Budsjettregulering i Sortland:

Barneskolen får ett brødmåltid i uken fra neste skoleår

Formannskapet vil prøve ut gratis skolemat for de yngste elevene i Sortland, men bare ett måltid i uka og det skal være enkelt.

Formannskapsmøte i Sortland 6. juni 2019.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

Det var Mona Sandvold fra Ap som fremmet forslaget om å innføre ett måltid til alle elever ved barneskolene i Sortland som et prøveprosjekt fra høsten av. Det ble foreslått at det skulle settes av 350.000 kroner fra kommunens disposisjonsfond, og at denne prøveordningen skal evalueres etter endt skoleår.

Det ble understreket at denne ordningen skulle være enkel, med brød og pålegg eller havregrøt til barna. Høyres Johnny Karlsen var en av de som stilte spørsmål ved hva som skulle være målet med denne prøveordningen, og hvordan ett måltid i uka skulle kunne evalueres.

Mona Sandvold, formannskapsrepresentant for Sortland Arbeiderparti.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

 

Oppvekstsjef Erik Strand uttalte at skolemat er nevn i utredningen av skolestruktur.

– Denne har mest fokus på det sosiale ved å ha et felles måltid på skolen. Det er mye forskning på dette punktet, men mindre forskning på hva dette har å si for læringsresultat. Derfor antar man at det har en effekt.

Høyres formannskapsrepresentanter gjorde det klart at de ikke kom til å støtte forslaget. Heller ikke Fremskrittspartiet støttet forslaget, og det ble dermed vedtatt med fem mot fire stemmer.

Penger til IT-utstyr

Sandvold (Ap) kom også med et tilleggsforslag om at det skulle settes av 600.000 kroner fra kommunens disposisjonsfond som skulle brukes til IT-utstyr ved 8.-klassene ved skolene i Sortland.

Dette tilleggsforslaget, med at rammen for oppvekst økes med 600.000 kroner fra kommunens disposisjonsfond, til IT-utstyr for 8. klassene, ble enstemmig vedtatt.

Flytter ikke tilskudd

Rødt sin representant i formannskapet, Christoffer Ellingsen, kom med flere tilleggsforslag til budsjettregulering nummer to. Han ønsket at bevilgningen på 300.000 til Arctic Race of Norway skulle flyttes fra driftsbudsjettet til næringsfondet.

Christoffer Ellingsen fra Rødt i Sortland  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

 

Det ble blant annet påpekt fra ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) at det allerede var vedtatt av driftsutvalget at disse pengene skulle bevilges over driftsbudsjettet, og at formannskapet ikke kan bevilge penger over næringsfondet.

Dette tilleggsforslaget ble nedstemt mot en stemme fra Ellingsen (R).

Tilskudd til rus og psykiatri

Ellingsen kom også med et tilleggsforslag på bakgrunn av at ansattposten i budsjettet for 2019 ble redusert med 4,7 millioner kroner. Deretter ble kommunen tilført 2,5 millioner kroner ekstra fra Regjeringen i 2019. Ellingsen påpekte at denne reduksjonen gjorde det utfordrende for spesialundervisningen i kommunen, og foreslo at for å øke lærertettheten i grunnskolen og for å sikre spesialundervisningen, skulle det tilføres 700.000 kroner til oppvekst fra disposisjonsfondet.

Oppvekstsjef Erik Strand bekreftet at den økonomiske reduksjonen utfordret spesialundervisningen i kommunen.

Ellingsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Et annet tilleggsforslag fra Ellingsen som ble enstemmig vedtatt av formannskapet, var at det skulle bevilges 200.000 kroner til helse og omsorg slik at det kunne tilføres økte ressurser til rus og psykiatri i kommunen.

Nedstemt

Rødts representant kom også med et tilleggsforslag om at det inntekten ved FDV ved Kjempenhøy skulle reduseres med 100.000 kroner. Atter en gang ble det påpekt ordfører Bjørkmo (Ap) at det allerede var fattet vedtak i driftsutvalget angående FDV ved Kjempenhøy, og at Arbeiderpartiet dermed ikke kom til å støtte seg til forslaget.

Det gjorde ikke noen av de andre partirepresentantene i formannskapet heller, og forslaget ble nedstemt mot en stemme fra Ellingsen.

Enstemmig vedtatt

Rådmannen innstilling var å anbefale formannskapet også å vedta følgende endringsinnstilling til kommunestyret. Endringsinnstillingen var:

  • Bruk av lånemidler reduseres med 13,952 millioner kroner fra 112,946 millioner kroner, til 98,994 millioner kroner. Per 1. januar 2019, var ubrukte lånemidler på løpende lån 23,312 millioner kroner.

Ifølge sakspapirene til formannskapet, er bakgrunnen for dette:

Bruk av lånemidler totalt er antatt å gå ned fra 113 millioner kroner, til 99 millioner kroner, hvorav 6 millioner kroner er bruk av lån til videre utlån. Av de 93 millioner kronene som da skal brukes til egne investeringer kan 23 millioner finansieres av ubrukte lånemidler fra 2018, og vi sitter igjen med et revidert lånebehov til egne investeringer på 70 millioner kroner for 2019totalt

  • Finansiering av sanering av VA-anlegg ved Aspåsveien – Skytterveien – Vann. Kommunen forskutterer inndekking av utgiftene ved bruk av disposisjonsfond i 2019. Midlene tilbakeføres ved senere års økte gebyrinntekter og fremtidig overskudd.

Ifølge sakspapirene til formannskapet, er bakgrunnen for dette:

Lav investeringsaktivitet i 1. tertial har gjort at det så langt ikke har vært behov for å gjennomføre låneopptak til egne investeringer. Låneopptak til videre utlån på 6 millioner kroner er gjennomført.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Budsjettregulering nummer to skal opp til endelig vedtak i kommunestyret i Sortland 13. juni.