Legger ned på Sortland – samler byggfag på Melbu

Sortland mister bygg- og anleggsteknikk til Melbu. Komitéen for utdanning i Nordland fylkesting opprettholder dermed innstillinga fra fylkesrådet.

Alle byggfag i Vesterålen – inkludert klima, energi og miljøteknikk – blir samlet på Melbu fra neste skoleår, hvis innstillinga fra fylkesrådet og utdanningskomiteen i Nordland fylkesting blir fulgt onsdag.  Foto: Arkivfoto

Sortland

Flertallet i komiteen anbefaler at alle byggfag samles på Hadsel videregående skole Melbu. Ifølge innstillinga bli vg2 Byggteknikk og vg2 klima, energi og miljøteknikk lagt ned på Sortland fra skoleåret 2019-2020.

Høsten 2017 ble det vedtatt av fylkestinget at det skulle satses på bygg-og anleggsteknikk ved én skole i Vesterålen. Tidligere var tilbudet delt på to skoler: Hadsel videregående hadde Vg1 bygg-og anleggsteknikk og Vg2 byggteknikk, mens Sortland hadde Vg1 bygg-og anleggsteknikk, Vg2 byggteknikk og Vg2 klima-energi-og miljøteknikk (KEM).

Ikke intensjonen i vedtaket

Ifølge innstillinga er begrunnelsen for å samle tilbudet var dels geografisk nærhet mellom de to skolene, dels ønsket om å satse på et sterkt faglig tilbud med bredde på Vg2 på ett sted.


Elever fra Sortland synes ikke det er noe problem å pendle eller bo på Melbu:

–Når du sovner er bussturen over ganske fort

Kortere skolevei for flere av elevene i Vesterålen er et argumentene til Sortland kommune om hvorfor byggfaglinja bør ligge på Sortland. Det går helt fint å pendle til skolen, sier derimot tre av elevene.

 

Fylkestingets ønske om å satse på én regional byggfagskole i Vesterålen var forårsaka av en jevn nedgang i elevtall. Elevtallet på byggfag, både ved Hadsel og ved Sortland, har gradvis gått ned som en konsekvens av færre søkere.

Med fylkestingsvedtaket om nedlegging av Vg2 klima-, energi-og miljøteknikk på Sortland vil nordfylket mangle et slikt utdanningsprogram fra høsten 2019.

– Det antas at dette ikke var intensjonen i vedtaket. På bakgrunn av reaksjonene fra byggebransjen i Vesterålen mener fylkesrådet at det er nødvendig å se på saken på nytt. Vi ser at søkere til læreplass i  KEM-fag i Vesterålen i stor grad får kontrakt. Kun én av årets ni søkere venter på å bli formidla, de åtte andre har kontrakt. Dette viser klart behovet for et skoletilbud i Vg2 klima-, energi-og miljøteknikk i nordfylket, heter det videre.

– Fylkesrådet tolker derfor intensjonen i fylkestingets vedtak slik at hensikten var å samle alle  byggfag i Vesterålen på én skole og at flertallet valgte Hadsel videregående skole.

Vil koste 1-1,5 millioner kroner

– Det vil være svært uheldig å gjøre om vedtaket om én byggfagskole i regionen og dele tilbudet på to  skoler igjen. Skal man ha et Vg2 KEM på Sortland, forutsetter det at skolen får tilbake Vg1 bygg- og anleggsteknikk slik at man har rekruttering.

KEM på Sortland holder til i leide lokaler og at denne leiekontrakten er sagt opp. Ved en eventuell reversering av fylkestingets vedtak fra 2017, må avtalen reforhandles eller nye lokaler finnes.

I innstillinga pekes det på at det på Melbu plass for en klasse KEM i skolens egne lokaler, skolen melder at de har både kapasitet og klasserom til å romme tilbudet. Lokalene som skal brukes som verksted, vil trenge noe opprusting (isolering, innvendig gulv og vegger, ventilasjon; estimert pris 1–1,5 millioner kroner. En del utstyr kan flyttes og noe nytt må antakelig også anskaffes. Alt i alt er oppstartsomkostningene moderate, ifølge innstillinga.

Oppretter KEM-klasse på Melbu

Sortland videregående skole har argumentert for å beholde tilbudet Vg2 klima-, energi-og miljøteknikk og gjenopprette Vg1 bygg -og anleggsteknikk ved skolen. Man mener at tilbudet  med sitt sterke fagmiljø skal finnes på regionsenteret i Vesterålen. Bransjen frykter at flytting  av KEM til Hadsel vi føre til færre lærlinger.


Rolf Magnar Johnsen med tilsvar til politikerne i Hadsel

– Byggfag og KEM hører hjemme på Sortland

 

Fylkesrådet ønsker ikke å gå imot fylkestingets flertall om å regionalisere bygg-og anleggsfag i Vesterålen til Hadsel.

–Tilbudet på Sortland ble vedtatt lagt ned. Samtidig mener  fylkesrådet at byggenæringa i hele nordfylket trenger utdanning i én klasse klima-,energi-og miljøteknikk. Derfor bør en slik klasse opprettes ved Hadsel videregående skole fra neste skoleår.

Anbefalingen i innstillinga til fylkesrådet er opprettelse av Vg2 klima-, energi-og miljøteknikk ved Hadsel videregående skole fra skoleåret 2019–2020.

Forutsigbarhet

– Fylkestinget fatta imidlertid  ikke noe vedtak om den videre skjebnen til  Vg2 byggteknikk på Sortland, noe vi må anta var en inkurie. Fordi Vg1- tilbudet er vedtatt  nedlagt, er det heller ikke grunnlag for å opprettholde Vg2, og dette ville også stride mot  intensjonen om samling av byggfagtilbuda ved Hadsel videregående skole.


Diskuterte byggfag på Sortland og Melbu:

– Vi har ikke råd til å miste noen på veien

Tirsdag kveld møttes politikere og representanter for de videregående skolene og næringslivet i Vesterålen Nordland fylkeskommune til dialogmøte på Sortland. Her ble det en het debatt opp plassering av fremtidig tilbud for byggfag i Vesterålen.

 

Anbefaling i innstillinga er dermed nedlegging av Vg2 byggteknikk ved Sortland videregående skole fra skoleåret 2019–2020.

Dette innebærer at fra neste skoleår vil all byggfagundervisninga i Vesterålen være samlokalisert ved Hadsel videregående skole som et regionalt tilbud.

– Dette vil skape faglig robusthet og forutsigbarhet for elevene. Tilbudet vil være godt avstemt med tilgangen på  læreplasser, ifølge innstillinga.