Utsetter videre behandling om Strandskogjordet:

– Dette har vært en «never ending story»

Formannskapet i Sortland ble enige om at den videre behandlingen av Strandskogjordet ikke må forhastes.
Sortland

– Dette har vært en «never ending story». Jeg føler at vi holder på med det samme som vi har gjort i lang tid, sier Roar Wessel Olsen i Høyre.

For en måned siden ble det avholdt et møte mellom Sortland kommune og Statens vegvesen om status og fremdrift for kryssløsningene til Strandskogjordet og Strandskog næringsområde.

I det møtet ble det enighet om at Sortland kommune skulle oversende en ny fremdriftsplan for gjennomføring av reguleringsplan for Strandskogjordet, herunder ny regulering og opparbeidelse av adkomst til Strandskog næringsområde.

Kostnader for alternativene Byggekostnader for realisering av reguleringsplanen fra 2000 er tidligere i prosessen estimert til fire millioner. Denne summen baseres på at man bygger etter den standard og utforming som er forutsatt i 2000-planen. Ny regulering vil innebære mulighet for to nye kryss og en lengre strekning med internvei. Kostnadsestimatet er beheftet med stor usikkerhet, men med grunnlag i Statens vegvesens normer er det vurdert en sum på om lag 35 millioner kroner.

Det er med andre ord tale om en merkostnad på over 30 mill. i forhold til realisering av 2000-planen, og disse merkostnader vil ikke kunne pålegges SK. Om kostnadene ved ny regulering er gjennomførbart for grunneierne, blir tema i møte mellom SK og grunneierne, med frist for avklaring innen femtende januar, heter det blant annet i saksdokumentet.

Små justeringer

Kommunalsjef teknisk, Ann Kristin Vinje, understreket at dersom ikke kommunen og grunneiere kom til enighet innen 1.februar neste år, skal reguleringsplanen fra 2000 behandles. Da er det snakk om små justeringer, inkludert punkter som skal sikre alle grunneierne en avkjørsel.

– Dersom vi skal løse intensjonen i planen fra 2000, vil justeringene bli mindre, sa hun, og la til at kommunen skal bygge og bekoste adgang til alle grunneiere. Skal vi realisere planen fra 2000, må vi ekspropiere. Siden det har gått så lang tid, må den revitaliseres på nytt, sier hun.

Karl Erling Nordlund fra Sp, mente det var vanskelig å spå utfallet før man hadde snakket med grunneierne.

– Om det blir nødvendig med ekspropriering vet ikke før man går i direkte dialog med grunneier, sa han.

Risikosport

Christoffer Ellingsen var skeptisk til å gjøre justeringer i planen og ønsket utsettelse.

– Jeg synes dette er risikosport. Vi kan ikke stresse og forhaste oss i denne saken. Da risikerer vi at vi går tilbake til utgangspunktet.  Hva om vegvesenet ikke vil akseptere veiløsninga opp mot fylkesveien. Det vi bør gjøre er å finne ut hva dette vil innebære. Det er bedre at vi tar utgangspunkt i den opprinnelige planen fra 2000 og heller gjør noen justeringer, som blir behandlet i formannskapet, sier han.

Nordlund mente derimot at det ville være ugunstig dersom rådmannen ikke har noe et mandat å gå videre med.

Planen fra 2000 vil ikke gi mandat til å kreve ekspropriasjon, med mindre den behandles og vedtas på nytt.

Har gått lenge nok

Roar Wessel Olsen fra Høyre, mener det er lite ønskelig å få planen opp igjen til politisk behandling dersom man ikke blir enige med grunneierne. Han fryktet at forslaget til rådmannen, ville bli bindende.

– Saken har gått lenge nok. Jeg mener at intensjonen fra rådmannen om å komme videre, er viktig. Vi bør være så voksne at vi gir rådmannen et mandat som hun kan jobbe videre med, eller så blir det vanskelig, sa Karl Erling Nordlund i Sp.

Enstemmig vedtatt

Formannskapet ble til slutt enstemmig enige om følgende vedtak, foreslått av Christoffer Ellingsen (Rødt):

Dersom det ikke lykkes Sortland kommune og grunneierne på Strandskog næringsområde å komme til enighet om ny regulering og kostnadsdeling innen 01.02.19, skal reguleringsplan for Strandskog næringsområde, vedtatt 29.11.2000, vedtas på nytt, dersom det er behov for det. Sortland kommune bygger og bekoster adkomst ifølge denne planen.