– Dette blir det største veiløftet siden bruene kom

Vesterålen Næringslivssamarbeid lanserer Veipakke Vesterålen. I den skal kommunene forene krefter og samlet stå bak krav til Nordland fylkeskommune, for å endelig få et stort løft når det gjelder fylkesveiene i regionen.

Johnny Karlsen.  Foto: Tone Marit Sørensen

Sortland

Vesterålen Næringslivssamarbeid (VNS) er en næringspolitisk medlemsorganisasjon for bedrifter og lokale næringsforeninger i Vesterålen.

– Vårt mål er å arbeide med å sikre næringslivet i regionen gode rammebetingelser – og dermed bidra til et enda mer konkurransedyktig og nyskapende næringsliv, sier leder i VNS, Johnny Karlsen.

Blant medlemmene finner vi noen av de største lokomotivene i næringslivet. Bedrifter som er medlemmer er SE-gruppen, Øksnes Entreprenør, Cermaq, Myre fiskemottak, Biomar, Nordlaks og Holmøy Maritime.


Veipakke Vesterålen er lansert:

– Å få til de mest effektive traseene, som knytter oss opp mot Hålogalandsveien

I Vesterålen er det 706,2 kilometer fylkesvei. «Veipakke Vesterålen» skal få ned pendleravstanden i regionen, og stå for en satsing på infrastruktur som legger til rette for vekst i næringslivet.

 

Formidabel endring

– De siste fem til syv årene har det skjedd enorme investeringer i næringslivet. Samtidig klarer vi ikke å ta dette ut i en befolkningsvekst, og vi mener veistandard er det viktigste årsaken til dette, sier Karlsen.

Et veiløft, og satsing på å få opp standarden på fylkesveiene, er det som skal til for å få en bærekraftig vekst og utvikling i regionen. For å få til dette trengs det samarbeid på tvers av kommunegrensene.

– Sist vi hadde ei større veisatsing i Vesterålen var da bruene kom på 1960-tallet. Da gikk politikerne i vesterålskommunene sammen for å få til det resultatet. Og den endringen som skjedde da bruene kom, var formidabel, sier Karlsen.

– Jeg var rundt 16 år den gang, og det var fantastisk å få tilbud i en større del av regionen, sier han.

Bredt politisk samarbeid

VNS har over lengre tid jobbet med det som skal bli Vesterålens neste «bruprosjekt», som i sin tid løftet næringslivet og regionen inn i fremtiden.

– Ei bærekraftig fremtid for Vesterålen krever fokus på regionforstørrelse, vekstfremmende tiltak og miljøhensyn, sier Karlsen.

I pressekonferanse mandag ble «Veipakke Vesterålen» presentert, som vil gi tryggere, mer effektive og miljøvennlige veitraseer i regionen,
og redusere pendlertida mellom de ulike kommunene.

 Prosjektet ble presentert av Johnny Karlsen og Lina Vibe fra Vesterålen Næringslivssamarbeid, Knut Roar Holmøy fra Prestfjord AS og Roger Mosand fra Nordlaks AS.

– Veipakke Vesterålen er også en invitasjon til et bredt politisk samarbeid for Vesterålen, sier Karlsen.

Helt nye veitraseer

– For må bli attraktiv som region, og da må vi løfte oss opp til en ny standard når det gjelder vei. Her er det ikke snakk om å legge ny asfalt på gamle veier, men å få helt nye traseer for å effektivisere veistrukturen, sier han.

Det er mange som bor i Vesterålen i dag, som har en times pendling til og fra jobb.

– Vi er en bo- og arbeidslivsregion, og vi trenger gode veier i hele Vesterålen. Nye veitraseer vil være regionforstørrende og vi vil bli mer attraktive med å få et mer effektivt veinett enn det vi har i dag, sier Karlsen.

Veipakke Vesterålen vil utgjøre en stor investering.

– I Vesterålen har vi 17 prosent av alle fylkesveier i hele Nordland fylke. Det tilsvarer nesten strekningen Bodø på nesten 700 kilometer. Jeg tror bare vi mangler en halv kilometer på at det er like langt som den strekningen, sier Karlsen.

Størst verdiskapning i nord

– Samtidig er Vesterålen den regionen der det skjer størst verdiskapning i hele Nordland fylke. Vi er størst i nord, poengterer han, og viser til investeringer som eksempelvis Inge Bergs Havfarm, utviklingen i Holmen og Myre fiskemottak.

– Politikerne i Vesterålen må nå bli enige. Slik at de kan gå samlet mot fylket for å få Vesterålen prioritert, sier Karlsen.

Han tilføyer at politikerne vil få kart, og må deretter bestemme seg for hvor «Veipakke Vesterålen» skal starte i sin kommune.

– Deretter vil næringslivet stå bak og støtte opp politikerne, når man forener krefter og sammen krever dette samferdselsløftet for Vesterålen av Nordland fylkeskommune som er veieier, sier han.

Gjennomslagskraft

Gjennomslagskraften vil bli mye større, enn om én og én politiker fremmer veiønsker hver for seg, påpeker Karlsen.

– Poenget er at når vi kan stå samlet bak en sak, står vi mye sterkere. Å forene krefter er det beste vi kan gjøre. Og nå gjør vi det, sier han.

Hva kostnadene for prosjektet blir, skal en utredning vise. Med trafikken som er på Vesterålsveiene er det på høy tid med ei satsing

– Vi har de tre mest trafikkerte fylkesveiene i Nordland ligger i Vesterålen, her er det størst tetthet av fisketrailere. Det er fylkesvei 82 Sortland-Børøya, fylkesvei 820 Sortland-Frøskeland og fylkesvei 821 Frøskeland-Myre. Disse tre har mest trafikk i hele Nordland fylke, sier han.

Trafikken vil øke

De tre fylkesveiene, fv. 82, fv. 820 og fv. 821 er også blant de ti mest trafikkerte i hele Nord-Norge.

 Og antallet trailere med torsk og laks kommer til å øke. Når det nyvinnende lakseoppdrettsanlegget på Kvalnes i Andøy er i drift, skal her produseres 10.000 tonn laks.

– VNS kommer til å presse på for å få en utredning på plass. Det er 50 år siden sist det var et stort løft for Vesterålen på veisiden. Nå er det på høy tid med det nytt, slår Karlsen fast.