Ble frikjent for å kalle NAV-ansatt «teit kjerring», men dømt for dokumentforfalsking

En mann er i Vesterålen tingrett dømt for å forfalsket dokumenter.
Sortland

Bakgrunnen for hendelsen var at mannen, i fjor vår, hisset seg opp inne på NAVs publikumsmottak på Sortland. Han slo hånden i et bord, ropte og kalte en ansatt "teit kjerring", og kastet/slo papirer og en bok mot vedkommende.


Du skal ikke kalle en NAV-ansatt for «teit kjerring»

Hvis du i tillegg slår neven i bordet og kaster trykksaker, havner du Vesterålen tingrett tiltalt for forstyrrelse av alminnelig fred og orden.

 

Flere ansatte kom til som følge av støyen. En måned tidligere, forfalsket samme mann en rekvisisjon fra NAV, der han endret summen fra 160 til 1.160 kroner og brukte den forfalskede rekvisisjonen til å kjøpe diverse dagligvarer fra en matbutikk.

For lite penger

Tiltalte har i retten erkjent at han oppsøkte NAV-kontoret på Sortland, og at flere ansatte hadde kritiserts hans pengebruk. Dette gjorde ham irritert og bidro til at han følte seg tråkket på.  Mannen skal umiddelbart ha angret handlingen etter at han brukte ukvemsord og kastet en bok på en av de ansatte.

Mannen forklarte til retten at han hadde vært frustrert den dagen handlingene skjedde. Pengene han hadde fått fra NAV, var ikke tilstrekkelig til å dekke livsopphold og nødvendig medisinkjøp.

Innenfor ytringsfriheten

I rettens vurdering heter det at bruken av begrepet «teit kjerring» må vurderes opp mot den alminnelige rett til ytring, og at dette også gjelder når ytringen er direkte rettet mot en person. Med tanke på at ytringen var rettet mot tiltaltes pengebruk, mener retten at det er innenfor tiltaltes ytringsfrihet og gi verbalt uttrykk om hva han mente om personen som kritiserte.

«Det forhold at han i den sammenheng hadde hevet stemmen vurderes ikke som en utilbørlig forstyrrelse av den alminnelige fred og orden. At han slengte  bok og traff  personen i armen, vurderes som en kroppskrenkelse og kan etter rettens syn være et brudd på straffeloven 271. Forholdet vurderes å ligge utenfor det vern som straffeloven 181 er ment å dekke. Straffeloven 181 er ment å verne om den offentlige interesse», står det blant annet å lese i dommen.

Forfalsket med hensikt

Når det gjelder forholdet som omhandler dokumentforfalskning, legger retten til grunn at tiltalte med forsett har forfalsket et dokument i den hensikt å bruke det som et ekte dokument.

Retten påpekte at straffen for dokumentfalsk hvor forfalskningen består i endringen av et beløp av beskjeden størrelse, skal være en bot. Om boten ikke betales, skal det sones en subsidiær fengselsstraff. Det ble foreslått at boten ble satt til 4.000 kroner og subsidiært fengsel i ti dager.

Mannen ble frifunnet for å ha brukt ukvemsord og for å kaste en bok på en ansatt, men ble funnet skyldig i dokumentforfalskning. Vedkommende får en bot på 4.000 kroner, subsidiært fengsel i ti dager.