige planene sier kommunen de vil vurdere eventuellle krav om innløsing etter vedtak av planen.


Innstillingen

1. Sortland kommune vedtar reguleringsplan for rundkjøring i kryss Kjempenhøy Vesterålsgata, med følgende endringer:

Plankartet:

  • o_SF1 og o_SF4 tas ut av planforslaget.
  • Gangfeltene må tas ut av planen da det for oppmerket/skiltet
  • gangfelt må fattes særskilt vedtak etter skiltforskriften.

Planbestemmelsene:

  • Det må tas inn rekkefølgebestemmelse om at før igangsettingstillatelse kan gis skal det utarbeides byggeplan, som skal godkjennes av Statens Vegvesen.

Planbeskrivelsen:

  • På side 10 i planbeskrivelsen; pkt 4.3 Eierforhold. I matrisen legges bnr 734 til bruksnummer eid av Vesterålskraft. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-12 Vedtak av reguleringsplan

Økt belastning

Årsaken til at kommunen ønsker å få laget ei rundkjøring, er at  krysset over flere år har hatt en økning i trafikkbelastningen.

«Økningen kommer av større utbyggingstiltak i influensområdet til blant annet næring, bolig, offentlige- og private utbyggingsformål. I influensområdet ligger det større utbyggingsområder som etter all sannsynlighet vil bli både regulert og bygget ut i årene som kommer. Disse områdene kan på mange måter anses å utgjøre en ny bydel i Sortland. Det er derfor avgjørende for utviklingen av den nye bydelen å sørge for en tilfredsstillende trafikal infrastruktur for å imøtekomme den pågående og forventede veksten.», heter det i innstillingen.

Les hele innstillingen og høringsuttalelsene her.

Rundkjøringer planlagt ved krysset Kjempenhøy/Vesterålsgata. Skjermdump fra planforslaget 

Rødt Sortland kom med et eget forslag som tillegg i innstillingen.

«Rådmannen bes vurdere muligheten for å bygge fortauene SF3, SF5 og SF10 på nordsida eller eventuelt SF4 på sørsida av Kjempenhøy så snart som mulig og uavhengig av framdriften av resten av prosjektet. »Geir Jørgensen, Statens vegvesen:

– Med bompenger kunne vi fått skikk på Vesterålsgata «i en smell»

Det er en begrenset pott med midler som ligger inne til forbedringer i Vesterålsgata, 13, 4 millioner kroner. – Slik utviklinga på Sortland er, vil det komme en rekke utfordringer i kryssene i årene som kommer, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Geir Jørgensen.

 

Diskusjonen i formannskapet gikk på utforming og hvordan en skulle behandle de som ble berørt.

–  Jeg skjønner beboernes frustrasjon ut fra at det er en usikkerhet. Likevel vil vi gå for innstillinga slik den står, sier Mona Sandvold Ap.

Tove Mette Bjørkmo (Ap) synes ikke forslaget til Rødt er fornuftig.

–  Å forskuttere bygging av gang- og sykkelveier, er ikke særlig økonomisk lurt. Derfor vil jeg ikke støtte forslaget.

Innstillingen fra rådmannen gikk gjennom enstemmig.