Fremdriften ved Hålogalandsvegen går som planlagt

– Vi jobber intensivt med konkurransegrunnlaget

Hålogalandsvegen blir Nord-Norges største infrastrukturprosjekt noen sinne, og når finansieringen kommer på plass, kan Statens vegvesen lyse ut prosjektet.

Krysset der E10 møter Rv. 85 til Sortland   Foto: Tomas Rolland

Sortland

– Vi jobber intensivt med konkurransegrunnlaget og kommer til å ha dette ferdig før vi tar juleferie. Vi kan lyse ut når vi får finansiering, men Stortinget bestemmer når dette kan skje, sier Stein Johnny Johansen, avdelingsdirektør for prosjektavdelingen i Statens vegvesen Region nord, i en pressemelding.

Det er satt av 8,7 mrd. kroner i Nasjonal transportplan (NTP) til dette prosjektet, og gitt at Stortinget bevilger denne finansieringen så kan prosjektet lyses ut tidlig 2020, noe som igjen gir mulig byggestart første halvdel 2021.

Forbereder markedet på det som kommer

Selv om Hålogalandsvegen er et stort prosjekt som strekker seg over lange avstander, og OPS-modellen medfører at det inngås kontrakt med én OPS-leverandør, tror Johansen at alt ligger til rette for at flere selskaper kan samarbeide og bidra i byggingen av prosjektet.

– Her er det god plass slik at flere arbeider kan pågå samtidig. Prosjektet vil inneholde mye veg, mange små og store tunneler, små bruer og konstruksjoner – noe mange entreprenørselskaper har god kompetanse i å bygge, sier Johansen.

Han peker også på at utstrekningen på prosjektet kan gi noen fordeler.


Nye OPS-prosjekter

Statens vegvesen har tidligere gjennomført tre OPS-prosjekter, og har pr. i dag satt i gang tre nye vegprosjekter etter OPS-modellen. OPS står for offentlig-privat samarbeid, og kontrakten som inngås omfatter at én OPS-leverandør finansierer, planlegger og prosjekterer, bygger, samt drifter og vedlikeholder vegstrekningen de har bygd i 20-25 år.

Modellen innebærer også at OPS-leverandøren ikke får betalt før vegen åpner, og dette skal motivere til raskere vegbygging.


Dette er prosjektene det er snakk om:

  • Rv. 3 /rv. 25 Løten–Elverum – under bygging
  • Rv. 555 Sotrasambandet – planlegges
  • E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt (Hålogalandsvegen) – planlegges

- Disse tre OPS-kontraktene har en samlet verdi på over 24 mrd. kroner, og det er derfor fordelaktig å spre de litt ut i tid slik at de ikke binder opp store deler av anleggsbransjen og gir økte priser. Hålogalandsvegen er nummer tre i rekken, forklarer Johansen.


– Her kan det jobbes hurtig og intensivt på mange steder samtidig uten at entreprenørene går i bena på hverandre og derfor er det absolutt muligheter for å kunne oppnå god fremdrift i dette prosjektet, sier Johansen.


Jobber med forberedende arbeid

Samtidig med at det jobbes med konkurransegrunnlag, så vil det i 2019/2020 skje en del forberedende arbeid i felten, både i forbindelse med kulturminneundersøkelser og flytting av kraftlinjer.
Arbeidet med å kjøpe grunn (grunnerverv) er også satt i gang, og vil pågå ut 2020/21.