Høyre og Frp med eget budsjettforslag for Sortland:

Vil gi gratis halleie og nettbrett til alle i grunnskolen

Sortland Høyre og FrP legger i Formannskapet torsdag frem første del av sitt felles alternative forslag for budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022.
Sortland

Gratis halleie og eget årsverk i psykisk helse rettet mot ungdom er blant de prioriterte tiltakene i opposisjonens forslag. Ferdigstillelse av Bjørklundveien vil de ha ut på anbud. Og nå skal alle elever i grunnskolen få eget nettbrett, mener de.

– Forskjellene i elevers tilgang til digitale verktøy og læremidler er i ferd med å skape et stort digitalt klasseskille. Mens elever i noen kommuner får nettbrett utdelt første skoledag, har våre elever begrenset tilgang til digitale verktøy. Ved å supplere den tradisjonelle undervisningen med læring via eget nettbrett, kan undervisningen i enda større grad tilpasses den enkelte. Det er vårt ansvar å ruste elevene så godt som mulig for fremtiden og for et arbeidsliv som i stadig større grad setter krav til digital kompetanse, heter det i ei pressemelding fra Frp og Høyre.


Tove Mette Bjørkmo: – Vi jobber for å legge det inn igjen

I en pressemelding uttrykker styret i Sortland idrettslag uro over rådmannens forslag til økonomi og budsjett for årene 2019-2022. Der blir ikke tilskuddet på 1,2 millioner kroner for halleie for idrettslag, videreført.

 

Gratis halleie

Partiene registrerer at det igjen skapes stor usikkerhet rundt gratis halleie for barn og ungdom i rådmannens budsjett.

– Vi viderefører selvsagt gratis halleie.

Ifølge Rådmannen er det rom for å kutte en stilling både på rus og psykisk helse, men at dette kan gå ut over ungdom.

– Vi vet at svært mange unge i Sortland sliter med rus og psykisk helse. I stedet for å kutte stillinger, styrker vi ved å dedikere et årsverk på psykisk helse til ungdom. Vi kutter heller ikke et årsverk på rus.

Rådmannen foreslår i sitt budsjettforslag en prisøkning på 900,- kr i måneden for en fulltidslass i SFO, og 400 kr for halv plass.

– En slik prisøkning er ikke akseptabelt. I vårt budsjettforslag kutter vi prisøkningen til henholdsvis 300,- og 150,- kroner, forteller partiene.


Driftsutvalget om budsjettet:

Skepsis til SFO-kutt og debatt om fondsbruk

Det ble debatt om budsjettforslaget for Sortland kommune i driftsutvalget torsdag. Ingen partier ville forskuttere forslag, men det kom antydninger om hva som vil bli foreslått endra.

 

Kommer mer

Frem mot den endelige budsjettbehandlingen i kommunestyret 13. desember, vil Høyre og FrP jobbe videre med budsjettforslagets andre del.

– Det er for eksempel ikke aktuelt å øke eiendomsskatten, som Rådmannen foreslår.

Videre håper de på en konstruktiv debatt om budsjettspørsmålet i tida som kommer:

– Vi ser frem til en konstruktiv debatt i Formannskapet. Med de kuttene i driften som vi vet er nødvendig fremover, trenger vi et bredt politisk samarbeid og åpen takhøyde for gode diskusjoner.


Utredning om skolestruktur klar

Vil opprette ny 1.-10.-skole på Hinnøya og legge ned småskolene

Utredninga om mulig ny skolestruktur på Sortland er klar. Anbefalinga er å sentralisere dagens skolestruktur, men samtidig opprette ny grunnskole på Hinnøya.

 

Slik skal de klare det

Frp og Høyre legger opp til en kostnadsøkning på 2,83 millioner kroner neste år i forhold til rådmannens forslag. I dette finner vi gratis halleie til og med 16 år (1,2 millioner) SFO-justering (380.000), Årsverk sykisk helse (650.000) og årsverk rus (600.000).

Dette henter de inn igjen i fire tiltak og setter de på samme sum som i 2017.

De setter ned den planlagte økningen i tiltaket «rekrasjon tettsted». Dette settes til samme nivå som i 2017, totalt 1,45 millioner neste år. De tar også ned kostnadene på forvaltningsutgifer, stilling innkjøp og stillingen enhetsleder eienendom. (Se fullstendig tabell under)

Mer nedtrekk

I følge økonomiske analyser lagt frem for Kommunestyret høsten 2018, bør driften ned 21 millioner kroner bare i 2019. I løpet av økonomiplanperioden tømmes alle fond.

Dette mener Høyre og Frp gjør kommunen sårbar:

Høyre og Fremskrittspartiet sier de er opptatt av å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi for fremtiden. For å skape større forutsigbarhet og tid til omstilling for de ulike enhetene, foreslår vi flere nedtrekk i løpet av økonomiplanperioden. Rådmannen bes legge frem forslag til restrukturering av enhetene i løpet av 2019.

Totalt er det snakk om 5 millioner nedtrekk i 2019 og 10 millioner hvert år frem til 2022. Nedtrekkene legges på rådmann, plan og utvikling,oppvekst og helse- og omsorg. Detaljer ses i tabellen nedenfor.

Rådmannens budsjettforslag Sortland:

Kutter til utbedring av vei, rusomsorg og lærerlønn - øker SFO-prisen

Det legges opp til kraftige kutt i flere sektorer i sortlandsbudsjettet for 2019 og økonomiplanen for årene framover. Blant annet kuttes det flere millioner i lønnsmidler til skolene. Det kuttes også blant annet i rusomsorg og veivedlikehold, samtidig økes prisene for blant annet SFO.

 

Investeringer

Høyre og Frp vil også investere.

De vil som nevnt ta et digitalt skoleløft.

– Høyre og Fremskrittspartiet ønsker at Sortlandsskolen skal være i førersetet på den digitale skolen, og bevilger 5 millioner kroner til nettbrett til alle 1400 grunnskoleelever. Rådmannen bes legge frem en plan for implementering og kursing av lærere i løpet av våren 2019, heter det i forslaget.


Asfaltering har alltid vært ei fanesak for de blå og blå-blå. I sitt budsjett ber de rådmannen legge frem en oversikt i løpet av 1. kvartal 2019 over behovet for asfaltering. 

De ønsker også en oversikt over eiendommene til kommunen.

Rådmannen bes legge frem en rapport over kommunens eiendommer i 1. kvartal 2019, herunder den gamle brannstasjon-tomta. Høyre og FrP har tidligere bedt om salg av Nortura. Dette utsettes i påvente av mulighetsstudie rundt Smart By presentert i Formannskapet i mai 2018. 

Kystnæringssenteret på Sortland er likevel ikke egnet for det planlagte helsehuset. Nå ber partiene Rådmannen forberede sak om salg.

– Dette vil redusere lånegjelden, og dermed også årlige renter og avdrag, mener de. 


Flerbrukshall

Høyre og Frp ønsker også en utredning av en flerbrukshall:

– Sortland kommune igangsetter mulighetsstudie av ny flerbrukshall. Ubrukte, budsjetterte midler i 2018 til prosjektleder på 300 000,- videreføres i 2019. Arbeidet skal kartlegge behov, plassering, innhold og økonomi. 


Bjørklundveien jhar også være ei sak partiene har vært opptatte av. 

– Sammenføyningen av Bjørklundveien - Vesterveien har vært planlagt i 30 år. I forrige periode ble det vedtatt regulering for den siste delen som vil innebære sammenføyning mellom Bjørklundveien og Vesterveien. 

Partiene sier videre at Vesterålsgata mellom Rådhuset og brua er en av de mest trafikkerte strekningene i Nordland.

– Det er et stort press på inn- og utkjøring til Kirkåsveien. Gjennom dette krysset går all trafikk fra Vestmarka boligområde, skolekvartalet og lege- og helsestasjon. Gjennom realisering av sammenføyningen vil man ta av for mye av presset på krysset ved Kirkåsveien. I tillegg vil den nye adkomsten gjennom Fagerlundveien til Lamarktunet i kombinasjon med sammenføyningen innebære en vesentlig reduksjon i kjøring for både pårørende og hjemmetjenesten i området Vestmarka. Denne kjøringen går i dag gjennom Kirkåsveien og sentrum. I pendlerstatistikken for Sortland er det registrert nesten 400 personer som pendler til Hadsel, men som er bosatt i Sortland. Man kan anta at det er mange av disse som bor i Vestmarka og vil benytte en sammenføyning med Bjørklundveien for å komme seg til arbeid framfor køkjøring gjennom sentrum av Sortland, skriver partiene i sitt forslag.

Det legges inn 1.000.000,- på investeringsbudsjettet for å få prosjektet ut på anbud. 

Forslaget i tall ser du under.