Vil bygge ny bydel på Strand med hundre boliger

Planer om 100 nye boliger, småbåthavn og fritidsområder nord for fergekaia på Strand synes flere i formannskapet er spennende.

Oddmund Enoksen (SV) mottok korreks i møtet, for å ha kommet med uttalelser om en saksbehandler som ikke var til stede, men stiller seg positiv til ei konsekvensutredning for planene på Strand.   Foto: Tone M. Sørensen

Sortland

Sakene som var oppe i formannskapet gjelder oppstart av regulering. Reguleringsplanen skal tilrettelegge arealer for bygging av omlag 100 boliger med tilhørende teknisk infrastruktur, småbåthavn og friområder.

 Planen skal også legge til rette for ny adkomst fra rv.85 for motorisert ferdsel, herunder biltrafikk, renovasjon, brøyting og nødetater. Planprosessen må definere trafikksikker kryssing av rv.85 for myke trafikanter. Motivasjonen for reguleringen ligger blant annet i utfordringer tilknyttet alternative arealer avsatt til boligformål på Strand, ifølge saksutredninga.

Ann Rita Mårstad ble erklært inhabil under behandlingen av saka. De som står for prosjektet er KG Torggata AS ved Finn Pedersen og Einar Mårstad, og det totale arealet som er omsøkt er på om lag hundre dekar.

– Var tenkt urørt

– Området nord for fergekaia var tenkt liggende urørt. Det er reindriftsnærings som har levert klage, sier Oddmund Enoksen (SV) som retter kritikk og mener at det fra Strand til Sigerfjord opprinnelig ikke har vært noen beiterett, men at reindriftsnæringa selv har uttalt at de ikke har beite på nedsiden av veien. Han var dermed åpen for å gi planene en sjanse.

Enoksen leverte også en noe ufin personkarakteristikk i løpet av møtet, da han omtalte personen som har gitt reindriftsnæringas innspill til kommunen.

Karl-Erling Nordlund (Sp) er positiv, og mener det er riktig signal fra formannskapet må be om mer informasjon gjennom ei konsekvensutredning.

– Jeg vil ikke si nei før vi vet hva dette er for noe. Nå er det skissert fire etasjer, vi har jo tidligere vært opptatt av at Sortland ikke skal være en vegg. Å si ja til ei konsekvensutredning, da får vi et bedre grunnlag for å vurdere hva som ligger i dette, sier han.

Skeptisk

– Dette er ei stor sak, med disse tiltakshaverne er det snakk om en ny bydel i Sortland. Hvis vi sammenlikner det med Kjempenhøy var det 93 boliger der, her er det snakk om 100. I skissa omfatter dette ei fylling som går langt utover den fergekaia som er der i dag. Og skal byggelinja trekkes 50 meter fra vei, er man en god bit nedenfor veien før man kan sette i gang. Dette er et svært prosjekt, sier Christoffer Ellingsen (Rødt) som var skeptisk.

– Jeg kan ikke se at vi vil gå for dette i overskuelig framtid, sa han og la til at Rødt ikke ønsker at man skal bygge igjen strandlinja, som et av flere argumenter for hvorfor partiet var imot planene.

– På Strand ligger allerede et felt som kan huse enda mer tomter enn dette prosjektet her, som ikke er startet utbygd. I tillegg er det ikke mangel på muligheter for å bygge boliger innenfor byplanen, sier Ellingsen.

Kinkig

Roar Wessel Olsen (H) sa seg enig i Enoksen sin beskrivelse av utfordringene som var på Strand, der det har vært innsigelser på stort sett alt og mye knyttet rundt reindriftsinteresser, men tok avstand fra å beskrive saksbehandlere med adjektiv.

– Det er kinkig på Strand fordi det er mange interesser man skal ta hensyn til. Samtidig er dette et spennende prosjekt, vi trenger å tenke nytt og stort og trenger noen som ønsker å satse. Skal vi vokse og møte fremtida trenger vi slike ideer, slår han fast og sier Høyre vil støtte forslaget til Sp.

Vil ikke skyte ned ideer

– For selv om jeg kan like ideer, er det ikke dermed sagt at det er det man ender opp på. Men å skyte ned ideer i startfasen, som Ellingsen legger opp til synes jeg er uheldig, sier han.

Fra Rødt ble det signalisert at om man ikke fikk utsettelse av saken, ville man stemme imot å si ja til konsekvensutredning.

– Jeg synes det ser ut som et spennende prosjekt med en del usikkerhetsmomenter, og synes vi skal ta den muligheten å få svar gjennom ei konsekvensutredning. Infrastruktur som avkjørsler, vann og avløp vil være problemstillinger som er der uansett. Det er spennende at noen tar tak og ønsker å utvikle mer, sier Tove Mette Bjørkmo (Ap).

Bjørkmo leverte også en korreks i på tampen, og oppfordret til skjerping.

– Vi trenger ikke omtale folk som ikke er her, og bruke adjektiver, sa hun, før formannskapet mot en stemme vedtok å si ja til konsekvensutredning av planene på Strand.