Regionrådet splittes opp

Vesterålen Regionråd skal endre seg kraftig, og i løpet av de neste månedene tas alle beslutninger.

Reiselivssjef Astrid Berthinussen kan bli daglig leder i et interkommunalt aksjeselskap.  Foto: Knut Ivar Aarstein

Sortland

Kultursamarbeidet i Vesterålen opphører slik det er organisert i dag, RKK bør bli et kommunalt oppgavefellesskap, Vist Vesterålen bør bli et interkommunalt aksjeselskap, MUSAM overføres til Bø kommune og Friluftsrådet foreslås overført til Sortland kommune.

Dette er hovedtrekkene i et omfattende forslag, som ble drøftet med de ansatte tidligere denne måneden.

Kort tid

29. mars skal styret i regionrådet ta stilling til forslagene.

Bakgrunnen er en ny kommunelov, som trer i kraft 1. januar neste år. Den nye kommuneloven slår fast at interkommunalt politisk råd, den nye betegnelse på regionrådene, ikke kan ikke produsere tjenester for innbyggerne eller kommunene i regionen. Dersom kommunene ønsker å samarbeide om yte tjenester, må de benytte en annen modell.

Regionrådet har konkludert med at det produseres tjenester og at modellen derfor må endres. Det slås også fast at dagens driftsmodell ikke er forsvarlig for å sikre framtidig drift. Derfor vil Regionrådet vurdere en organisatorisk endring, skrives det etter et drøftingsmøte med de ansatte.

Regionrådsleder Siv Dagny Aasvik og sekretariatsleder Bianca Maria Johnsen fikk tidligere i år fullmakt til å innlede drøftinger med tillitsvalgte og ansatte «herunder å inngå nødvendige avtaler som organisasjonsendringene medfører.»

Rådmannsutvalget skal gi sine vurderinger. Til sist skal styret si sitt.

Dette er forslagene:

  • RKK – Vesterålen Lødingen Regionalt kompetansekontor - forslås virksomhetsoverdratt til et nytt kommunalt oppgavefellesskap. De ansatte, inkludert fagkonsulent Karianne Bråthen, som nå er ordfører i Øksnes, fortsetter i oppgavefellesskapet.
  • Visit Vesterålen bør omdannes til et nytt interkommunalt aksjeselskap med Astrid Berthinussen som ny daglig leder.
  • Musam – Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen – foreslås overført til Bø kommune som vertskommune.
  • Friluftsrådet foreslås overført til Sortland kommune.
  • Kultursamarbeidet opphører i sin nåværende form 31. august i år. Kommunene vil i fellesskap utrede form og innhold for det videre samarbeidet for å styrke kulturtilbudet i Vesterålen.

De ansatte har fått beskjed om at de skriftlig må gi beskjed om de motsetter seg virksomhetsoverdragelse.

– Dersom reservasjonsretten gjøres gjeldende vil arbeidsforholdet opphøre på overdragelsestidspunktet, skrives det i et referat fra et allmøte.

De ansatte har også fått beskjed om at muligheten for fortrinnsrett til stilling, som gjelder for alle som har vært ansatt minst 12 måneder de to siste år før overdragelse, vil være begrenset fordi regionrådet er planlagt å være et interkommunalt politisk råd.

VOL har forsøkt å innhente kommentarer fra de ansatte, men tillitsvalgt Camilla D. Carlsen avslår å kommentere saken og henviser til Siv Dagny Aasvik.

Vil få konsekvenser

Hun medgir at forslaget får konsekvenser om det blir vedtatt.

– Blir noen – så vidt du vet – overtallige?

– Noen funksjoner vil bortfalle grunnet endret funksjon for regionrådet.

Bladet Vesterålen skrev tidligere i dag at Vibeke Suhr har sagt opp sin stilling i Kultursamarbeidet for Vesterålen. Denne stillingen vil ikke bli utlyst før ny organisering av Vesterålen Regionråd er på plass.

– Vi lyser ikke ut noen stillinger før prosessen er avsluttet.  Vesterålen regionråd vil være et rent politisk samarbeidsråd fremover og skal ikke drive med tjenesteproduksjon fremover i henhold til ny kommunelov, sier Aasvik.

Hun opplyser til VOL at styret skal innstille i saken 29. mars. 12. april skal representantskapet, alle de seks eierkommunene, ta endelig stilling til forslaget før det endelig vedtas av de ulike kommunestyrene.