– Syns det er tatt for lite hensyn til landbruksinteresser

Karl-Erling Nordlund (Sp) er kritisk til at landbruksinteresser ikke er blitt grundig nok vurdert, når formannskapet skal avgjøre om landbruksjord skal kunne selges til aksjeselskapet Storneset eiendom AS.

  Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

I innstillinga til saken var man positiv, og forslaget til vedtak var at Sortland formannskap innvilger Storneset eiendom AS konsesjon for erverv av gnr. 1 bnr. 14 for kjøpesum kr. 1.130.000 kroner.

Eiendommen ligger på Strand, like nord for Sortlandsbrua. Eiendommen består av en teig fra sjøen til fjellfoten. I tillegg har eiendommen en skogteig i fellesskap med gnr 1 bnr. 10. Gårdstunet på eiendommen ble fradelt i 1998.

Eneste bygning på eiendommen er et naust. Arealet øst for fylkesveg 82 blir høsta som leiejord. Den dyrka marka på vestsida av fylkesvegen er dårlig drenert, og vanskelig å drive uten omfattende dreneringstiltak, bare deler av den dyrka marka ble høstet i 2018, ifølge saksutredninga.

Erklært habil

Tove Mette Bjørkmo (Ap) fikk vurdert sin habilitet i saken og ble erklært habil.

– Dette synes jeg er ei vanskelig sak stiller spørsmål om den er tilstrekkelig utreda. Synes det er lite konstans i det rådmannen velger å fremme til formannskapet. Det er mange eiendommer som inngår, og i sum utgjør de en stor del av landbrukseiendommen, sier Karl-Erling Nordlund (Sp), som viser til jordvernet og bevaring av landbruksjord.

– I vurderinga sier man det er lite ressursgrunnlag, det er en middels stor landbrukseiendom i Sortland. Eiendommen har 110 dekar dyrkbart areal. Så argumenterer man at det foreligger et forslag om forbud mot dyrking av myr jeg håper at rådmannen kan forholde seg til regler som gjelder i dag, påpeker Nordlund noe syrlig.

– Vi har et kommunestyre som jobber mot at det skal bli forbud mot dyrking av myr. Vi kan tenke på det når vi skal behandle saka, sier han.

– Forventer at man sjekker realiteter

Det står også i saksutredninga at det er lite landbruksaktivitet i området - og står at det er trolig at det er liten interesse. Jeg forventer at man i en sak sjekker ut realiteter, ikke forholder seg til det som er trolig. Dette betyr at ingen naboer er kontakta. påpeker Nordlund.

Han viste til at det i ei annen sak der det var syv-åtte kilometer mellom brukene.

– Da sa rådmannen god driftsmessig løsning. Jeg ser ikke at man behandler likt fra sak til sak. Man forutsetter myrdyrkingsforbud, noe jeg synes er rart, sier han.

– Her er grensene i byplanen også inne, og rådmannen tolker dem. Rådmannen skriver at det er lite aktuelt å legge stor vekt på eiendommens potensiale. Nå er det slik i 2018 hedret flere for at de hadde investert i utbygging. Ei av de er basert på eget areal på 70 dekar. Altså mindre enn dette, sier han.

Området utpekt som verdifullt

– Jeg kjenner til at flere av de som var på markeringa, høster jordbruksland. Er kjent med arealet som ligger her foreligger kontrakt med en av grunneierne som ett grunnlag for å få lov til å bygge ut hvorfor er ikke dette tatt med i utredninga?, spurte Nordlund, og han viser til at det foreligger strategisk plan for Lofoten og Vesterålen, når det gjelder landbruksjord.

– Fra Bygdnes og området fra Kjerringnes kryss til Kringelvågen utpekt særlig verdifullt. Hvorfor har ikke rådmannen tatt det med. Jeg foreslår at saka sendes tilbake for ei greiere saksutredning, sier han.

I et bredere perspektiv

Deler av området er innenfor byplan, ifølge rådmannen.

– Jeg mener saka er tilstrekkelig utredet. Jeg vil støtte innstilling om å gi konsesjon, sier Oddmund Enoksen (SV).

Jeg støtter utsettelsesforslaget synes innstillings tar for lite hensyn til konsesjonslovens formål. Argumentasjon for utsettelse vil gi oss bedre grunnlag vurdere eiendommen i et bredere perspektiv knytta til landbruksinteresse, sier Christoffer Ellingsen (Rødt) .

Rådmann ba om å få saken sendt tilbake,

– Det er viktig når det reises tvil om saksutredning, vi ønsker å legge frem ei sak grundig utreda, sier hun.

Formannskapet delt i saken

Forslag om å sende saken tilbake til rådmann ble framlagt av Karl-Eling Nordlund ble tatt opp til avstemming, men falt.

– Her er det et aksjeselskap som skal over til en næringseiendom. Dette er den andre saken jeg kjenner til, da et AS som hadde formål landbruk. Dettet er et AS som ikke har landbruksinteresser i sitt formål. Det er veldig betenkelig at vi får ei slik utvikling. Rødt vil stemme mot i denne saken, sier Christoffer Ellingsen.

– Jeg synes det er betenkelig gi erverv annet formål enn jordbruksformål. Og vil stemme mot, sier Nordlund.

– Når det ikke er tenkt til landbruksformål, har vi hjemmel til å nekte et aksjeselskap på grunn av konsesjonsloven, spurte Christoffer Ellingsen, og fikk til svar at det har man ikke.

– Er ikke ulovlig å gi hjemmel fordi det er et AS. Men kommunen kan nekte konsesjon, men vi må ha en begrunnelse for det, påpekte Nordlund, og formannskapet var delt i saka viste det seg i avstemminga.

Innstillinga ble vedtatt med fem mot fire stemmer i formannskapet, Det Høyre og SV stemte for og dermed får Storneset Eiendom AS kjøpe eiendommen.