Fagforbundet reagerer kraftig på sortlandsbudsjettet:

– Vi har medlemmer som sier de vil slutte hvis de må ha ansvar for 25 barn alene

Fagforbundet og de tillitsvalgte i kommunen mener rådmannen går inn for altfor drastiske kutt i blant annet skoleverket, helsevesenet og rusomsorgen. De er bekymret for konsekvensene.

Lillian Grøsnes er leder for Fagforbundet i Sortland  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Mandag kveld hadde Fagforbundet møte. På sakslista sto rådmannens forslag til sortlandsbudsjettet for 2019, og økonomiplan for de kommende år.

Det legges opp til harde kutt fra dagens nivå. Fagforbundet reagerer på flere av forslagene, som de mener går utover både deres medlemmer og Sortlands borgere mer generelt.

– Våre tillitsvalgte reagerer ganske sterkt på budsjettet, jeg må nok si det, sier leder Lillian Grøsnes i Fagforbundet Sortland. Hun sier det er viktig for dem at medlemmene ser at forbundet reagerer.


Rådmannens budsjettforslag Sortland:

Kutter til utbedring av vei, rusomsorg og lærerlønn - øker SFO-prisen

Det legges opp til kraftige kutt i flere sektorer i sortlandsbudsjettet for 2019 og økonomiplanen for årene framover. Blant annet kuttes det flere millioner i lønnsmidler til skolene. Det kuttes også blant annet i rusomsorg og veivedlikehold, samtidig økes prisene for blant annet SFO.

 

Langt færre voksne i SFO

Et av forslagene de reager mest på, gjelder å kutte i voksentettheten i SFO. I dag er det 15 barn per voksen i SFO, mens det i rådmannens forslag legges opp til å ha 25 barn per voksen.

– Vi mener dette med 25 barn per voksen er et brudd på barnekonvensjonen. Her er barna ikke hørt og tatt med på råd, sier Hanne Næss, som er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Sortland kommune og nestleder i lokallaget. Organisasjonen mener det er uholdbart at man får en så stor reduksjon i voksentettheten.

– Vi har medlemmer som sier at de vil slutte i jobben hvis de må ha ansvar for 25 barn alene. Det skjønner jeg godt, det er en stor overgang og et stort ansvar. Hva skjer hvis du må på do? Eller hvis ett av barna stikker av, spør Grøsnes. Hun mener man med forslaget er forbi til og med barneoppbevaring. Næss håper foreldrene kommer på banen.

Budsjettet var en viktig del av Fagforbundets møte mandag. Fra venstre: leder Lillian Grøsnes, styremedlem og hovedtillitsvalgt Trine Berthelsen, Åshild Mikalsen, hovedtillitsvalgt og nestleder Hanne Næss og Vivian Olaisen, som er leder i yrkesseksjonen for helse og sosial, og spesielt opptatt av kutt i innleiebudsjettet.   Foto: Jenny Dahl Bakken

 

– Vi håper at også FAU kommer på banen, og vil oppfordre dem til det, sier hun. Næss legger til at de også reagerer på kutt i voksentetthet med tanke på dette med mobbing.

De reagerer også på at man legger opp til kutt i spesialundervisning og skolemateriell, og mener det går utover barna.

Uforsvarlige helsekutt

Et annet kutt Fagforbundet er bekymret for, er et kutt på ti prosent i innleiebudsjettet i helsesektoren i kommunen.

– Vi er bekymra for sykefraværet. Det vil bli mye større press på de ansatte enn i dag, sier Næss.

– Det blir veldig tøft for dem som jobber ute på natt, det blir tøft for de som jobber på Lamarka, det blir generelt tøft, sier Grøsnes. Hvis man ikke kan leie inn folk ved sykdom og lignende kan man fort være helt alene på en hel avdeling med åtte pasienter, påpeker Næss. I tillegg blir det mer arbeid for de som da er igjen på jobb og ting må gjøres senere.


Utredning om skolestruktur klar

Vil opprette ny 1.-10.-skole på Hinnøya og legge ned småskolene

Utredninga om mulig ny skolestruktur på Sortland er klar. Anbefalinga er å sentralisere dagens skolestruktur, men samtidig opprette ny grunnskole på Hinnøya.


Et av kuttene de mener er verst, er kutt av ett årsverk i både rustjenesten og psykisk helse. Næss påpeker at det står 78 personer i kø for psykisk helsehjelp i dag. Det har hendt også i Sortland, til og med ganske nylig, at pasienter i køen har tatt livet sitt. Det er mange med stort behov for hjelp, og da er det uforsvarlig å kutte, mener de. Helsesjefen varslet at kuttet spesielt ville gå utover ungdom og andre som ikke har noen særskilt diagnose og dermed ikke har lovpålagt krav om hjelp. Næss påpeker at frafallet i skolen er stort og at man har et uttalt mål om å nå ut til ungdom som faller utenfor.

– Sortland har tross alt fått pris for å være beste oppvekstkommune. Det forplikter, sier Grøsnes. Samtidig berømmer Fagforbundet rådmannen for å ha fått inn oppgradering av bilparken til hjemmehjelperne i budsjettet.

Høy investeringstakt

Fagforbundet ønsker ikke å gå inn på spesifikke områder de mener det bør kuttes i i stedet, men håper politikerne endrer rådmannens forslag og finner andre steder å kutte. Grøsnes spør:

– Alle må vel være med på at det skal kuttes, men må det skje på disse områdene? Er det ikke andre steder det kan kuttes?

Næss påpeker at kommunen er ambisiøse i investeringsbudsjettet.

– Det kan hende man burde avvente noen av investeringene. I hvertfall bør det stilles spørsmål ved investeringstakten, når man vet at man sliter i andre enden, sier hun. Hun påpeker at det også er stort etterslep på kommunale bygninger.

Nestleder Hanne Næss i Fagforbundet Sortland.  Foto: Jenny Dahl Bakken

– Flere av dem er ikke egna til dagens drift, skyter Tommy Andersen inn.

Leder Lillian Grøsnes understreker at de for eksempel syns det er fint at byen får ny brannstasjon, så de er ikke imot investeringer. Men de mener man kanskje bør se nærmere på prioriteringene, investeringsprosjekter eller den daglige driften. I tillegg mener de at kommunebudsjettet rett og slett er for smalt:

– Det er for lite overføringer til kommunene fra regjeringa. Man kan jo spørre seg om det er en villet politikk, at det ikke skal bo folk i distriktene. Det er i hvert fall min tanke, sier Næss.