Totalkostnaden er på ti millioner kroner

Rådmannen anbefaler at det opprettes midlertidige legekontor i rådhus II, for å avhjelpe på plasskrisen. Saken kommer til behandling i formannskapsmøte torsdag 9. mai.

Sortland kommunale legekontor. Det haster med å få få en løsning på plassmangelen til fastlegene i Sortland.   Foto: Arkivfoto

Sortland

Tidligere har formannskapet i Sortland vedtatt at arbeidet med etablering av legekontor i Kystnæringssenteret avsluttes.

Akutt situasjon

Man har nå utredet etablering av et midlertidig legekontor i sørfløya til Rådhus II for å avhjelpe på den akutte situasjonen for fastlegene i Sortland kommune.

Det er også tidligere vedtatt at det midlertidige legekontoret skal erstattes av et nytt legekontor i det fremtidige Helsehuset og utredning av dette skal igangsettes i 2019. Formannskapet har vedtatt at etaten oppvekst som holder til i sørfløya på rådhus II skal overflyttes til kontorlokaler i Kystnæringssenterets 3. etasje.

Det er beregnet at denne flyttingen, og de nødvendige tilpasninger som må gjøres vil koste om lag 500.000 kroner. Arbeidet kan imidlertid starte omgående, og man skisserer en flytting innen august i år.

Syv millioner kroner

Behovet for mer legekontor har ikke endret seg, og i sakspapirene til formannskapet presiseres det at det er viktig å finne en rask løsning.

Utredningen av hva som skal til for å legge til rette for legekontor i 1. etasje på rådhuset, er kalkulert til 5.500.000 kroner. I tillegg til dette er det et behov for å etablere adkomst for ambulanse, og parkeringsarealer.

Et samlet investeringsbehov for å etablere de midlertidige legekontorene beløper seg til syv millioner kroner. Arealet er på 350 kvadratmeter og det er mindre enn behovet, men mulig å bruke som midlertidige lokaler, ifølge sakspapirene.

Alternative lokaler i sentrum

Man har også sett på muligheten for eksterne lokaler i Sortland sentrum, og har lokalisert to aktuelle alternativer, i første etasje i Rådhusgata 21 og 23. Tilbydende selskaper er Sigurd Pedersen Eiendom og MP Steiro Eiendom AS i samarbeid.

Alternativet vil ha en årlig kostnadsramme på 5.500 kroner per kvadratmeter ved leieavtale på fem år og 3.500 kroner per kvadratmeter ved en leieavtale på ti år.

Ved å ta i bruk dette alternativet vil Sortland kommune betale leie for 600 kvadratmeter, altså nesten dobbelt så stort som arealene i rådhuset. Ifølge sakspapirene er dette tilstrekkelig og gir gode løsninger som kan bli varige ut over en periode på fem år. Tiltaket har ikke preg av midlertidighet.

Over fem år gir det en samlet kostnad på 16,5 millioner, mens det over ti år vil utgjøre 21 millioner kroner.

Tap av leieinntekter

De økonomiske vurderingene rådmannen har gjort viser at i tillegg til de syv millionene for investering i rådhuset, kommer et tap av utleieinntekter for 350 kvadratmeter i Kystværingssenteret i fem år. Det beløper seg til tre millioner kroner, slik at den samlete kostnaden vil bli på ti millioner kroner over en femårsperiode, eller to millioner per år.

Til sammenlikning vil alternativet med leie lokaler i sentrum gi en årlig kostnad på 3,3 millioner kroner.

Fagetaten har slått fast at midlertidig løsning i rådhuset er akseptabel, men at denne helt klart er midlertidig. Kvaliteten er lavere og alle lyskrav kan ikke tilfredsstilles. Aksept av løsningen er basert på at utredning av helsehus starter i 2019, og skal følges opp til man ser for seg innflytting i 2024.