Budsjettregulering:

Gir penger til skolemåltid, IT-utstyr og tilskudd til økt lærertetthet

Under torsdagens kommunestyremøte i Sortland, ble blant annet gitt tilskudd til skolemåltid i barneskolen, IT-utstyr for 8. klassene og tilskudd til økt lærertetthet i kommunen, vedtatt.

Grete Hjelle (Ap) var en av kommunestyrerepresentantene som tok ordet og fremmet eget partis forslag om ett måltid i uken for barna i barneskolene i kommunen, og støtte til IT-utstyr for 8.-klassingene.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Sortland

I forrige ukes formannskap i Sortland, ble det fremmet av Sortland Arbeiderparti at 350.000 kroner skulle brukes til ett måltid i uken for alle på barneskolen i kommunen. Det samme partiet fremmet også forslag om at 600.000 kroner skulle brukes til IT-utstyr til 8. klassene i kommunen. Disse to forslagene ble vedtatt. Forslaget med måltid i skolen ble i kommunestyret vedtatt mot tolv stemmer fra opposisjonen, mens forslaget om tilskudd til IT-utstyr ble enstemmig vedtatt.


Budsjettregulering i Sortland:

Barneskolen får ett brødmåltid i uken fra neste skoleår

Formannskapet vil prøve ut gratis skolemat for de yngste elevene i Sortland, men bare ett måltid i uka og det skal være enkelt.

 

Rødt fremmet i formannskapet forslag om at det skulle brukes 700.000 kroner for å øke lærertettheten i skolen. Dette ble vedtatt, men i kommunestyret fremmet Marthe Hov Jacobsen (H) et alternativt forslag om at de ba rådmannen om å legge frem status på lærer- og pedagogtettheten i Sortland i løpet av august 2019. Rødt sitt forslag ble vedtatt mot tolv stemmer for det alternative forslaget fra opposisjonen.

I formannskapet fremmet også Rødt et forslag om å øke tilskuddet til rus- og psykiatri i kommunen med 200.000 kroner. Dette ble enstemmig vedtatt i formannskapet, og det ble det også i kommunestyret.  

Skal ikke tas med i beregningen

I torsdagens kommunestyremøte fremmet Arnfinn Paus (SV) at det skulle settes av ytterligere 100.000 kroner til Kulturfabrikken Sortland KF som skulle øremerkes tilskudd til grendehus i kommunen.

– Det er allerede budsjettert med 200.000 kroner til styring av grendehusene i kommunen, men vi mener at det er for lite og at man trenger dette tilskuddet for å styrke grendehusene, sa Paus.

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Videre fremmet Paus og SV et forslag om at barnetrygden ikke skal tas med i beregningen til sosialhjelpsøkere. Dette fordi at de finner det urimelig at dette skal ha en innflytelse når sosialhjelpssøkere søker støtte. Ifølge Paus ville dette ha en økonomisk innvirkning på budsjettet på 300.000 kroner. Dette forslaget ble vedtatt mot 12 stemmer fra opposisjonen.

Ønsket å kompensere den bortfalte bostøtten

I likhet med i formannskapet, fremmet Rødts Christoffer Ellingsen også i kommunestyret at kommunen skulle kompensere noe av den statlige bostøtten som falt bort, som går utover beboerne i sosialboligene ved Kjempenhøy.

– Tidligere fikk de 2.500 kroner mer i bostøtte gjennom husbanken. Jeg håper at vi kan få støtte for denne bevilgningen. Dette er det tilbudet kommunen har til de som har medfødt uførhet. De har ingen mulighet til å velge hvor de vil bo, sa Ellingsen.

Mona Sandvold (Ap) uttalte at partiet hadde forståelse for de forskjellene som var her, og at dette er beboere som ikke har de valgmulighetene som andre har. Hun sa videre at partiet ikke kunne støtte dette forslaget nå, men at de ønsket en gjennomgang av denne saken. Under voteringen ble Ellingsens forslag nedstemt mot tre stemmer, som alle var fra rødt.

Høyres Hov Jacobsen la frem et forslag om at det skulle overføres fem millioner kroner fra disposisjonsfondet til kommunens veifond. Dette forslaget begrunnet hun med at det er viktig å fylle på veifondet. Hov Jacobsens forslag fikk støtte fra samtlige partier, og ble dermed enstemmig vedtatt.

I tillegg til disse forslagene, ble også rådmannens forslag enstemmig vedtatt.


Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret godkjenner regnskap 2018.

2. Kommunestyret godkjenner årsberetning 2018.

3. Kommunestyret tar årsmelding 2018 til orientering.

4. Kommunestyret vedtar å avsette regnskapsmessig mindreforbruk for 2018 på 18,2 mill kroner til disposisjonsfond.

5. Gjeldende finansreglement fornyes uten endringer.