Formannskapsmøte i Sortland:

Gir Kunstnerhuset AS økonomisk tilskudd

Etter rådmannens anbefaling, vedtok formannskapet i Sortland torsdag å gi Kunstnerhuset AS et tilskudd på 100.000 kroner med umiddelbar virkning.

Kunstnerhuset.   Foto: Akrivfoto

Sortland

I det enstemmige vedtaket står det også at inndekningen av dette tilskuddet skal gjøres fra rammeområde rådmann.

– Insolvent

– Situasjonen er alvorlig økonomisk sett. Kunstnerhuset er per definisjon insolvent. For å holde hjulene i gang og kunne betale regninger må vi gi tilskudd, sa ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap).

Hun sa det handla om å unngå oppbud av selskapet.  De vil trenge 200.000 per år for å drifte huset som i dag, og ordføreren mente også at formannskapet måtte ta en avgjørelse om eierskap eller videre drift av huset innen juni 2019. Dette er i tråd med Kunstnerhusets ønske:

Onsdag hadde styret i Kunstnerhuset AS en ekstraordinær generalforsamling der de drøftet den økonomiske situasjonen. Her kommer det frem at de er positive til et tilskudd fra Sortland kommune på 100.000 kroner slik at de kan fortsette driften til saken om selskapet er avgjort. Det står også at eier vil eier vil be kommunestyret fatte endelig beslutning om Kunstnerhuset AS innen juni i år. Formannskapet valgte å fjerne ordet endelig fra sitt vedtak, men sa at de skulle ta en avgjørelse innen juni.


Kommunestyret snudde om Kunstnerhuset. Vil ikke selge likevel.

Tidligere i år stemte formannskapet for å selge Kunstnerhuset. I kommunestyret ble vedtaket i stedet at huset skal bevares i kommunens eie.

 

Dermed vil vedtaket om eierskap trolig gjøres før kulturminneplanen er ferdig. I fjor vedtok man å beholde huset i kommunal eie, men at eierskapet skulle sees i sammenheng med planen. Planen vil ikke komme før tidligst 2020, og det bør avklares før dette, mente Bjørkmo.

Flere i møtet reagerte på at planen, som egentlig skulle være ferdig til våren 2019, er utsatt. Det er Kulturfabrikken som skal utarbeide denne, og det kom signaler fra formannskapet om at man skal purre på denne. Formannskapet gjorde et vedtak om at man skal be om at det utarbeides en delplan som handler om bygningsvern og at denne skal ferdigstilles før hele planen er ferdig.

Kan ikke ivareta løpende utgifter

Bakgrunnen for at Kunstnerhuset nå får tilskudd fra kommunen, er at det er manglende likviditet i selskapet til å ivareta deres økonomiske forpliktelser. Fra foreløpig resultatregnskap for 2018, og i foreløpig budsjett for 2019, fremkommer det at selskapet heller ikke i år vil ha mulighet til å gå tilstrekkelige inntekter slik at de kan ivareta de løpende utgiftene.

Rådmannen påpeker i saksdokumentene at Kunstnerhuset AS sitt budsjett ikke var styrebehandlet når saken ble skrevet, men at det ikke endret noen forhold.

Selskapets udekkede tap for 2018 er på 73.000 kroner, som skyldes to fakturaer på forskutteringer av utgifter for 2017/2018 fra Kulturfabrikken Sortland KF. Rådmannen opplyser at kravene vil opprettholdes frem til høsten, men at det ikke vil foretas noen formelle «innkrevinger» av dette beløpet.

Driftes gjennom Kulturfabrikke KF

Kunstnerhuset AS skulle i utgangspunktet selges sammen med tre andre bygg for å finansiere byggingen av Kulturfabrikken Kommunale foretak (KF). I kommunestyrets siste vedtak angående selskapet i 2018, ble det bestemt at de skulle vente med å selge Kunstnerhuset og Jennestad Brygge frem til kommunens kulturminneplan var ferdig.


Selger tre kommunale bygg

Kommunestyret i Sortland vedtok torsdag å selge de kommunale byggene Meieriet, Doktorgården og PPD-senteret. De avventer å selge Kunstnerhuset.

 

Samtidig ble det vedtatt at frem til kulturminneplanen kom, skulle Kunstnerhuset finansieres innenfor Kulturfabrikken KFs vedtatte budsjettramme i 2018. Nå har formannskapet altså vedtatt at man ikke skal vente på planen likevel.

Som VOL tidligere har skrevet om, vedtok kommunestyret i Sortland i budsjettbehandlingen å kutte Kulturfabrikken KF sin økonomiske ramme i 2019 med 2,1 millioner kroner. Samtidig ble det lagt inn innsparinger på 1,2 millioner kroner for å dekke lønns- og utgiftsvekst i 2019, i tillegg til at flere midler ble øremerket og bandt dermed opp 311.000 kroner opp i investeringer. Dermed må Kulturfabrikken i år kutte driften med 3,6 millioner kroner.


Kulturfabrikken fikk millionkutt i budsjettet - varsler konsekvenser for brukerne

Det er spesielt gratisprogrammet til Kulturfabrikken det vil gå utover når de må implementere et kutt på 2,1 millioner og til sammen tar ned ramma med 3,6 millioner i 2019. Tone Toften sier det vil merkes av brukerne.

 

Kan ikke driftes uten tilførsel

Det er ikke vedtatt at Kulturfabrikken KF skal finansiere Kunstnerhusets drift i 2019. Kunstnerhusets inntektsgrunnlag for 2019 er heller ikke så stort at selskapet kan driftes uten tilførsel av midler.

Da selskapet har budsjettert med en underdekning på cirka 200.000 kroner i 2019, vil rådmannen komme tilbake til saken i andre budsjettregulering for 2019.

I påvente av at rådmannen utreder det siste vedtaket gjort i 2018 i forhold til Kunstnerhuset AS, foreslår rådmannen at kommunen, som eier av selskapet, gir et foreløpig tilskudd på 100.000 kroner. Dette slik at de unngår oppbud av selskapet.


Har satt prislapp på kommunens bygg

Verdivurderingen av kommunens bygg fra 2013, er lagt ved papirene til neste ukes formannskaps- og kommunestyremøte. Til sammen er de fire byggene vurdert til en markedsverdi på 13.700.000 kroner.