Sortland er bekymret for nødnettet

Nødnettet, og det faktum at dette har falt ut flere ganger den siste tida, også i Vesterålen er noe som bekymrer formannskapet i Sortland.

Marthe Hov Jacobsen (H) mener nødnett og kostnader med dette som er kommet utenfor kommunens kontroll, er en sak som må tas opp i Vesterålen regionråd.   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Bakgrunnen for saker er at Sortland kommune kjøper nødmeldetjenesten for brann (110) av 110-nødsentral som er en avdeling i Salten Brann IKS, med hovedkontor i Bodø.

Nødnett er i dag finansiert gjennom abonnementsinntekter og rammeoverføringer. Ved utgangen av 2017 hadde Nødnett 49 500 betalende abonnenter, men driftskostnadene for Nødnett infrastruktur dekkes ikke fullt ut av abonnementsinntektene. Prognosene viser at det også i 2018 er et inntektsgap som må dekkes.

– Blir sårbare

Sortland kommune har mottatt brev fra Salten Brann IKS hvor kommunene anmodes om å gi uttalelse vedrørende kostnadsutviklingen for Nødnett innen 1. mars.

– Dess mer avhengige vi blir av teknologien dess mer sårbare blir vi, sier Karl- Erling Nordlund (Sp) men henvisning til at nødnettet i deler av Vesterålen falt ut under stormen i helga.

Det vurderes som om det ikke har vært en kontrollert, helhetlig og forutsigbar finansieringsmodell for Nødnett basert på en pålagt abonnementsordning fra DSB. Brannvesenet betaler i snitt 4.900 kroner per abonnement (for håndholdt radioterminal). Sortland kommune hadde en kostnad i 2018 på kr 225.000 kroner for bil og håndholdte radioterminaler, ifølge saksutredninga.

Må dekkes av kommunene

Stortinget har forutsatt at inntektene fra abonnementsordningen skal dekke driftskostnadene til Nødnett, noe som ikke er tilfellet i dag. I 2017 var inntekter fra abonnementsordningen på 316,5 millioner kroner. Tilsvarende var kostnadene for drift av Nødnett på 335,5 millioner kroner. I 2018 er det forventet en forskjell på i underkant av 18 millioner kroner. Det negative gapet mellom inntekter og kostnader er på kort sikt godkjent av Justis- og beredskapsdepartementet, men med en klar intensjon om at gapet skal dekkes inn ved abonnementsordningen.

Og de økte kostnadene er grunnen til at 110-nødsentralen i Bodø har utrykt, og utrykker sterk bekymring for at alle kostnadene til etablering av nødnettet og nytt utstyr i det vesentligste skal dekkes av brukerne som i dette tilfellet betyr alle kommuner i Nordland.

Tas opp i regionrådet

Det ble diskutert i formannskapet om man ville ha vurdert en alternativ løsning for nødnett.

Marthe Hov Jacobsen (H) synes ikke rett fokus var alternativer, men pekte på at det er kostnadene som er pekt på som det utslagsgivende. Hun er helt enig i at saken må tas opp i Vesterålen regionråd.

– Dette er en sak der man sier man er bekymret for kostnadnene, og jeg er enig i at dette kommer opp for regionrådet. Hensikten med nødnett er at man skal ha en god beredskap for innbyggerne, sier Jacobsen som mener at ansvaret må ligge hos Staten og ikke kommunene.

– Skal man gå for andre løsnigner må det utredes, det er en helt annen sak, sier hun.

– Det er ei stor bestilling til Stortinget å forbedre nødnettet over hele landet, sier Jacobsen.

– I Øksnes har de gjort et likelydende vedtak. Hvis vi da sier vi vil ta dette opp i regionrådet, har vi ei anledning, sier Tove Mette Bjørkmo.

Rådmann Randi Gregersen viser til at det blir et sterkere signal om samtlige kommuner sender et slikt signal.

Kostnader ute av kontroll

Formannskapet vedtok innstillingen enstemmig. Den lyder slik:

Sortland kommune mener at dagens investeringsmodell for Nødnett hverken er forsvarlig eller korrekt. Kostnadene for kommunene er betydelige og kostnadene er ute av kommunens kontroll.

Sortland kommune mener at Nødnettet er en nasjonal og statlig beredskapsoppgave og bør finansieres av staten ved at sektordepartementene betaler årlig for egen sektors bruk av Nødnett.

Oppsigelse av tjenesteavtale og avtale om levering og bruk av utstyr til kommunikasjonssentraler i Nødnett med DSB bør vurderes. 4.Sortland kommune ber om at vertskommunen for 110 sentralen, Bodø kommune v/ordfører, bringer saken inn til politisk behandling for statlige myndigheter.

Sortland kommune ber om at saken bringes inn til regionrådet.