Statssekretær negativ til barnehus-etablering på Sortland

Statssekretær Thor Kleppen Sættem, skriver i et brev til sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo at han ikke tror et barnehus på Sortland er det som trengs akkurat nå for å sikre behovene og utfordringene knyttet til vern av barn og unge utsatt for vold og overgrep.

Thor Sættem  Foto: Olav Heggø

Sortland

I februar sendte Bjørkmo et brev til Justis- og beredskapsdepartementet hvor hun ba om et møte for å diskutere nettopp det å legge et såkalt barnehus til Sortland.

Les mer om barnehus på Statensbarnehus.no

I et brev datert 30. april skriver statssekretær Thor Kleppen Sættem at han har forståelse for at Bjørkmo ønsker et slikt hus til Sortland og Vesterålen og skriver at kortere reisevei for barna og kapasitetsutfordringer i barnehusene har vært argumenter for etableringen av nye barnehus.

– En oversikt  fra Politidirektoratet viser imidlertid at hovedutfordringen i 2018 ikke ligger i selve barnehusene, men er hovedsakelig knyttet tuk kapasitet og ressursmangel hos avhørere og avhørsledere i politidistriktene. Etablering av flere barnehus vil derfor ikke i særlig grad avhjelpe situasjonen med fristbrudd for gjennomføring av tilrettelagte avhør, skriver Kleppen Sættem.

Han viser videre til at reiseveien for enkelte i Norland kan være opp mot tre timer for å komme til et barnehus.

– Dette vil kunne utgjøre en tillegsbelastning, men er ike nødvendigvis negativt for barna. Barnehusene legger derfor til rette for å kompensere for mulige uheldige følger av lang reisevei, skriver statssekretæren.

Skal evalueres

Kleppen Sættem lukker imidlertid ikke døra helt.

– Jeg kan opplyse om at Politidirektoratet vil igangsette en større evaluering av barnehusene i 2019. Vurderinger av både kapasitet og kompetanse vil stå sentralt i denne evalueringen. Det er politiet som må vurdere om det er nødvendig med flere barnehus.

14 i Norge

Totalt sett er det 14 barnehus i Norge. Tre er underavdelinger av andre barnehus. I Nordland er det barnehus i Bodø og en underavdeling i Mosjøen.

– Samlet sett mener vi det er andre grep som i øyeblikket er viktigere for å styrke innsatsen for vold- og overgrepsutsatte barn og unge enn å øke antallet barnehus, avslutter statssekretæren.