Frykter ikke nytt Askøy: – Vannkvaliteten er god i Sortland

– Vannkvaliteten i Sortland er i utgangspunktet god, slår kommunalsjef for plan og utvikling Ann-Kristin Vinje fast. Høyres Roar Wessel Olsen hadde en rekke spørsmål angående vannkvalitet og sikkerhet knyttet opp til vannforsyning.
Sortland

I formannskapet gav kommunalsjef Plan og utvikling, Ann-Kristin Vinje svar på spørsmål angående vannkvalitet i kommuen.

Vann og drikkevannets kvalitet har vært høyt oppe på dagsordenen etter hendelsene i Askøy kommune. På kommunens hjemmeside la rådmannen allerede den 14.juni ut informasjon om vannkvalitet i Sortland kommune.

I Sortland kommune er det seks kommunale og fem private vannverk.


Venter på kommunalt drikkevann:

– Rent drikkevann burde være en selvfølge i 2019

Som følge av dårlig drikkevann har flere innbyggere i Askøy kommune i Hordaland blitt syke av E.coli-bakterien. På Hinnøy-siden av Andøy kommune vet de konsekvensene av dårlig drikkevann.

 

Nye kontroller om avvik oppstår

Sortland kommune har avtale med Eurofins, som er et lokalt, godkjent laboratorium innenfor vann- og næringsmiddelkontroll. Eurofins foretar all kontroll av kommunalt vann i Sortland.


Eurofins:

Har samlet all virksomheten i Nord-Norge på Sortland

Eurofins har lokalisert seg midt i smørøyet når all virksomheten i hele landsdelen er blitt flyttet til Sortland. – Havbruksnæringa er vår største kunde, dermed er vi veldig strategisk plassert, sier avdelingsleder Lasse Jensen.

 

– Eurofins setter opp prøvetakingsplan utfra myndighetenes krav for alle våre vannverk, og våre driftsoperatører foretar innhenting av vannprøver i samsvar med prøvetakingsplanen. Ved eventuelle avvik foretas nye kontroller av vannkvaliteten, og om nødvendig blir tiltak iverksatt for å bedre vannkvaliteten, sier Vinje.

Hun tilføyer at vurdering av behov for ekstern informasjon om eventuelle avvik foretas i det enkelte tilfelle.

– Ved alle våre vannverk kontrolleres både råvannet inn på vannbehandlingsanlegget og behandlet forbruksvann ut fra anlegget. Vannkvaliteten ut fra våre vannbehandlingsanlegg er god, slår Vinje fast.

Kan forringes på grunn av gamle rør

– Kvaliteten kan forringes ute i distribusjonsnettet, hovedsakelig på grunn av gamle rør i bakken. For å sjekke vannkvaliteten til forbruker, kontrolleres forbruksvann på 23 ulike punkter ute i distribusjonsnettet. Alt dette utfra godkjente planer utarbeidet av Eurofins, sier hun.

I likhet med kommunene for øvrig, har Sortland kommune rør i bakken som er gamle, og som bør skiftes ut med nye.

– På landsbasis er det beregnet at det vil ta 150 år før alle vannledninger er skiftet ut, med dagens utskiftingstempo. Utskiftingstakten lokalt styres til enhver tid av kommunens investeringsbudsjett, sier Vinje.

Vurderer ytterligere én barriere

Alle kommunale vannverk har driftsovervåking.

– Dette innebærer at vannvakta mottar alarm ved unormale forhold på anleggene, og om nødvendig raskt foreta nødvendige tiltak for å utbedre eventuelle feil som måtte oppstå, sier kommunalsjefen.

Med dette bakgrunn som, kunnen rådmannen kan gi konkrete svar på representant Roar Wessel Olsen (H) sine spørsmål:

– Hvilken oversikt har Sortland kommune over offentlige og private vannverk i Sortland?

– Sortland kommune har god oversikt over offentlige og private vannverk.

– Hvordan er kvaliteten på drikkevannet i Sortland?

– Kvaliteten på drikkevannet er god. Ved Nevernes vannverk er det kun én barriere, og det bør vurderes tiltak for ytterligere én barriere, hvis mulig. Samtlige anlegg følges opp i prøvetakingsprogrammet. Titak iverksettes om nødvendig.

– Hvordan er vannsikkerheten ved Storvannet?

– Den største vannkilden i Sortland har fylkesvei rett ved siden av seg. Hvordan anses vannsikkerheten ved Storvannet?

– Storvatnet som vannkilde ble godkjent i kommunestyre-sak 60/01 med tilhørende klausuleringsavtaler og reguleringsplan Internkontrollsystem, IK-system, er utarbeidet. Det er planlagt gjennomgang i sommer med vår vassdragstekniske ansvarlige.

– Kommunal kriseøvelse ble i vinter gjennomført og følges opp overfor Mattilsynet. Kommunen har egen kontaktperson hos Mattilsynet, og kommunen opplever godt samarbeid angående vannkvalitet. Sortland kommune har driftsovervåkning på alle våre vannverk.

– Hvilken risiko eller sårbarhetsvurderinger er gjort ved våre vannkilder?

– Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) fra 2014. IK-system vassdrag fra 2018.

Ledningsnettet er utfordrende

– Hvordan er ledningsnettet på vannforsyningen i kommunen?

– Ledningsnettet er, som for kommunene for øvrig, utfordrende med tanke på elde og forringelse. En helhetlig gjennomgang foretas i forbindelse med arbeidet med kommunedelplan for avløp og vannkvalitet.

– For strekninger vi vet er utfordrende, vurderes utbedring av disse i forbindelse med økonomiplanen og ved planlegging av øvrig arbeid i grunnen, svarer kommunalsjefen.