Venstre og MGD vil beholde bussterminalen

Nordland fylkeskommune får en nedgang i rammetilskudd på 114 millioner kroner i 2019. I budsjettet som behandles torsdag er en rekke kuttforslag, blant dem bussterminalen på Sortland.

Venstre og MDG å bruke 54, 8 millioner kroner på å gjenopprette uheldige valg innen samferdsel, og vil beholde bussterminalen på Sortland.   Foto: Arkivfoto

Sortland

Den økonomiske rammen som Nordland fylkeskommune har å forholde seg til er 4.950 milliarder kroner. Og det er trange tider i vente for fylket.

I forhold til forslag til statsbudsjett er nedgangen i skatt og rammetilskudd på 114 millioner kroner. Dette er altså en noe større nedgang i de frie inntektene i 2019 enn spådd i perspektivmeldingen. Og avviket øker noe utover i økonomoplanperioden til 2022.

Reduksjon i frie inntekter

– En av de store usikkerhetene er endringene som kommer  inntektssystemet fra 2020 i forbindelse med regionreformen. Erfaringer så langt viser at Nordland taper på denne type endringer.

Med utgangspunkt i tallene man nå har fått fra statsbudsjettet, KS sin prognosemodell og perspektivmeldingen får Nordland en reduksjon i de frie inntekter på 459 millioner kroner fra 2017 til 2022. I tillegg mister fylket mye av de regionale utviklingsmidlene, ifølge saksutredningen.

Fylkesrådet ønsker at fylkeskommunen fortsatt skal ha styring på egen økonomi og foreslår derfor at man tar betydelige grep for å redusere driftskostnadene til et lavere inntektsnivå, ifølge budsjett for 2019.

I budsjettet som behandles torsdag i fylkestinget samtidig som økonomiplan 2019-2022 ønsker fylkesrådet prioriterer investeringer i skoler og vegsektoren. Lykkes man ikke med omstilling i driften vil det være umulig å gjennomføre det foreslåtte investeringsbudsjettet i perioden og i årene etter.

Vil spare innen politikken

Venstre og MDG legger torsdag fram et fellesforslag, som fremmes av May Valle (V).

I sitt budsjettforslag har de to partiene flere forslag til innsparing, blant annet ved kutt innen politisk, kontroll og styring. Her foreslås et nedtrekk på 15 millioner kroner i 2019, og 30 millioner kroner hvert år i perioden 2020-2022.

– For 2019 reduseres kostnader til politisk virksomhet. Brusselkontoret reduseres til en ansatt. Aktiviteten kan i større grad samordnes med andre aktører som NHO, LO og UD.

Venstre for MGD vil også ha et kutt i fylkespolitikernes lønninger og godtgjørelser.

– Godtgjørelsene til politikerne trekkes ned med 15 prosent for samtlige. En godtgjørelse på 100 prosent frikjøp settes til  710 000 kroner. Fylkesordfører lønnes i dag 100 prosent av fellesressurs – det var ikke hensikten da parlamentarismen ble innført, da var 50 prosent av felles og 50 prosent av partiressurs. Det skal gjelde for 2019. Sparing vil bli på 500.000.

– Ny styringsmodell innføres fra 2020. Med overgang fra parlamentarisk styreform til formannskapsmodell – og effektivisering av støtteapparat – vil det være mulig å spare 30 millioner årlig, mener partiene.

Kan spare 20 millioner over natta

Også Frp påpeker i sitt budsjettforslag at det er mye å spare innen politikk.

– Over natten kan Nordland fylkeskommune spare ca 20 millioner kroner på politikk. Det er en ukultur som har bredt seg der politisk ledelse eser ut samtidig som resten av fylkeskommunen  skal spare. På ti år er dette flere hundre millioner kroner i unødvendig pengebruk.

– Nordland  har 6 fylkesråder i tillegg til en politisk rådgiver i full stilling. I en fylkeskommune med Nordlands omfang kan ikke dette forsvares. Fylkesrådene har i tillegg et stort støtteapparat rundt seg som tar mye administrative ressurser, bare på en vanlig reise har de til tider mer folk i sitt støtteapparat enn statsråder på reise, ifølge partiets budsjettforslag.


Foreslår over 50 millioner ekstra til samferdsel

Innen samferdsel ønsker Venste og MGD en styrking med 54,6 millioner til oppretting av uheldige valg.

– Det gjennomføres ny gjennomgang av båttilbudet. De uheldige konsekvensene av nytt samferdselskart må belyses og rettes opp. Venstre og MDG anbefaler at fylkeskommunen går bort fra bruttomodellen for billettering. Nettomodellen som brukes på bl.a. riksvegferger betyr at billettinntektene vil da gå til selskapet som leverer tjenesten – hurtigbåt eller buss-selskap i stedet for til fylkeskommunen. Dette kan gi mer stabilt tilbud

I et samferdelsforslag på totalt elleve punkter, det er av dem er at bussterminalen på Sortland opprettholdes.

Valle la fram totalforslag om at innsparing, i form av totalt 80,8 millioner kroner fordelt på kutt innen rentekostnader, politikk, nedtrekk av fellesutgifter, og frigjorte fondsmidler båt.

Også Frp er opptatt av samfedsel og sier i sitt budsjettforslag at fylkeskommunen skal: Sikre tilfredsstillende venteromskapasitet der fylkeskommunen har ansvar for kollektivtilbudet.

Vil løfte fylkesveiene

I investeringsplan for 2019-2022 er Venstre og MGD opptatt av fylkesveiene, og legger fram følgende forslag; Veginvesteringene styrkes med 100 millioner i 2019. Det er nå på tide at fylkeskommunen utbedrer de mest alvorlige flaskehalsene på fylkesvegnettet.

Kai Henriksen (H), fremmet Høyres forslag og vil også løfte fylkesveiene:

– Nordland fylkeskommune har et etterslep på fylkesveger og på øvrig samferdsel på over 9 milliarder kroner. Dette innebærer at vi har store utfordringer knyttet til å ta nye investeringer i et fylke som er helt avhengig av å bygge infrastruktur i hele fylket. Næringslivet i Nordland har en rekke ganger påpekt behovet for en betydelig satsing for å sikre næringslivets rammebetingelser slik at aktiviteten i næringslivet kan holdes oppe. Det vil gi næringslivet motivasjon og muligheter for å skape nye arbeidsplasser og videreutvikle fylket.

Fylkestinget ønsker å øke bevilgningene til fylkesvei. Gjennom den økte satsingen ønsker fylkestinget å foreta utredning og oppstart prosjekter, blant disse er sentrum Sortland.

Posisjonen på fylkestinget  ønsker vedta budsjettet for 2019 og økonomiplan 2019-2022 slik det foreligger, noe som blant annet innebærer nedlegging av bussterminalen på Sortland, noe som vil spare tre millioner kroner. Saken behandles i fylkestinget torsdag.


MDG: – Vil beholde bussterminalen på Sortland

Miljøpartiet de grønne vil beholde bussterminalen på Sortland.FAU på Jennestad med bekymringsbrev om bussterminalen på Sortland:

– Skoleelever har blitt presset til å gi fra seg penger og godteri

FAU ved Jennestad Montesorriskole har sendt et brev til Sortland kommune der de informerer om blant annet tydelige rusa personer som oppholder seg på bussterminalen mens det er skoleelever der og eldre elever som presser barna for godteri og penger.– Passasjerene kan jo ikke gå gatelangs i allslags vær når de ikke kommer seg hjem

Nordland Fylkeskommune har, grunnet økonomi, foreslått å fase ut alle bussterminalene i Nordland, deriblant Sortland bussterminal. Svein Erik Sivertsen, daglig leder ved Busskiosken på Sortland, synes ikke dette er en god løsning.Gjorde siste innsats for å berge byggfagslinje og bussterminal:

– Verken Sortland sentrum eller vesterålsgata er bygget for buss

Søndag kveld møtte Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo fylkestinget i forbindelse med to saker, inkludert bergingen av byggfagslinjen på Sortland vgs, og fylkeskommunens varslede nedleggelse av bussterminalen på Sortland.Nordland Høyre prioriterer Vesterålen i sitt alternative budsjett:

Vil bruke 411 millioner mer enn nåværende fylkesråd på skole og samferdsel

Nordland Høyre prioriterer Vesterålen i sitt alternative budsjett for 2019 og vektlegger midler til både berging av byggfaglinja på Sortland og tannklinikken i Risøyhamn.