Bygging av nytt hotell ved Kulturfabrikken:

Oppføring av hotellet vil gi store følgekostnader for Sortland kommune

Hotellbygging ved Kulturfabrikken fører til at en større oppgradering av vann- og avløpsanlegg må foretas i området. En pumpe- stasjon som skal betjene området vil koste to millioner kroner.

Slik ser fasaden på hotellet ut.Hotellbyggingen i sentrum fører til følgekostnader for kommunen, som må oppgradere vann- og avløpsnettet.   Foto: Nordic Eiendom

Sortland

Utbyggingsavtale for hotell er på dagsordenen når formannskapet har møte torsdag 9. mai.

Avtalen behandler i hovedsak tre forhold: ny pumpestasjon med tilhørende betongkummer og ledninger, framføring av sprinklervann til hotellet og oppgradering av eksisterende ledningsnett i Havnegata, Vesterålsgata og Selnes renseanlegg.

Hotelltomta er ifølge sakspapirene regulert inn i plan for Kulturfabrikken Sortland og Blåbyen hotell, som ble vedtatt allerede i 2009. Trafikk- og uteområdene er også regulert inn i plan for Kulturfabrikken.


Skal bygges ved Kulturfabrikken:

Nyhotellet søker dispensasjon fra blåbyfargen «Sildvik blå». Vi heller ha aluminiumsplater

Hotellbygget vil framstå som svært dominent og bastant om det får en mettet hovedfarge i henhold til blåbypaletten, skriver arkitektkontoret Hamperokken. I en søknad til Sortland kommune ber arkitektene nå om flere dispensasjoner.

 

Tvinger fram behov for utbedringer

Hotelltomta ble langt på vei gjort byggeklar allerede i 2011, med unntak av ny pumpestasjon. Deler av det eksisterende vann- og avløpsanlegget er ikke vedlikeholdt med nødvendige oppgraderinger fra Sortland kommunes side.

Etablering av hotell tvinger fram et behov for å foreta nødvendige utbedringer i området som helhet, slår sakspapirene fast.

Hotellet må også ha et sprinkelanlegg, og det er behov for mer vann enn det kommunen kan levere. Kommunens vann- og avløpsnorm angir at kommunen er forpliktet til å levere forbruksvann og slokkevann til kommunalt brannvesen. Dersom bygget skal sprinkles må dette bekostes av utbygger selv.

Løsning for sprinklervann, for eksempel sjøvann eller tank må også eies og driftes av utbygger etter bygging.


Satser på byggestart i september

Om alt går etter planen, er det første spadetaket for et nytt hotell på Sortland bare et knapt halvår unna.

 

Utbygger må betale en andel

Hotellet nødvendiggjør etablering av planlagt pumpestasjon i Havnegata og oppgraderings- og opprydningsarbeider i tilknytning til denne. Dette er kostnader kommunen selv må ta, men utbygger skal betale en andel av pumpestasjonen.

Beregninger som er gjort legger en andel på 12 prosent på utbygger, noe som utgjør 240.000 kroner. Totalt er kostnaden for pumpestasjonen to millioner kroner.

Oppføring av hotellet vil medføre store følgekostnader for Sortland kommune, fordi det er behov for en generell oppgradering av vann- og avløpsnettet i områder, ifølge sakspapirene.

Følgekostnadene gjelder oppgradering av ledningsnett med økt dimensjon fra Havnegata til Kystvakta, og videre fra Kystvakta til Vesterålsgata. Når pumpestasjonen er etablert vil hotellet levere avløp til Selnes renseanlegg og dette medfører også behov for en oppgradering.

Urimelig at utbygger må bekoste det hele

Årsaken til at kommunen sitter igjen med store kostnader er blant annet at reguleringsplanen er gammel og tar ikke høyde for den utviklingen og veksten som har vært i sentrum av Sortland de siste ti år.

Også behovet for oppgradering av det eksisterende ledningsnettet er kommunens ansvar, og hotellbygningen gjør at dette må tas tak i nå. Pumpestasjon betjener et stort eksisterende bebygd område, og derfor er det urimelig at hotellet skal bekoste det hele selv, slår saksutredningen fast.

Går urenset ut i Sortlandssundet

Det er i utredningen vurdert en midlertidig løsning fram til anleggene er etablert.

 I dag går avløpet urenset ut i Sortlandssundet og dette løses ikke før pumpestasjon og oppgradering av ledningsnettet er på plass. Arealmessig vil hotellet utgjøre en ti prosents økning på dette utslippet i sundet.

VVA-arbeider i Havnegata ligger i budsjettet for 2021 og 2022, mens hotellutbygger planlegger byggestart i år. Dermed er det sannsynlig at hotellet er ferdigstilt før ny pumpestasjon etter planen er på plass.

Dette kan løses ved en omprioritering av budsjettet eller at dagens løsning benyttes høyst to år fram til ny pumpestasjon er på plass, og det er dette man anbefaler i saksutredningen.