Her er opposisjonens budsjett:

Vil gi penger til nettbrett, Torghuken, gratis halleie, Bjørklundveien og bredbånd

Høyre og Frp kom torsdag med sitt alternative budsjett. De går inn for å videreføre gratis halleie i hele planperioden, å bevilge penger til utbygging av bredbånd mellom Ånstad og Indre Eidsfjord, å sette Bjørklundveienutbygging på anbud og investeringer til Torghuken - men de kutter penger til Kystnæringssenteret.

Høyre-politikere Sortland. Fra venstre: Roar Wessel-Olsen, Beate Bø Nilsen, Geir Halvorsen og Ann Rita Mårstad. Sammen med resten av Høyre og Frp har de kommet med alternativt budsjett.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Sortland

Høyre og Frp sendte torsdag formiddag ut sitt alternative budsjett. De kommer med en prinsippavklaring om kutt i driftsbudsjettet, de har lagt inn en formulering om at rådmannen skal finne kutt:

«I følge økonomiske analyser lagt frem for Kommunestyret høsten 2018, bør driften ned 21 MNOK bare i2019. I løpet av økonomiplanperioden tømmes alle fond, og gjør kommunen svært sårbar. Høyre og Fremskrittspartiet er opptatt av å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi for fremtiden. Rådmannen bes fortsette gjennomgangen av organisasjonen og legge frem forslag til restrukturering av enhetene innen 1. halvår 2019, med mål om et driftsresultat på minimum 0 i 2019 og et positivt driftsresultat på anbefalte 1,5 % innen utløpet av økonomiplanperioden.»


Marthe Hov Jacobsen, gruppeleder og ordførerkandidat i Sortland Høyre

– Ungene og ungdommen i Sortland er fremtiden

 

Gratis halleie

De har likevel fastsatt noen konkrete kutt og tillegg i sitt budsjett. Ett konkret punkt de legger inn i budsjettet og økonomiplanen, er gratis halleie. De ønsker å videreføre dette hvert år fram til 2022. Det koster 1,2 millioner årlig, totalt utgjør det altså 4,8 millioner kroner.

For å få råd til dette, gjør de følgende salderinger: å øke kommunens aksjeutbytte (fra kommunale foretak) med 200.000 årlig samt å ikke legge inn en økning i midlene til ressurskrevende brukere i helsesektoren. Dette er ikke et reelt kutt, men det handler om at kommunen slipper å øke sin egenandel for disse brukerne med én million. Dermed frigjør man en million som man kan bruke på andre ting fram fram til 2022.


Differensiert avgift for distriktsbutikker:

Fra nyttår må butikker betale avgift for tobakkssalg i Sortland

Kommuner skal føre tilsyn med utsalgssteder for tobakk. Sortland har fått pålegg for manglende tilsyn, og har derfor bestemt seg for å sette tilsynet ut til Securitas. Det betyr tilsynsavgift for butikkene.

 

Ifølge Høyres Marte Jacobsen vil ikke det gå utover faktiske brukere, da midlene bevilges basert på beregnet antall slike brukere i befolkningen. Ingen med lovfestet rett på hjelp vil miste hjelp med dette kuttet, sier hun.

Høyre og Frp ønsker også å beholde SFO-betalinga på dagens nivå, men ber om at bemanning og pris for tjenesten sees i sammenheng med skolestrukturutredninga som skal behandles til neste år.

Eiendomsskatt og russtilling

I sitt budsjett legger de også inn igjen stillinga i rustjenesten - men bare for 2019. De legger inn igjen stillinga som er foreslått tatt ut i den psykisle helsetjenesten hele planperioden, og mener denne bør forbeholdes ungdom. De ønsker også å legge inn penger til gatelysdrift - 230.000 neste år og 55.000 hvert år påfølgende år.

Opposisjonen går ikke inn for kutt i eiendomsskatten fra dagens nivå, men de går inn for å beholde skatten på stedet hvil (6,8 promille). Rådmannen går inn for å øke den med en viss promille årlig til man når maxtaket satt av statlige myndigheter.


Sortland SV vil utrede innføring av gratis skolemåltid

Vil fremme forslaget i forbindelse med torsdagens kommunestyremøte.

 

Dette vil de ha inndekning for gjennom å kutte en planlagt stilling for innkjøp i kommunen, å kutte 400.000 i administrasjonen i teknisk avdeling (nå kalt Plan og utvikling), å droppe å ansette enhetsleder for eiendom i kommunen (en innsparing på 600.000 kroner årlig), å senke tilskuddet til rekreasjon ned til 2017-nivå (som innebærer et kutt på nesten 1,5 millioner til neste år og 1,4 millioner de påfølgende år), og å kutte forvaltningsutgiftene til kommunal eiendom. Sistnevnte betyr en innsparing på 530.000 kroner årlig.

Vil selge Kystnæringssenteret

Når det gjelder investeringsbudsjettet vil Høyre og Frp gå inn for å selge Kystnæringssenteret, etter at det tidligere i år ble avklart at byggearbeidene ved senteret var lagt på is etter at man hadde konkludert med at bygget var dårlig egnet til nytt helsehus og legekontor. Å få lagt dette til Kystnæringssenteret var en av forutsetningene for at man kjøpte bygget, og hvis man ikke får til disse tingene bør bygget selges, mener partiene.

De har dermed lagt inn at man kan spare 11 millioner kroner ved å ikke oppgradere Kystnæringssenteret. I tillegg vil de ta ut investeringa på 2,7 millioner til ny gravemaskin. Disse 13,7 millionene vil de bruke på henholdsvis:


Politikerne ber NAV stanse nedbygging på Sortland

Flertallet i kommunestyret ber NAV Tromsø revurdere en nedbygging av NAV Forvaltning på Sortland. En nedbygging innebærer at 23 arbeidsplasser på sikt forsvinner, men vil trolig ikke påvirke brukerne. Den kommunale delen av NAV berøres ikke.

 

Digitalt skoleøft (nettbrett til alle skoleelever) tilsvarende 5 millioner, utbygging av bredbånd Ånstad-Indre Eidsfjord 1,9 millioner kroner, 2,1 millioner til investeringer til gatelys, 1 million til anbud for ferdigstilling av Bjørklundveien/Vesterveien, 100.000 til mulighetsstudie flerbrukshall - og 3,9 millioner til Torghuken.

Det ble tidligere i dag avklart at Torghuken stenger trolig alt til uka. Saken skal behandles i formannskapet neste uke. Årsaken er at flerbruksbrygga der nå er i så dårlig stand at den er utrygg og må fjernes. Partiene vil dermed legge inn nyinvesteringer til Torghuken for å kunne sikre gjestehavn.

De har ikke kommet med andre forslag til endringer av rådmannens budsjettforslag, som du kan lese om her.