Grågåsa på agendaen igjen - før troppene kommer

Kommunene i Vesterålen inviterer til informasjonsmøte om grågås i regionen, der blant annet lokale problemstillinger skal tas opp. Både grunneiere og jaktinteresserte i Sortland, Bø og Andøy oppfordres til å møte.

Grågås i Valan på Andøya. Nå blir det møteserie, der blant annet jakt som lokalt virkemiddel skal diskuteres.  Foto: Arkivfoto

Sortland

Kommunene i Vesterålen har utarbeidet forvaltningsplan for gjess, som også omfatter grågås.

Bakgrunnen for planen er konflikt mellom landbruksdrift og beiteskader forårsaket av gås.

Kommuner kan bestemme selv

Grågås har en annen forvaltningsstatus enn de arktiske artene, og mange av tiltakene kan kommunene selv bestemme.

Grågås opptrer generelt i mindre flokker enn kortnebbgås og hvitkinngås, men til gjengjeld er de gjerne i et område hele vekstsesongen, og kan gjøre stor skade på dyrka mark i form av beiting, nedtråkket grasmark og gras tilgriset med avføring.

I Vesterålen inviteres det til en møteserie på tre møter, der fokus blir på utfordringene med grågås, og hvordan de kan løses.

Tirsdag 12. mars ablir det møte i Bø i kommunestyresalen, onsdag 13. mars  på Sortland videregående skole avdeling Kleiva, og samme dag er det møte på Dverberg i Havnehuset. Møtet er gratis, og man håper både grunneiere og jegere vil delta.

Jakt som virkemiddel

Innledere vil være gåseforsker Ingunn Tombre, NINA Tromsø, Ove Martin Gundersen fra Norges Bondelag, Johnny Bakken, lokal ornitolog Eirik Jensen, gårdbruker i Sortland

Tombre og Gundersen vil belyse hovedutfordringene, vise til studier der jakt har vært brukt som virkemiddel og hva suksessfaktorene er her, nevne hvilke andre skadeforebyggende tiltak som eksisterer for grågjess.

Ifølge utlysningen  legges det opp til en åpen diskusjon der de lokale utfordringene identifiseres og hvilke muligheter som kan være aktuelt lokalt. Ove Martin Gundersen vil også presentere sitt prosjekt og vise til hva han kan bidra til lokalt i prosessene fremover.

Ønsker jegere og grunneiere på møtene

Johnny Bakken har bistått kommunene med kartlegging av grågåshele regionen. Han vil presentere resultatene fra registreringsarbeidet og har også tanker om veien videre.

Eirik Jensen vil belyse utfordringene som grågåsa gir de som driverde mest belasta jordbruksarealene i regionen. I den sammenhengen vil også de to artene som trekker til Svalbard, ogsom er avhengig av gode beiteforhold i Vesterålen på vårtrekket, bli trukket inn.

– For å få til gode løsninger er en avhengig av bidrag fra flere aktører. Jaktretten tilhører grunneierne. Grunneierne er på de fleste gårder organisert i grunneierlag. Grunneierlagene er derfor en viktig målgruppe for møtet. Skal en få til jakt, er en avhengig av gode jegere. Vi ønsker derfor jaktinteresserte velkommen, og selvsagt også berørte gårdbrukere, skrives det i invitasjonen.