Formannskapet behandlet Fjærvollparets klage:

Vedtok å ikke ta klagen til følge

Birger og Karin Fjærvoll hadde klaget inn reguleringsplanen for rundkjøringa som vil gå langt inn på tomta deres. Under formannskapsmøtet torsdag ble det vedtatt at klagen ikke skulle tas til følge.

Birger og Karin Fjærvoll fulgte med da klagen deres skulle behandles i formannskapsmøtet på Sortland torsdag.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

Paret har klaget på vedtaket om reguleringsplan for Kjempenhøykrysset fra oktober 2018. Denne klagen ble behandlet av formannskapet torsdag.

Paret mente blant annet at deres merknader til planen ikke var realitetsbehandla. Det dreide seg blant annet om en alternativ plassering av rundkjøringa. De påpeker dessuten at den nåværende reguleringsplanen forringer verdien av deres eiendom slik at den ikke er salgbar.


– Vi kan ikke gjøre folk bondefanget i sitt eget hjem

Sist gang Høyre og Frp stilte forslag om at man måtte utarbeide en plan for erstatninger til grunneiere ved utbygging av Vesterålsgata ble de nedstemt. Nå ber de posisjonen stemme med dem når de igjen stiller forslaget.

 

Rådmannen hadde på forhånd innstilt på at klagen skulle avvises. Det ble den også, og vedtaket lyder som følger (se faktaboks).


Formannskapets enstemmige vedtak

1. Sortland kommune tar ikke klage på kommunestyrets vedtak i sak 005/18 fra Karin og Birger Fjærvoll til følge.

2. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nordland for videre behandling.

Vedtaket hjemles i plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12 og forvaltningslovens kapittel VI.

 

Foreslo å kjøpe eiendommen for 4,75 millioner kroner

Oddmund Enoksen (SV) startet debatten ved å si at dette var en sak som hadde vært oppe i lang tid, og at han opplevde at kjernen i saken var problemstillingen knyttet til ekteparet Fjærvoll sin eiendom. Han sa videre at det i oktober 2017 var et forslag om at rådmannen skulle få fullmakt til å kunne forhandle med ekteparet om pris og overtakelse slik at kommunen kunne kjøpe eiendommen. Det ble heller vedtatt et utsettelsesforslag, der de skulle se om det var mulig å finne en annen løsning på situasjonen ved å legge rundkjøringen litt lenger sør.

– I ettertid har jeg forstått det slik at de ikke fant en annen løsning. Da skulle man gå ut fra at man igjen tok opp forhandlingene med tanke på eiendommen. Det ble ikke gjort, sa Enoksen.

Hans vurdering var at man nå var kommet så langt at man måtte vurdere å skjære gjennom.

– Derfor har jeg sendt inn et forslag der man prøver å finne en løsning som kan avslutte denne saken. Det går på at kommunen tilbyr Fjærvoll en sum på 4,75 millioner kroner, slik at kommunen kan overta eiendommen. Beløpet er litt under det Fjærvoll har tilbudt kommunen, men hvis det aksepteres vil saken være løst, sa Enoksen, og konkluderte med at han ikke hadde tro på ytterligere utredninger.

Ann-Kristin Vinje, plan og utvikling i Sortland kommune, sa at de hadde mottatt en klage på reguleringsplanen, og at kommunen må behandle den og ta stilling til saken som en klage.

– Krav om innløsning forutsetter at det foreligger en gyldig reguleringsplan, og per i dag har vi ikke det når det foreligger en klage, sa hun.

Videre uttrykte hun at rådmannen i utgangspunktet ikke var forberedt til å gi klare råd, fordi at det ifølge plan- og bygningsloven må gjøres en særskilt vurdering for hver enkelt eiendom.

– Hvis det vedtas å kjøpe denne eiendommen, vil den helt klart skape presedens i lignende saker. Dermed ønsker rådmannen å råde formannskapet til å avvente til den juridiske vurderingen, som er i sluttfasen, er klar, før man gjør vurdering, sa Vinje.

Store uenigheter

Herfra ble det en klar uenighet i formannskapet, da ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap), mente at innløsning måtte behandles som en egen sak, og ikke i samme sak som klagesaken. Da det står i klagen fra ekteparet Fjærvoll sin advokat at klagen frafalles dersom kommunen tilbyr seg å kjøpe eiendommen, var Enoksen uenig i at det var en annen sak.

Det var også høyres representanter Beate Bø Nilsen, Roar Wessel Olsen og Marthe Hov Jacobsen enig med Enoksen i.

– Jeg oppfatter at ordføreren kun vektlegger halvparten av klagen som kommer. I mitt hode er det ikke en ny sak, og da mener jeg ikke at ordføreren har mulighet til å si at vi ikke skal vurdere det, sa Wessel Olsen.

Vinje kommenterte at saken ikke var forsvarlig utredet, verken nå eller i 2017, og at det var grunnen til at rådmannen ikke ønsket at man skulle behandle dette nå. Wessel Olsen oppfattet at rådmannen blandet seg inn i politikken, og det var både rådmannen og Bjørkmo uenig i.

– Jeg er enig med SV, Høyre og Frp om at dette ikke handler om en innløsning, men et kjøp. Jeg har aldri vært med på å gå med på et kjøp på nesten fem millioner kroner uten at det handler om økonomi. Derfor støtter jeg ordføreren i at vi ikke kan gjøre dette vedtaket nå, sa Christoffer Ellingsen fra Rødt.

Bjørkmo valgte som møteleder å behandle saken som en klage på et planvedtak og ikke noe annet. Etter å ha vært på gangen sammen med rådmannen og kommunens advokat, henviste de til kommuneloven §34 punkt 1, som sier: Folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den utsendte saklisten. Det kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på saklisten, hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette.

På bakgrunn av dette ble hvorvidt dette kunne behandles i en og samme sak, sendt til lovlighetskontroll, samt at det ble lagt ved en protokolltilførsel. Det vil si at man i etterkant skal få juridisk vurdering av om denne avgjørelsen var lovlig.

Enstemmige vedtak

Når formannskapet endelig var klare til å behandle klagen på planforslaget, kom Ellingsen med et forslag til noen ekstra punkter, men disse ble senere trukket. Samtidig foreslo Enoksen at hans og Ellingsens forslag ble sendt videre til rådmannen for en vurdering. Det ble enstemmig vedtatt.

Helt til slutt ble også rådmannens innstilling til klagen vedtatt enstemmig. 


Får ikke solgt boligen på grunn av planer om rundkjøring - kommunen vil ikke kjøpe dem ut:

– Kommunen blokkerer framtida vår og resten av livet vårt

Fjærvoll-paret hadde sett for seg et enklere liv i en leilighet bedre tilpassa både helsa og alderen. Men på grunn av planene om utbygging av Kjempenhøy-rundkjøringa får de ikke solgt huset for å kjøpe noe annet. De mener kommunen har sviktet.


Forslaget fra Ellingsen handla om at man skulle legge fram et drøftingsnotat om framgangsmåter og utfordringer ved erstatnings- og innløsningsproblematikk ved reguleringssaker. Han ba i forslaget også om at dette skulle legges fram i løpet av første halvåret i 2019.

– Oppgitt

Birger og Karin Fjærvoll var selv tilstede under formannskapets behandling av saken torsdag. Etter saken var behandlet, var de klart oppgitte.

– Fra der vi satt fikk vi bare med oss halvparten, men når Enoksens forslag nå er sendt til rådmannen for vurdering, vet vi hvor lang tid det kommer til å ta? Er det snakk om neste uke eller neste år. Vi er svært oppgitte over at dette drøyer enda mer i tid, sa Karin.

– Vi må nå bare vente og se hva svaret fra rådmannen blir, sa Birger.


Fjærvollparets advokat Stian Paulsen:

– Det virker som man har forhandla på falske håp

Fjærvollparets advokat mener kommunen har oppført seg merkelig i relasjonen til Fjærvoll-parets innløsning. Det framstår som at man har gjort en helomvending som er dramatisk, mener han.

 

Har dratt ut i tid

Kommunen begynte å planlegge mulig rundkjøring i Kjempenhøykrysset alt i 2012. Men først i 2017 kom arbeidet virkelig i gang. I oktober det året ble planene utsatt for at man skulle vurdere å flytte rundkjøringa sørover.

Målet med dette var å gjøre krysset mindre inngripende i Fjærvoll-parets eiendom. Resultatet ble at rundkjøringa i neste runde ble værende på samme sted - men noe større. I mellomtiden har nemlig kravene til rundkjøring endra seg. Planene som foreligger nå er dermed mer inngripende enn planene som ble diskutert i 2017.


Kommunen om Fjærvoll-parets situasjon:

– Vi satser på en avklaring av saka innen utgangen av mars

Sortland kommune ønsker ikke å kommentere noe særlig rundt Kjempenhøyrundkjøringa og mulig erstatning til Birger og Karin Fjærvoll. Men kommunalsjef Ann-Kristin Vinje sier de ønsker en avklaring i saka.

 

Oktober 2017 skulle formannskapet stemme over om de ga grønt lys til forhandlinger med Fjærvoll-paret om innløsning. Rådmannen hadde innstilt på ja. Denne saka ble aldri votert over ettersom saka om selve rundkjøringa ble utsatt. Nå varsler kommunen at de ønsker en avklaring om dette innen utgangen av mars.

Selve avtalen med Fjærvoll-paret var ikke til behandling på torsdagens møte. Det som ble behandla var deres klage på reguleringsplanen som er vedtatt.