Viltforvaltningen i Sortland kommune:

Får 5.000 kroner årlig og timebetalt

Under kommunestyremøtet torsdag, orienterte Ann-Kristin Vinje, kommunalsjef for plan og utvikling i Sortland, om avtalen som Sortland kommune har inngått med jegere angående viltforvaltningen.

Ann-Kristin Vinje, kommunalsjef for plan og utvikling i Sortland kommune, orientere under torsdagens kommunestyremøte om avtalen som er inngått med jegere angående viltforvaltning.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

– Sortland kommune har ansvar for og forestår all viltforvaltning i kommunen. Det må det ikke være tvil om. Når det gjelder håndtering av fallvilt og ettersøk av skadet hjortevilt, herunder elg, ble det 6. november i 2018 inngått avtale med fire oppdragsjegere. Dette er jegere som alle har gjennomført godkjent utdanning. Krav til utdanning er nedfelt i avtalen. Oppdragstakerne er ikke ansatt i kommunen, sa Vinje.


Roar Wessel Olsen: - Forutsetter at kommune har et gjennomsiktig system

Sortland kommune mener at jegerne selv har ansvaret når det gjelder å rapportere inn eventuelle salgsinntekter av kjøtt som selges videre i forbindelse med elgpåkjørsler.


Innkalles ved behov

Videre uttalte hun at sammen med kommunens viltforvaltere, skal jegerne som har inngått avtale bistå kommunen med hensyn til fallviltoppgaver etter viltlovens paragraf 48.

– Som hovedregel er det kommunens viltforvalter som følger opp fallvilt. I praksis tar kommunens viltforvalter de fleste oppdragene med melding om påkjørt eller skadet dyr. Ettersøkspersonellet innkalles først når det er behov for ettersøkshund, eller når det er behov for ettersøkshund, eller når viltforvalter ikke har anledning eller tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre ettersøket på forsvarlig måte, sa hun.


Sortland kommune har betalt jegere i kjøtt i en årrekke, men aner ikke hvor mye

Sortland kommune aner ikke hvor mye kjøtt som er gitt til jegerne som i mange år har jaktet for Sortland kommune.


Frist på 14 dager

Vinje orienterte av kommunen betaler en årlig godtgjørelse på 5.000 kroner til den enkelte oppdragstaker.

– Videre betales timesats for medgått tid og bruk av hund, samt kjøregodtgjørelse når de er ute på oppdrag. Det er avtalt frist på 14 dager for å sende nødvendig grunnlag for utbetaling eller utrykning. Kommunen har tegnet kollektiv ulykkesforsikring for personellet, sa hun.

Avtalen som er inngått, regulerer blant annet krav til bruk av våpen, samt adgang til bruk av motorisert kjøretøy. Den regulerer også hånderting av vilt som har omkommet eller er avlivet.

– Håndteringen er situasjonsbetinget, og kan være alt fra å la viltet bli liggende, sende til destruksjon eller å beholde viltet som en del av godtgjørelse for arbeidet. Avtalen regulerer oppdragstakers ansvar for kontroll av kjøttkvalitet og korrekt innberetning av mottatt vederlag overfor skattemyndighetene og andre offentlige myndigheter, sa Vinje i sin orientering.


Sortland kommune mener de nå følger regelboka når de jakter påkjørt vilt

Gjennom en serie artikler for om lag ett år siden, satte Vol fokus på hvordan reglene tilsynelatende ble fulgt i ettersøk etter fallvilt i Sortland kommune. Vi har sett på hva som er skjedd i saken siden vi tok den opp.


Avtalen som er inngått med jegerne regulerer i tillegg lovpålagte registreringer av fallvilt.

– Avtalen gjelder for ett år og bygger på tilsvarende avtaler som er inngått i kommuner rundt om i landet. Det finnes ingen felles standard for slike avtaler. Sortland kommunes avtale er utarbeidet i nært samarbeid med vår kommuneadvokat, sa kommunalsjefen for plan og utvikling.

Avtalen

Roar Wessel Olsen (H) spurte hvorfor ikke avtalen lå ved i sakens dokumenter. Dette forklarte Vinje med at det var en praktisk årsak fordi at hun ikke ønsket at jegernes navn skulle være med.

– Avtalen vil bli ettersendt til kommunestyret, men jeg må først gå inn og redigere bort navnene på jegerne, sa hun.


Bjørn Roald Høve har utført viltettersøk for Sortland i 22 år:

– Reagerer kraftig på påstander om svart arbeid

Bjørn Roald Høve har drevet ettersøk av skadd vilt for Sortland kommune i 22 år. Han reagerer sterkt på påstandene om svart arbeid fra flere hold.   Jeger Tor Kåre Nilsen har i flere år jaktet fallvilt for Sortland kommune:

– Påkjørt vilt er ikke salgbar vare

Jeger Tor Kåre Nilsen mener at jobben han har gjort med viltettersøk for Sortland kommune har vært mer enn dugnad og frivillig arbeid enn jobb og avviser påstander fra flere hold om svart arbeid.