Bjørkmo har store forventninger om at regjeringen prioriterer strekningen Sigerfjordkrysset-Sortlandsbrua i høst

–Vi kan ikke vente i 20 år med å få dette på plass. Jeg håper inderlig der kommer et stortingsvedtak i løpet av høsten for riksvei 85, sier ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo.

– Vi kan ikke vente i 20 år med å få det på plass, det er tøv. Vi må få dette for å sikre at folk kan gå trygt, slår Bjørkmo fast.  Foto: Arkivfoto

Sortland

Strekningen fra Sigerfjordkrysset til og med Sortlandsbua, riksvei 85 er en av strekningene som er tatt ut av prosjektet Hålogalandsveien. Nå er der en viss framdrift, og det er håp i hengende snøre om å få finansiering på plass.

Store forventninger

–Når det gjelder denne veistrekningen har den en viss framdrift. Riksvei 85 har ei ramme på 8,7 milliarder i 2018-kroner. Og det skal vedas en egen stortingsproposisjon om igangsetting og finansiering før konkurransegrunnlaget kan lyses ut, sier Tove Mette Bjørkmo.

Hun påpeker at da må det komme et stortingsvedtak i løpet av 2019. Ifølge Bjørkmo det det som er planen.

–Jeg har store forventninger til at saken blir lagt fram for stortinget i løpet av 2019, dette må skje i løpet av denne høsten hvis veien skal ha den fremdriften som er lovet, sier hun.

Ute av Nasjonal transportplan

Veien fra Sigerfjordkrysset til og med brua, altså over på Sortlandssida tilhører staten, men ligger ikke inne i Nasjonal Transportplan (NTP).

–Den nasjonale transportplanen varer fra 2018 til 2029. Man blir bekymret i forhold til at de prosjektene som er tatt ut av Hålogalandsveien ikke vil bli prioritert de neste 12 til 16 årene, sier Bjørkmo.

De to andre veiene som originalt var inne i Hålogalandveiprosjektet er strekningen Harstad-Ruggevik, mot Tjeldsund. Også en ny kryssing av Tjeldsundet var noe som opprinnelig lå inne i prosjektet, men er tatt ut.

Avinor kommer med vedtak

Den 20. oktober skal Avinor komme med et vedtak når det gjelder flyplass-struktur. De tre alternativene som er kommet i «finalen» som storflyplass er Leknes, Skagen og Evenes.

Disse vil bli vurdert opp mot nåverdi, samfunnsverdi og regional nytte. Det er ulike vegalternativer hos Vegvesenet som vil bli fundamentale i vurderingene, sa konserndirektør i Avinor, Jon Sjølander da alternativene ble lagt fram i juni i fjor.

Om man lander på det som er det tredje alternativet, å beholde dagens flyplass-struktur og kun satse på Evenes, innebærer det en ny veiløsning som vil koste mellom fire og åtte milliarder kroner.

Hålogalandsveien har fremdrift som planlagt

Hensikten med Hålogalandsveien er å bedre fremkommeligheten og redusere reisetiden på E10/rv. 85/rv. 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes.

Hålogalandsvegen blir Nord-Norges største infrastrukturprosjekt noensinne, og når finansieringen kommer på plass, kan Statens vegvesen lyse ut prosjektet.

– Vi jobber intensivt med konkurransegrunnlaget og kommer til å ha dette ferdig før vi tar juleferie. Vi kan lyse ut når vi får finansiering, men Stortinget bestemmer når dette kan skje, sier Stein Johnny Johansen, avdelingsdirektør for prosjektavdelingen i Statens vegvesen Region nord.

Det er satt av 8,7 mrd. kroner i Nasjonal transportplan (NTP), og gitt at Stortinget bevilger denne finansieringen så kan prosjektet lyses ut tidlig 2020, noe som gir mulig byggestart første halvdel 2021.

Samtidig med at det jobbes med konkurransegrunnlag, så vil det i 2019/2020 skje en del forberedende arbeid i felten, både i forbindelse med kulturminneundersøkelser og flytting av kraftlinjer, ifølge Statens vegevesen. Arbeidet med å kjøpe grunn (grunnerverv) er også satt i gang, og vil pågå ut 2020 og 2021.

Må på plass i høst

Tove Mette Bjørkmo er glad for at der er en framdrift for rv.85.

– Det jobbes for å lage grunnlaget for å sende det ut på anbud. Dette er noe det jobbes med fra Statens vegvesen. For at det skal kunne gå ut på anbud må man ha et stortingsvedtak med finansiering, Det må komme i løpet av høsten, eller så blir det forsinket, påpeker hun.

Hun tilføyer at man må finne penger utenfor NTP for å finansiere Sigerfjord-Sortlandsbrua.

– Med mindre man klarer å finne penger utenfor, så vil det ta lang tid før veien blir realisert og det bekymrer meg veldig. Jeg håper virkelig man finner penger utenfor, sier hun.

Da Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var på Sortland, ble det foreslått å bruke en såkalt «sekkepost» i statsbudsjettet.

Kan justere det ned

Om man klarer å få til en billigere løsning for rv.85, er det større sjanse for å utbyggingen blir realisert.

– En gangvei utenfor brua og hele prosjektet kan gjøres billigere. Fordi det er ikke en dårlig vei på den veistrekninga, det er en relativt god vei. Om man justerer ned og får det billigere kan man prioritere å få gang og sykkelvei, sier Bjørkmo.

– Det er det som er prekært for oss. Å få en gang og sykkelvei som møter den som er på Strand, og få gang og sykkelvei over brua, det er de to tingene jeg ber om at de gjør, sier hun.

– Det skulle ellers bare mangle at staten stiller opp for den lille veibiten fra Sigerfjord til og med Sortland. Vi har nesten utelukkende fylkesveier i vår region, og dette er en riksvei. Det er et minimum av hva de burde få til, rett og slett, slår Bjørkmo fast.