Konsesjonsklage avvist i formannskapet:

Mener Næss-paret ikke har rett til å klage på konsesjon

Rigmor og Hugo Næss ba kommunen snu i en konsesjonssak. Paret mente de hadde rett på den aktuelle jorda. Torsdag avviste formannskapet at paret har rett til å klage.

Formannskapsmøte 1. november.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Det var i april i år at formannskapet behandlet en konsesjonssøknad for en eiendom i Bø på Sortland. Mye av debatten handla om saksbehandlinga og prosessen i formannskapet, men konklusjonen ble altså at eier av eiendommen fikk lov til å dele den og selge deler av den til Ådne og Lone Bertheussen.

Usikkert om avtale

Rigmor og Hugo Næss klaget på dette. De påpekte at de selv tidligere hadde uttrykt interesse for å kjøpe eiendommen. De mente kravene til drift av landbrukseiendommen ikke var tydelig nok definert, og påpekte at de selv trengte tilleggsjord for å kunne utvide sin drift. De mener formannskapet ikke har tatt godt nok hensyn til driftsmessig beste løsning. Ifølge et brev sendt fra deres advokat til kommunen har de også hatt avtale om å kjøpe og få drifte eiendommen:

«Rigmor og Hugo Næss inngikk rundt år 2000 avtale med eierne av gnr. 13 bnr.32 om å erverve eiendommen som tilleggsjord til deres bruk, gnr.13 bnr. 48. Kommunen innvilget konsesjon, men kjøpet ble ikke gjennomført av partene. Etter avtale med eierne ble det imidlertid avtalt at Næss kunne opparbeide plen på eiendommen, mot at Næss holdt vedlikeholdet av utmarksgjerdet på eiendommen. Plen ble opparbeidet og er vedlikeholdt i hele perioden. Næss har også utført vedlikehold av utmarksgjerdet på eiendommen i tråd med det avtalte. En overdragelse av eiendommen vil kunne komme i strid med klagers avtalte rettigheter i eiendommen. På dette grunnlag anføres det at Rigmor og Hugo Næss har rettslig klageinteresse.»


Grunneiere reagerer:

Mener Lone og Ådne ikke burde fått kjøpe småbrukstomt

Grunneierne av nabotomta til en jordbrukstomt et ungt par fikk kjøpe i vår, har påklaget salget. De mener det bryter med jordloven.

 

Dagens sak i formannskapet handla om hvorvidt Næss-paret hadde rett til å klage. Det avviste formannskapet. De mener at Næss-paret ikke kan sees som en part, selv om de er en nabo til eiendommen. De mener det ikke er bevist at det foreligger noen slik avtale mellom Næss-paret og tidligere eier.

– Det finnes ingen avtale som tilsier at klager har rett på denne tomta. Det er litt uklart fra partene om det var en konkret avtale, eller bare noe som ble stilltiende akseptert. Jeg syns at ut fra de formelle rammene blir det feil å gi klagerne rett til å klage, sa Rødts Christoffer Ellingsen.

– Strukket oss langt

Høyres Beate Bø Nilsen mente hele historikken rundt eiendommen ikke var relevant.

– Denne konkrete saka gjelder hvorvidt Næss-paret har klagerett, ikke all historikken, sa hun.

– Jeg ser ikke at kriteriene er tilfredsstilt for klage. Det er ingenting som tilsier at den aktuelle eiendommen er en viktig del av ressursgrunnlaget til klagerne, slik et av kriteriene er, sa Senterpartiets Karl Erling Nordlund.


Utløste krass kritikk i formannskapet: 

– Jeg måtte sende brevet for å finne ut om andre fikk samme behandling

For Lone Bertheussen og samboeren Ådne Klæboe har veien til å realisere drømmen om et småbruk på bygda på Bø, vært særdeles kronglete.

 

Ellingsen mente kommunen bør strekke seg langt for å gi folk rett til å klage.

– Det er greit å ha en liberal holdning til klagere, det er jo en ventil samfunnet har for å gi folk en mulighet. Men det har også en konsekvens for andre som er involvert. Jeg mener dette har tatt lang tid og vi bør ikke strekke oss utover det vi har gjort, sier han.

Kommunalsjefen Ann-Kristin Vinje understreket at saken var komplisert.

– Den er ikke åpenbar eller lett. Kommuneadvokaten har landa på at det var rett til å vurdere den første klagen fra Næss-paret. Men vi mener deres rett til å bli hørt er ivaretatt i retten til å få saken tatt opp igjen, som vi da allerede har gjort da vi avviste deres klage, sa hun.


– Dette er en svært alvorlig sak, sier Høyre:

Christoffer Ellingsen beskyldt for å drive saksbehandling utenom formannskapet

Et par har søkt konsesjon på en eiendom de ønsker å kjøpe på Bø og bosette seg på. I formannskapet fikk Christoffer Ellingsen (Rødt) kritikk for å ha drevet saksbehandling og manipulering av involverte parter i saken.