Slik blir budsjettet:

Bevarer bl. a. gratis halleie, psykisk helse-stilling og bemanning i SFO - men beholder ruskutt

Torsdag ble Sortlands budsjett for 2019 og økonomiplan fram til 2022 vedtatt. Blant de viktigste vedtakene er at foreslåtte bemanningskutt i SFO ble reversert, stillinga til psykisk helse ble tatt inn igjen og det ble gjort reduksjoner i kutt i vikarbudsjett og en prisøkning på SFO som er lavere enn rådmannens budsjett.

Fra kommunestyremøtet 13. desember. På dette møtet ble budsjettet for 2019 og økonomiplan fram til 2022 vedtatt.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

I budsjettdebatten var det mange gjentakende temaer som ble diskutert: gratis halleie (som alle partiene i kommunestyret unntatt Rødt er enige om å videreføre), eiendomsskatt og det generelle økonomiske bildet, for å nevne noe.

I sitt alternative budsjett foreslo Høyre og Frp å videreføre gratis halleie saldert med økning i aksjeutbytte (200.000) og at kommunen slipper å øke sin egenandel til ressurskrevende brukere med én million, slik det ble antatt tidligere i år. Ap, Sp og SV hadde stilt samme forslag, dermed var alle partier unntatt Rødt enige om dette og det ble vedtatt. Også Rødt endte med å stemme for forslaget under voteringa, etter at deres egne forslag hadde falt.

Posisjonen fikk også gjennom at denne ordninga skal evalueres.

Her kan du se rådmannens budsjettforslag og alle sakspapirer til saken, i forkant av møtet. Partiforslag kommer utenom.

SFO-priser og -ansatte

Posisjonen bestående av Ap, Sp, SV og Rødt har levert noen omforente forslag. Siden disse har flertall, gikk disse forslagene gjennom. Men de var langt fra enige om alt. Rødt reagerte for eksempel på at flertallet godtok rådmannens forslag om kutt til læremidler og til spesialundervisning i skolen. Partiet sto alene om å redusere disse kuttene i rådmannens budsjettforslag.

De var derimot enige med resten av posisjonen om å bevare en stilling innenfor psykisk helse som rådmannen hadde foreslått å kutte (dette støttet også opposisjonen), og om å halvere kuttet til vikarbudsjettet i helse og omsorg. Dette kuttet ville tilsvart 1,15 millioner kroner årlig, men posisjonen går altså inn for å kutte bare halvparten av dette, og legger dermed 575.000 kroner inn igjen i dette budsjettet årlig fram til 2022.


Her er opposisjonens budsjett:

Vil gi penger til nettbrett, Torghuken, gratis halleie, Bjørklundveien og bredbånd

Høyre og Frp kom torsdag med sitt alternative budsjett. De går inn for å videreføre gratis halleie i hele planperioden, å bevilge penger til utbygging av bredbånd mellom Ånstad og Indre Eidsfjord, å sette Bjørklundveienutbygging på anbud og investeringer til Torghuken - men de kutter penger til Kystnæringssenteret.

 

Partiene er enige om å bevare det sommeråpne dagtilbudet for demente, og de vil bevare dagens bemanning på SFO - noe som tilsvarer at man for 2019 øker rådmannens budsjettforslag med 940.000 kroner, og med 2,25 millioner årlig fram mot 2022. Partiene vil ikke reversere økninga i SFO-prisen, slik opposisjonen ville. I stedet gikk de inn for og sørga for en økning i prisen som var lavere enn rådmannens forslag.

Rådmannens forslag var at prisene skulle økes til 1600 kroner for såkalt halv plass, og 3000 kroner for hel plass månedlig. Det betyr en økning på 400 kroner i måneden for halv plass og 1000 kroner i måneden for hel plass.  I stedet vedtok kommunestyret altså at prisene skulle økes med 200 kroner i måneden for halv plass og 500 kroner måneden for hel plass.

Til sammen vedtok man da økte utgifter på 2,9 millioner i 2019 for disse tiltakene, og 4,7 fram mot 2022. Dette ble saldert ved at man øker inntektene fra aksjeutbyttet til 1,3 millioner kroner til neste år, at betalinga av låneavdrag senkes med 250.000 og anslaget for skatteinntektene er økt med 1,36 millioner. De finansierer også delvis gjennom økt fondsbruk.

Avløpsanlegg og barnetrygd

Det ble også vedtatt at man skal ta inn avløpsanlegg på Holmstad i budsjettet for neste år. Denne investeringa tilsvarer 5 millioner kroner, men regnes som selvfinansierende via en justering i kommunale avgifter. Dette ble også tatt inn i budsjettet for 2018, men ingenting har skjedd i år, og kommunestyret vedtok derfor å overføre dette tiltaket til 2019. De vedtok også å redusere budsjettet til kjøp av gravemaskin med 700.000, slik at dette budsjettet ender på to millioner.


Sortland SV vil utrede innføring av gratis skolemåltid

Vil fremme forslaget i forbindelse med torsdagens kommunestyremøte.

 

Utover dette ble det ikke gjort endringer i rådmannens budsjett. Det vil si at noen av de mest kontroversielle kuttene fra da forslaget ble lagt fram - som kutt i én stilling i rustjenesten og kutt i lærerstillinger. Sistnevnte er svært omfattende.

Det kanskje aller mest omfattende kuttet er i lønnsmidler til skolene. Det ble vedtatt å kutte 2,265 millioner kroner i lønnsmidlene neste høst. Fram til 2022 legges det opp til å kutte nesten 4,8 millioner kroner. Totalt utgjør det 7-9 årsverk i skolen. Det vil spesielt ramme de tre store skolene, og utfordrer særskilt spesialundervisninga, ut fra det som ble sagt da rådmannen først presenterte budsjettet.

Kommunestyret endte med å vedta å gå ut for bredbåndsutbygging Ånstad-Indre Eidsfjord til 1,6 millioner (saldert mot fond). Høyre og Frp hadde foreslått å ta dette i investeringsbudsjettet, men deres alternative forslag falt.

Mindretallsforslag som falt

Dette vil si at mindretallets forslag falt. Det vil si hele det alternative budsjettet fra Høyre og Frp, pluss Rødts aleneforslag, falt. Her er noen av forslagene som ikke ble vedtatt:

– 5 millioner til digitalt skoleløft / nettbrett til alle grunnskoleelever (fellesforslag fra Høyre og Frp)

– 3,9 millioner til Torghuken gjestehavn (fellesforslag fra Høyre og Frp)

– Mindre drastisk kutt i lærerbemanning - tilbakeføre halvparten av rådmannens kutt, altså kun kutte 1,1 millioner kroner (aleneforslag Rødt)

– Ikke endring i dagens SFO-pris (fellesforslag Høyre og Frp + aleneforslag Rødt. Ble likevel ikke vedtatt fordi partiene er uenige om inndekning)

– Beholde dagens nivå eiendomsskatt (6,8 promille) i stedet for å øke til 7 promille (Høyre og Frp)

– Bevare dagens bemanning rus / reversere kutt i stilling (Rødt aleneforslag)

– Ikke noe kutt i vikarbudsjettet (Rødt aleneforslag)

 – 1 million til anbud for ferdigstilling av Bjørklundveien/Vesterveien (Høyre og Frp)

Utredninger og verbalforslag

I tillegg til de konkrete økonomivedtakene ble det vedtatt noen verbalforslag, i tillegg til bestillinger til rådmannen. Det gjaldt følgende:

Høyre og Frp fremmet følgende verbalforslag, vedtatt mot fire stemmer: «Rådmannen bes fortsette gjennomgangen av organisasjonen og legge frem forslag til restrukturering av enhetene innen 1. halvår 2019, med mål om et driftsresultat på minimum 0 i 2019 og et positivt driftsresultat på anbefalte 1,5 % innen utløpet av økonomiplanperioden.»

Ap, Sp, SV og Rødt fremmet følgende verbalforslag, enstemmig vedtatt: «I Sortland er det mange barn og ungdommer som kan ha utfordringer med å delta på aktiviteter på grunn av familiens økonomi. Intensjon bak tiltaket er å gi alle i omfattet aldersgruppe mulighet til å delta i aktivitet i hallen uavhengig av familiens økonomi.

Rådmann bes evaluere ordningen i 2019.»


Marthe Hov Jacobsen, gruppeleder og ordførerkandidat i Sortland Høyre

– Ungene og ungdommen i Sortland er fremtiden

 

Ap, Sp, SV og Rødt fremmet følgende bestilling til rådmannen, enstemmig vedtatt:

«Utredning om barnetrygd som inntektsgrunnlag ved beregning av sosialhjelp

Kommunestyret ber om at rådmannen utreder de økonomiske konsekvensene for kommunen av ei endring av dagens praksis hvor barnetrygd inngår i inntektsgrunnlaget ved beregning av sosialhjelp, jfr. spørsmål om samme sak som ble bevart av ordføreren i forrige kommunestyremøte. Saka fremmes til behandling i kommunestyret i løpet av 1. halvår 2019.»


Sortland SV vil utrede innføring av gratis skolemåltid

Vil fremme forslaget i forbindelse med torsdagens kommunestyremøte.

 

Ap, Sp, SV og Rødt fremmet følgende verbalforslag, vedtatt mot 13 stemmer:

«UTREDNING OM GRATIS SKOLEMÅLTID I BARNE- OG UNGDOMSSKOLEN I SORTLAND

Norge er et av få land som ikke har tilbud om et gratis skolemåltid i barne- og ungdomsskolen. Under den rødgrønne regjeringa ble det innført ei ordning med gratis frukt i skolen. Ordninga ble oppheva de Høyre og FrP overtok regjeringsmakta i 2013. I 2016 stemte flertallet på Stortinget (Høyre, FrP, Venstre og KrF) ned et forslag fra SV hvor regjeringa ble bedt om å utrede innføring av et gratis skolemåltid.

Kommunestyret ber rådmannen om å utrede mulighetene for å innføre et tilbud om gratis skolemåltid i form av brød, pålegg, frukt og grønt, og melk.

Utredninga må bl.a. belyse de gevinster som kan oppnås med hensyn til helse, ernæring og læringsmiljø, antatte kostnader og de praktiske forhold som må legges til rette ved innføring av ei slik ordning. Mulighetene for å etablere ei prøveordning ved en eller fleire skoler må også utredes.

Utredninga forutsettes gjennomført i løpet av først halvår 2019.»