Slik vil FAU ved Holmstad skole bli hørt i skolestruktur-saken:

Vil beholde minst 1.-7. trinn, og aller helst ungdomstrinnet også

Skolestruren i Sortland er oppe til politisk behandling. Nå er saken ute på høring, og flere har nå begynt å komme med sine synspunkter.

Holmstad skole  Foto: Zuzana Kiripolska

Sortland

Rådmannens forslag til saka om skolestruktur som ble behandla i driftstyret i november, var at rapporten om strukturen som anbefaler å kun ha én skole på Sortland og én på Hinnøya, i tillegg til Sortland barneskole, skulle sendes på en ti ukers høring.

FAU ved Holmstad skole er en av de som har levert inn uttalelse i saka. Det ble avholdt informasjonsmøte om saka der 5. februar.

– Holmstad har engasjerte innbyggere, og er en av de største bygdene i Sortland kommune. Elevtallene er stabile de siste 10 år og framskrivningen viser samme stabilitet. FAU ved Holmstad skole er opptatt av at det i den videre utvikling av skolestrukturen, tenkes spesielt på barna i skolen. Omorganiseringsprosesser som dette påvirker både, barn, ansatte og foreldre, og vi er spesielt opptatt av barnas skolehverdag, men våre innspill handler i stor grad om å bidra til en skole til beste for både barna og de ansatte. Ansatte som trives og har det bra på jobb, gir også læringsglade barn, skriver FAU ved skolen.


Les hele uttalelsen her

FAU ved Holmstad skole


Sortland kommune

Pb 117

8401 Sortland                                                                                                      Lørdag 16. februar 2019            

                                                                                    

Høringsuttalelse 16/1600, skolestruktur i Sortland kommune

Vi viser til forslag til kommunedelplan for fremtidig skolestruktur i Sortland kommune 2019-2034, med høringsfrist 24.02.2019.


Det har vært avholdt informasjonsmøter angående plan for ny skolestruktur i Sortland kommune, og på Holmstad fant dette sted 05.02.2019.

Holmstad har engasjerte innbyggere, og er en av de største bygdene i Sortland kommune. Elevtallene er stabile de siste 10 år og framskrivningen viser samme stabilitet.

FAU ved Holmstad skole er opptatt av at det i den videre utvikling av skolestrukturen, tenkes spesielt på barna i skolen. Dette omtaler vi nærmere under «kvalitet i skolen.»

Omorganiseringsprosesser som dette påvirker både, barn, ansatte og foreldre, og vi er spesielt opptatt av barnas skolehverdag, men våre innspill handler i stor grad om å bidra til en skole til beste for både barna og de ansatte. Ansatte som trives og har det bra på jobb, gir også læringsglade barn.

Kvalitet i skolen er et begrep som brukes mye, og det betyr gjerne ulike ting for oss alle. Vi ønsker derfor å fremheve hva kvalitet i skolen betyr for FAU, Holmstad skole. Det er viktig å definere et klart innhold i kvalitetsbegrepet. For oss handler det om hva elevene i skolehverdagen, hver dag, kan oppleve av kvalitet i skolen.

Tilhørighet, trygghet og forutsigbarhet:

Nærhet til skolen og kort skolevei er viktig for både elever og foreldre, uansett hvor i verden skolen ligger, mener seniorforsker Karl Jan Solstad ved Nordlandsforskning. Nærhet gir økt grad av trygghet og tilhørighet.


I utredningen «Spredt eller samla» fra Nordlandsforskning kommer det frem at det ikke er noe som tyder på lavere faglig utbytte på mindre skoler, enkelte studier viser faktisk bedre faglige prestasjoner hos elever fra små skoler. Utredningen viser også at mindre (også fådelte) skoler greier å legge bedre til rette for sosial mestring og utvikling. De har ofte et godt klima for læring, mindre mobbing og vold og lettere for å ta i bruk ulike ressurser i nærmiljøet. Det er også en tendens til noe mer foreldreengasjement, særlig utover de faste utviklingssamtalene i mindre skoler.

Skoleskyss/busstransport:

Så har vi momenter i forbindelse med økt grad av skoleskyss, samt lengre skolevei for elevene. Ved en sentralisert skolestruktur vil færre elever ha mulighet til å gå/sykle til skolen. Dette er negativt med tanke på folkehelse og motorisk utvikling. Dette understøttes av en rapport Nordlandsforskning har utarbeidet for Helsedirektoratet.

I tillegg vil lengre skoleveg «ta» av barnas fritid. Dersom det er beregnet inntil 45 min. kjøring til og fra skolen for de minste elevene utgjør det 1,5 time for dag. Det er ganske mye for et barn som kanskje er våkent 4 timer utenom skolen på en hverdag. De større elevene kan ha opptil 1,25 time hver vei, altså inntil 2,5 time for dag. Hvor mange av oss voksne syns det er greit med så lang tid på transport hver dag? Hvor mye energi har man igjen når man kommer hjem da? Og når de kommer hjem er det leksearbeid og fritidsinteresser.

Kommunens transportutgifter vil øke og vi vil få flere tilfeller der barn kommer for seint til skolen pga. trafikale utfordringer. Vi har sett en økende tendens, særlig på vinterhalvåret, der vegvedlikehold (brøyting/strøing) ikke er på plass før skoleruten skal kjøres, noe som fører til at skysselever ikke rekker frem i tide.

Stabilitet:

Stabilitet er også et viktig moment for god læring, da dette gir trygghet og kontinuitet for elevene. Vi mener av den grunn det ikke bør bli for mange bytter av skole for elever i grunnskolen. Derfor mener vi en 1.-7. skole på Holmstad er et godt alternativ i stedet for en 1.-4. skole.


Fleksibilitet/ to ungdomsskoler i kommunen:

Vi mener det er klare fordeler og styrker med å ha to ungdomstrinn i kommunen. Spesielt muligheten det gir for elever å finne seg til rette innafor kommunen dersom, det av ulike årsaker har blitt vanskelig på den skolen de startet på. Vi ser det også som en fordel om disse skolene er av litt ulik størrelse da noen lettere finner seg til rette i små grupper, og andre i store.


Livskraft i bygdene og lys i husan:

En forutsetning for at folk skal bosette seg, og få barn er god infrastruktur, herunder også skole. Dette sammen med andre faktorer kan bidra til høyere fødselsrater. Sortland kommune bør kunne tilby et mangfold av mulige bosteder ikke bare i sentrum, for å favne vidt.


Andre viktige kriterier som gir kvalitet i skolen:

I forhold til skolebygg er Holmstad skole relativt nylig renover og har moderne inneklimaanlegg, strømstyringsanlegg og brannsikring. Ut fra rapporten til administrasjon om skolestruktur kan det beregnes å bruke 4,5 millioner for å gjøre ytterligere oppgraderinger som gjør at bygget står seg i 20-30 år til, altså langt utover planperioden. Det er ikke store beløpet per år.


Oppsummering og anbefaling fra FAU Holmstad skole er at:

Alle disse faktorene mener vi teller for at Holmstad skole skal opprettholdes, med minimum 1-7. trinn. Vi mener også en så stor kommune som Sortland bør ha to ungdomstrinn.


Med vennlig hilsen FAU ved Holmstad skole

Sign. Tonje Angel


Vedlegg:

http://m.nordlandsforskning.no/getfile.php/1311215-1464332942/Dokumenter/Rapporter/2016/NF%203_2016_84s%20%283%29.pdf

https://www.utdanningsnytt.no/magasin/2015/det-blir-farre-sma-og-flere-store-skoler/


De går videre inn på begrepet «Kvalitet i skolen» og hva dette betyr for dem.

De spesifikke punktene kan du se i faktaboksen under. Vi vil gå inn på dem i litt bredere termer.


Dette mener FAU ved Holmstad skole er viktig

Kvalitet i skolen er et begrep som brukes mye, og det betyr gjerne ulike ting for oss alle. Vi ønsker derfor å fremheve hva kvalitet i skolen betyr for FAU, Holmstad skole. Det er viktig å definere et klart innhold i kvalitetsbegrepet. For oss handler det om hva elevene i skolehverdagen, hver dag, kan oppleve av kvalitet i skolen.

Tilhørighet, trygghet og forutsigbarhet:

Nærhet til skolen og kort skolevei er viktig for både elever og foreldre, uansett hvor i verden skolen ligger, mener seniorforsker Karl Jan Solstad ved Nordlandsforskning. Nærhet gir økt grad av trygghet og tilhørighet.


I utredningen «Spredt eller samla» fra Nordlandsforskning kommer det frem at det ikke er noe som tyder på lavere faglig utbytte på mindre skoler, enkelte studier viser faktisk bedre faglige prestasjoner hos elever fra små skoler. Utredningen viser også at mindre (også fådelte) skoler greier å legge bedre til rette for sosial mestring og utvikling. De har ofte et godt klima for læring, mindre mobbing og vold og lettere for å ta i bruk ulike ressurser i nærmiljøet. Det er også en tendens til noe mer foreldreengasjement, særlig utover de faste utviklingssamtalene i mindre skoler.

Skoleskyss/busstransport:

Så har vi momenter i forbindelse med økt grad av skoleskyss, samt lengre skolevei for elevene. Ved en sentralisert skolestruktur vil færre elever ha mulighet til å gå/sykle til skolen. Dette er negativt med tanke på folkehelse og motorisk utvikling. Dette understøttes av en rapport Nordlandsforskning har utarbeidet for Helsedirektoratet.

I tillegg vil lengre skoleveg «ta» av barnas fritid. Dersom det er beregnet inntil 45 min. kjøring til og fra skolen for de minste elevene utgjør det 1,5 time for dag. Det er ganske mye for et barn som kanskje er våkent 4 timer utenom skolen på en hverdag. De større elevene kan ha opptil 1,25 time hver vei, altså inntil 2,5 time for dag. Hvor mange av oss voksne syns det er greit med så lang tid på transport hver dag? Hvor mye energi har man igjen når man kommer hjem da? Og når de kommer hjem er det leksearbeid og fritidsinteresser.

Kommunens transportutgifter vil øke og vi vil få flere tilfeller der barn kommer for seint til skolen pga. trafikale utfordringer. Vi har sett en økende tendens, særlig på vinterhalvåret, der vegvedlikehold (brøyting/strøing) ikke er på plass før skoleruten skal kjøres, noe som fører til at skysselever ikke rekker frem i tide.

Stabilitet:

Stabilitet er også et viktig moment for god læring, da dette gir trygghet og kontinuitet for elevene. Vi mener av den grunn det ikke bør bli for mange bytter av skole for elever i grunnskolen. Derfor mener vi en 1.-7. skole på Holmstad er et godt alternativ i stedet for en 1.-4. skole.


Fleksibilitet/ to ungdomsskoler i kommunen:

Vi mener det er klare fordeler og styrker med å ha to ungdomstrinn i kommunen. Spesielt muligheten det gir for elever å finne seg til rette innafor kommunen dersom, det av ulike årsaker har blitt vanskelig på den skolen de startet på. Vi ser det også som en fordel om disse skolene er av litt ulik størrelse da noen lettere finner seg til rette i små grupper, og andre i store.


Livskraft i bygdene og lys i husan:

En forutsetning for at folk skal bosette seg, og få barn er god infrastruktur, herunder også skole. Dette sammen med andre faktorer kan bidra til høyere fødselsrater. Sortland kommune bør kunne tilby et mangfold av mulige bosteder ikke bare i sentrum, for å favne vidt.


Andre viktige kriterier som gir kvalitet i skolen:

I forhold til skolebygg er Holmstad skole relativt nylig renover og har moderne inneklimaanlegg, strømstyringsanlegg og brannsikring. Ut fra rapporten til administrasjon om skolestruktur kan det beregnes å bruke 4,5 millioner for å gjøre ytterligere oppgraderinger som gjør at bygget står seg i 20-30 år til, altså langt utover planperioden. Det er ikke store beløpet per år.


Holmstad skoles FAU mener nærhet til skolen er viktig. Og på bakgrunn av dette, mener de at Holmstad skole skal opprettholdes med minst et 1.-7. trinn. De peker på at det i utredningen «Spredt eller samla» fra Nordlandsforskning kommer frem at det ikke er noe som tyder på lavere faglig utbytte på mindre skoler.

– enkelte studier viser faktisk bedre faglige prestasjoner hos elever fra små skoler. Utredningen viser også at mindre (også fådelte) skoler greier å legge bedre til rette for sosial mestring og utvikling. De har ofte et godt klima for læring, mindre mobbing og vold og lettere for å ta i bruk ulike ressurser i nærmiljøet. Det er også en tendens til noe mer foreldreengasjement, særlig utover de faste utviklingssamtalene i mindre skoler, skrives det.

Lang skolevei

FAU ved Holmstad skole peker også på bakdelene med lengre skolevei.

– Ved en sentralisert skolestruktur vil færre elever ha mulighet til å gå/sykle til skolen. Dette er negativt med tanke på folkehelse og motorisk utvikling.

I tillegg peker det på at lengre skolevei vil ta av barnas fritid.

– Dersom det er beregnet inntil 45 min. kjøring til og fra skolen for de minste elevene utgjør det 1,5 time for dag. Det er ganske mye for et barn som kanskje er våkent 4 timer utenom skolen på en hverdag. De større elevene kan ha opptil 1,25 time hver vei, altså inntil 2,5 time for dag. Hvor mange av oss voksne syns det er greit med så lang tid på transport hver dag? Hvor mye energi har man igjen når man kommer hjem da? Og når de kommer hjem er det leksearbeid og fritidsinteresser, spør de.

De peker også på økte transportutgifter for kommunen.

Stabilitet

FAU ved skolen peker også på stabilitet som et argument.

– Stabilitet er også et viktig moment for god læring, da dette gir trygghet og kontinuitet for elevene. Vi mener av den grunn det ikke bør bli for mange bytter av skole for elever i grunnskolen. Derfor mener vi en 1.-7. skole på Holmstad er et godt alternativ i stedet for en 1.-4. skole.

Videre viser de til at det med to ungdomtrinn i kommunen blir en større fleksibilitet. De viser da til muligheten for enkeltelever å bytte skole om de møter problemer i skolen de går på.

«Livskraft i bygdene»

Et annet argument FAU drar frem, er viktigheten av skolen for bygda Holmstad:

– En forutsetning for at folk skal bosette seg, og få barn er god infrastruktur, herunder også skole. Dette sammen med andre faktorer kan bidra til høyere fødselsrater. Sortland kommune bør kunne tilby et mangfold av mulige bosteder ikke bare i sentrum, for å favne vidt.

Videre viser foreldreutvalget til at skolen er relativt nylig renovert og har et moderne inneklimaanlegg, strømforsyning og brannsikring.

– Ut fra rapporten til administrasjon om skolestruktur kan det beregnes å bruke 4,5 millioner for å gjøre ytterligere oppgraderinger som gjør at bygget står seg i 20-30 år til, altså langt utover planperioden. Det er ikke store beløpet per år.

På bakgrunn av dette anbefaler FAU ved Holmstad skole at det ved skolen i verste fall opprettholdes et 1.-7. trinn, men påpeker også at de mener der viktig med to ungdomstrinn i en så stor kommune som Sortland.